Nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever

Den nasjonale behandlingstenesta tilbyr ei strukturert og spesialisert tverrfagleg utgreiing og behandling av pasientar med smerter i ansiktet og funksjonsforstyrringar (gape- og tyggevanskar) i kjevane.

Pasientar med langvarige eller intense smerter i ansikt og kjevar har ofte følgjetilstandar som forverrar og held ved like symptoma. Ei lita gruppe pasientar vil ha behov for meir omfattande og spesialisert tverrfagleg utgreiing og behandling. Tilbodet omfattar eit tverrfagleg samarbeid mellom smertemedisinsk og odontologisk kompetanse.

Kven kan tilvise 

-Behandlar ved lokale helseføretak/sjukehus (ikkje direkte frå fastlege eller tannlege)

 

Kven kan bli tilvist

 • Pasientar må vere 18 år eller eldre.
 • Smerteplagene må ha vart i minst 6 månader.
 • Pasientar med smertetilstander som har kjent diagnose (for eksempel trigeminusnevralgi) skal ikkje tilvisast her.
 • Eventuell  anna utgreiing eller behandlingstiltak  som er under utprøving skal vere avslutta før kompetansesenteret tar imot pasienten.

Sjå rettleiar for behandling av temporomandibulær dysfunksjon (TMD) på helsedirektoratet sine nettsider. Her er forslag til tiltak.
 

 

Tilvising bør innehalde 

• Framstilling av smertetilstand
• Sjukehistorie
• Oppdatert medikamentliste.
• Tidlegare og pågåande ikkje-medikamentell behandling og effekt av dette
• Pasientens motivasjon for å bli tilvist
• Psykososiale forhold, inkludert nettverk og omsorgsoppgåver
• Eventuelle pågåande eller avslutta erstatningssak pga aktuell tilstand
• Fysisk og sosialt funksjonsnivå
• Det vil være en fordel om det er lagt ved tidlegare journalnotat og eit sammendrag ved langvarige, kompliserte tilstandar. Ønskjer kopi av relevant epikrise.


Vurdering av tilvising:

Tilvisinga blir som regel vurdert ukentleg (onsdagar) på eit tverrfagleg inntaksmøte. Pasient og tilvisar vil motta eit brev når tilvisinga er behandla.
 
 

Tilvising sendast til 

Haukeland universitetssjukehus
Kjevekirurgisk poliklinikk
Nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjeve
Postboks 1400
5021 Bergen

Utgreiing inneber vanlegvis fire besøk fordelt over tre til fire veker og kan omfatte bildediagnostikk, blodprøvar, konsultasjonar med kjevekirurg, bittfysiolog, smertelege, fysioterapeut og smertepsykolog. Andre behandlarar/spesialistar blir kalla inn etter behov.
Utgreiing avsluttast med ein oppsummerande samtale med pasienten og dei som har gjennomført utgreiinga. Pasienten vil da bli presentert for kompetansesenteret sine funn og vurderingar, og saman med pasienten vil vi komme fram til ein plan for ulike tiltak.


Oppfølging

Så langt som mogleg nyttar vi ulike behandlingstilbod i nærleiken av eigen bustad og du kan få tilvising til aktuelle behandlarar nær heimplassen. Vi kan også tilby behandling ved Haukeland universitetssjukehus dersom du ønsker det. Oppfølging av behandlinga vil foregå i behandlingstjenesten. Omlag 6 månader etter utgreiing vil du få tilbod om ein oppfølgingssamtale pr. telefon med en av behandlarane ved kompetansesenteret.Slik finn du fram

Oppmøtestad

Kjevekirurgisk avdeling, poliklinikk, i Sentralblokka.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Telefon resepsjon: 55 97 50 00

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.