Forløpskoordinator psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus har blitt innført stegvis frå 1. januar 2019. Pakkeforløpa skal gi deg som pasient eller pårørande eit behandlingsforløp som er heilskapleg og føreseieleg, utan unødvendig ventetid. Du skal få meir innverknad på behandlinga, og ein skal systematisk evaluere undervegs.

​Målet er at pakkeforløpa skal medverke til at pasientar og deira pårørande får eit meir føreseieleg tilbod med mindre variasjon, og eit meir likeverdig tilbod uavhengig av kor i landet dei bur.

Eit viktig tiltak er forløpskoordinator ved alle avdelingar som tilbyr pakkeforløp. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. ​


Forløpskoordinatorar - psykisk helsevern og rus

Forløpskoordinator
Pakkeforløp for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)


Skogvold, Veronica Hyun Mi Han
Telefon 91 30 20 30

Forløpskoordinator
Pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne


Teigland, Gunnbjørg
Telefon 56 34 32 50

Andersen, Line Kirkholm
Telefon 55 95 70 02  

Forløpskoordinator
Pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne


Moe, Silje Christine
Telefon 55 95 60 88

Veka, Merete Olderkjær
Telefon 55 95 60 81

Forløpskoordinator
Pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne

Jensen, Torhild
Telefon 55 32 66 03 / 56 32 66 00

Forløpskoordinator
Pakkeforløp mistanke om psykoseutvikling og psykoselidingar, vaksne


Nilsen, Inger Hilde Helleland
Telefon 56 32 66 05 / 56 32 66 00

Forløpskoordinator
Pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne


Sture, Eli Endresen
Telefon 55 95 70 02

Pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, barn og unge - kontaktinformasjon forløpskoordinatorar:

Forløpskoordinator
Pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne

 • Avdeling for stemningslidingar (ASL), poliklinikk:
  Helle Norunn - telefon  55 95 85 03 /  +47 99 67 40 01
 • Avdeling for psykosomatisk medisin:
  Eikenes, Helene - telefon 55 97 45 80 
 • Avdeling alderspsykiatri:
  Flagtvedt, Elisabeth - telefon 55 97 45 85 
 • Avdeling spiseforstyrrelser:
  Aspenes, Katrine Lepsøe - telefon 55 97 68 20 

Forløpskoordinator
Pakkeforløp mistanke om psykoseutvikling og psykoselidingar, vaksne

 • Akutt / korttid (Psykiatrisk akuttmottak / Avd. for stemningslidingar / Avd. for spesialisert psykosebehandling):  
  Aarseth, Margit Seldal - telefon 55 95 84 73
  Kristiansen, Nina Jensen - telefon 55 95 85 92 
 • Avdeling for spesialisert psykosebehandling, poliklinikk:
  Augustin, Torill Kvinge - telefon 55 95 88 01 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal styrke det heilskaplege behandlingstilbodet til pasientar med psykisk helse- og rusmiddelproblem. Hausten 2018 blir pakkeforløp for psykisk helse og rus lansert og deretter trinnvis innført frå september 2018 og fram til 2020.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus
mor holder jente

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg baserte og normgivande. Pakkeforløpa skal bidra til meir føreseieleg utgreiing og behandling, og samtidig bidra til auka tryggleik for pasientane. Det er etablert 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoserettleiarar for fastlegane.
Pakkeforløp for kreft
far og datter leser bok
Sist oppdatert 08.06.2023