Tenestetilbod

Dokumentasjonsavdelinga sine tenester er tilgjengelege for heile føretaket.

Depot

Vurderer arkivverdig materiale, legg til rette for forsking, låner ut pasientjournalar, og forvaltar arkivet i tråd med lovverket.
En mann som står på et lager
Foto: Eirik Lande

Innsyn i journal

Dokumentasjonsavdelinga  leverer ut pasientjournal til pasient eller pasienten sin representant etter førespurnad. Det vert gjort ei utskrift og ei utsending av bestilte journaldokument.
 

Arkivtenesta

Journalfører all inn- og utgåande post i Helse Bergen, handsamar føretaket sitt epostmottak, arkiverer personalmapper, og står for kundeservice-, kurs- og opplæring i Elements.
 

Skrivetenesta

Lydfiler med pasientdokumentasjon vert skrive, kvalitetssikra og ført inn i DIPS. I tillegg kvalitetssikrar ein epikriser, det vert teke utskrift, og sendt legedokumentasjon i DIPS.
Ansatt foran PC-kjerm med DIPS-logo på skjermen. Foto
Foto: Eirik Lande

Skannetenesta

Hovudoppgåve til skannetenesta er å skanne pasientdokumentasjon for heile Helse Bergen i den elektroniske pasientjournalen DIPS.

  • Pasientrelatert papirpost skannast og tilvisingar registrerast. Dokumenta vidareformidlast elektronisk til dei ulike avdelingane i sjukehuset. Vi mottek og behandlar og noko elektronisk post.
  • Papirdokument produsert i dei ulike avdelingane under sjukehusopphaldet skannast. Dei fleste dokumenta vil og vere tilgjengeleg for pasienten via helsenoreg.no 12 dagar etter skanning.

 

Sekretærane i Mottaksklinikken

DSC_7449.jpg
Foto: Eirik Lande
Sekretærane i teamet leverar helsesekretær-/sekretæroppgaver til Mottaksklinikken. Mellom anna registrerar dei all øyeblikkeleg hjelp pasientar i pasientjournalsystemet Dips Arena og Meona.
 
Dei bemanner resepsjonen i Akuttmottaket og tek blodprøvar i triageteam. I tillegg leverer dei ein postsekretær i Korttidsposten og ein til kvar av utgreiingspostane.

Alle sekretærane går i heilkontinuerleg drift. 

Ler meir om sekretærane i Mottaksklinikken

 

Posttenesta

Leverer, henter inn, og sorterer brevpost og internpost til avdelingane  på Haukelandsområdet. Utgåande post frå føretaket vert frankert og sendt ut. I tillegg sorterer og pakkar ein brevpost som skal sendast via Rutepost til legekontora.
 
Sykehuslogo på bildør og mann med røde postkasser. Foto
Foto: Eirik Lande
Sist oppdatert 24.01.2024