Medisinsk tegning av balanseorganet. Illustrasjon ved Jeanette Engqvist - illumedic.

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer

Kontakt oss
Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kvalitets- og kompetansenettverket skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Nettverkets arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Nettverket forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

 
Vestibulære sykdommer er en gruppe sykdommer som påvirker likevektssansen gjennom å ramme balanseorganet i det indre øret, balansenerven eller dens forbindelser i hjernen. De vanligste symptomene på vestibulære sykdommer er svimmelhet (vertigo), kvalme, ustøhet og ufrivillige øyebevegelser (nystagmus).
 
«Vestibulær (adjektiv) som gjelder likevektssansen (av latin 'vestibulum' forgården i det indre øret)»
 
Disse symptomene er svært vanlige. I den norske befolkningen sier 16 % at de har vært plaget av svimmelhet eller dårlig balanse siste 3 måneder, og andelen har vært økende de siste årene (Levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå). Offentlig statistikk viser at mer enn 100 000 pasienter oppsøker fastlege årlig på grunn av svimmelhet (tall fra 2018), og dette forårsaker årlige erstatning fra NAV for nær 80 000 tapte arbeidsdager og mer enn 400 millioner kroner i sykepenger.
 
Kurve som viser at svimmelhet er et økende problem i befolkningen
De vanligste vestibulære sykdommene er krystallsyke (benign paroksysmal posisjonsvertigo), vestibulær migrene, bevegelsessyke, ortostatisme og funksjonell svimmelhet (persisterende postural-perseptiv svimmelhet). Angsttilstander er også vanlig, og mange eldre pasienter opplever frykt for å falle. Noen mindre vanlige tilstander er vestibularisnevritt, labyrintitt, Menières sykdom, vestibularisschwannom, perilymfatisk fistel og buegangsdehiscens. Fysisk aktivitet med balansetrening (vestibulær rehabilitering) er ofte en viktig del av behandlingen. Ved krystallsyke består behandlingen av spesielle hodemanøvre. Medikamentell og kirurgisk behandling kan være aktuelt ved noen av de vestibulære sykdommene.
 
Årsakene til svimmelhet og dårlig balanse er mange og varierte. Utredningen oppleves derfor av mange leger som vanskelig, og det er også ofte vanskelig å vite hvilken spesialist man skal henvise pasienten til. Ansvaret påligger heller ingen bestemt spesialitet, og det kan i noen tilfeller være nødvendig med utredning hos flere spesialister, inkludert øre-nese-halslege, nevrolog, indremedisiner og hjertespesialist. Denne ansvarsfordelingen kan være problematisk dersom pasienter med vestibulære sykdommer blir nedprioritert i forhold til andre pasienter som har klar tilhørighet og oppfattes som sentrale innenfor en bestemt legespesialitet.
 
Selv om de vestibulære sykdommene er svært vanlige og kan medføre betydelige plager med redusert funksjon og livskvalitet, er de sjelden livstruende. Det forekommer unntak - som pasienter med akutt svimmelhet på grunn av hjerneslag, hjertesykdom, alvorlige infeksjoner, blødninger eller indremedisinske tilstander - men i hovedregel har pasienter med vestibulære sykdommer forventet levetid som resten av befolkningen. Til tross for dette medfører symptomene ofte betydelig bekymring hos pasientene, og bekymring vil ofte forverre svimmelhetssymptomene. Dette kan medføre en vond sirkel og bidra til at symptomene blir kroniske.
 
Svimmelhet som oppstår akutt er en vanlig årsak til legevaktbesøk og til innleggelse i sykehus. Dette skyldes dels at symptomene i noen tilfeller kan skyldes alvorlig underliggende sykdom, som hjerneslag, og dels at symptomene i seg selv kan være skremmende og svært ubehagelige. Mange av pasientene skrives i dag ut fra sykehuset uten noen diagnose eller plan for oppfølging. Selv om den underliggende årsaken ofte er ufarlig, viser forskning at plagene kan være langvarige, og at bekymring og angst knyttet til symptomene er forbundet med dårligere prognose. Det er derfor viktig å bedre tilbudet til denne pasientgruppen ved norske sykehus.

Svimmelhet som opptrer anfallsvis eller er til stede mer konstant over lang tid er et vanlig helseproblem som kan medføre redusert funksjon og livskvalitet. Vanlige årsaker er krystallsyke (benign paroksysmal posisjonsvertigo), migrene og en spenningstilstand kalt persisterende postural-perseptiv svimmelhet. Behandlingen består ofte av balansetrening (vestibulær rehabilitering) eller behandlingsmanøvre (for krystallsyke). Tidlig diagnostikk og behandling er av stor betydning for prognosen.

Det er i dag store geografiske forskjeller i behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. I deler av landet er tilbudet underdimensjonert og lite tilgjengelig, i andre landsdeler finnes det et godt tilbud innenfor privat og offentlig avtalepraksis, mens kompetanse i avansert utredning mangler i sykehusene.

Du kan lese mer om de vestibulære sykdommene på disse sidene samt i fagartikkel i Store norske leksikon.​

 • Balanseplattform-maskin for balanseundersøkelser. Foto
  Tester som utføres på balanselaboratoriet

  Her kan du lese mer om testene som utføres på balanselaboratoriet i Bergen

 • Kvinne som leser i brosjyre.
  Brosjyrer

  Vi har utarbeidet forskjellige informasjonsbrosjyrer om krystallsyken, Menieres sykdom, vestibularisnevritt og langvarig svimmelhet.

 • Mannlig pasient går på ulike balanseputer mellom støtterekkverk og kvinnelig helsepersonell passer på. Foto
  Vestibulær rehabilitering

  Forskning viser at vestibulær rehabilitering har en positiv innvirkning på symptomer knyttet til sykdommer i balanseorganet i det indre øret (vestibulære sykdommer).

 • Eksteriør karusell med personer som sitter i karusell, blå himmel med hvite skyer. Foto
  Pasientinformasjon om sykdommer på helsenorge.no

  Vi har bidratt med tekster om sykdommer og diagnoser innen vårt fagområde til helsenorge.no. Her får du informasjon om årsaker, symptomer, utredning og behandling.

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer

Mer om oss, årsrapporter, forskingen vår, våre publikasjoner.
Les mer om oss.
Bild Inner Ear Colorbox.com
 • Diagram
  Spørjeskjema for pasientar

  Dei fleste pasientar som kjem til Balanselaboratoriet vil få tilsendt ein SMS med ei lenke til spørjeskjemaet i forkant av timen. Skjemaet er ein del av utgreiing og kartlegging av pasientar med svimmelheit.

 • Diagram
  Håndbok for helsepersonell

  I håndboka finner du informasjon om alt fra symptomer, diagnostisering og behandling av vestibulære sykdommer.

 • Interiør stort møterom med en rekke møtedeltakere som sitter rundt bordene. og ser frem mot foredragsholder. Foto
  Kurs og kongresser for helsepersonell

  Få oversikt over aktuelle fagkonferanser og kurs som holdes både nasjonalt og internasjonalt.

 • Bunke med magasiner på grønt bord. Foto
  Publikasjoner

  Her finner du en oversikt over våre publikasjoner.

 • Kvinne med langt lyst hår ser på ulike postere som henger på vegg. Foto
  Pågående forskningsprosjekter

  Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap.

Aktuelle saker

 • 14. februar 2024
  Vestibulære fagdager 25.-26. april

  De vestibulære fagdagene i 2024 har fokus på differensialdiagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med langvarige vestibulære symptomer.

 • 2. februar 2024
  Kathrin Skorpa Nilsen har disputert

  «Vestibular symptoms, balance and vestibular function in patients with vestibular schwannoma”.

 • 10. februar 2023
  Tidligere død ved dårlig balanse

  Jan Erik Berge disputerte 18.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Vestibular symptoms and relations with postural balance, inner ear function, and long term survival".

 • 25. mars 2022
  Ny studie: Krystallsyke er vanlig etter hodeskader

  En ny studie utført ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer viser at krystallsyke (BPPV) er svært vanlig etter hodeskader. 

 • 18. juni 2021
  Oppdatert informasjon om svimmelhet på helsenorge.no

  Oppdatert informasjon om svimmelhet på helsenorge.no

 • 16. april 2021
  Disputas - Camilla Martens 23. april 2021

  Camilla Martens disputerer 23.04.21. Avhandlingstittel: "Benign paroxysmal positional vertigo diagnosis and treatment in biaxial rotational chair".

Sist oppdatert 04.01.2024