Sykepleier og pasient. Foto

Lungekreft poliklinikk

I Noreg er lungekreft (cancer pulm) den nest hyppigaste kreftforma hos menn og den tredje hyppigaste hos kvinner. Vi nyttar ulike metodar for å behandle lungekreft, avhengig av kva type lungekreft du har og kor utbredt sjukdomen er.

Ta kontakt med personale i ekspedisjonen. Dei vil vise deg vidare til laboratoriet for blodprøver. Dersom du skal ha cellegiftbehandling
går du til rom 9. Om du har en enkelt legetime vil personale i ekspedisjonen vise deg til riktig legekontor.

Du kan gjerne ha med deg pårørande. Spesielt ved legekonsultasjon kan det være nyttig å være to.

Ta vare på alle kviteringar inkludert parkering. Reiseutgifter må dokumenterast på eige skjema for at du skal få det refundert.
Skjema og stadfesting på oppmøte får du av sjukepleiar eller lege personale i ekspedisjonen. Be om dette ved slutten av din behandlingsperiode. Dersom du treng drosje til og frå behandling, må det bli forordna av lege.

Du kan bestille drosje ved å ringe til poliklinikken på telefon 55974080 eller skrive ein e-post til: lungepol@helse.bergen.no

Pasientar blir tilbode operasjon når det er mogleg å fjerne heile kreftsvulsten, dersom allmenntilstanden er god nok til å tåle ein operasjon.
Etter operasjonen er det vanleg å få time til samtale med lege etter 4-6 veker på lungepoliklinikken. Det blir da tatt stilling til om du vil trenge vidare behandling med cellegift og/eller strålebehandling.

Kva cellegift som blir gitt vil variere utifrå type lungekreft. Alle vil få eit informasjonsskriv om kva cellegift som blir anbefalt til den enkelte. Cellegift blir gitt intravenøst og det kan ta frå tre til seks timar å få ein kur. Dei fleste cellegiftkurar blir gitt poliklinisk kvar tredje veke. I denne perioden prøver vi så langt det lar seg gjere at same lege og sjukepleiar følgjer deg opp kvar gong du er inne til behandling. Når ein er ferdig med alle kurane, vil ein bli følgd opp med regelmessige kontrollar hos lege og røntgenundersøkingar.

Nokre pasientar får strålebehandling i tillegg til cellegift. Dei som skal ha strålebehandling vil få ein samtale med kreftlege først.
Før ein startar med strålebehandling må strålefeltet stillast inn. Det blir gjort i ein simulator og kan ta alt frå ½-2 timer. Kreftlegen avgjer kor mange strålebehandlingar som inngår i behandlinga.
Sjølve strålebehandlinga tek få minutt og gjennomførast vanlegvis poliklinisk. Strålebehandling blir gitt ved kreftavdelinga/parkbygget.
Biverknader av strålebehandling er avhengig av kor strålefeltet er og kjem oftast etter ei til to veker. Meir informasjon om dette blir gitt ved kreftavdelinga. Etter avslutta strålebehandling er det Lungepoliklinikken som kallar inn til vidare kontrollar.

Behandling med Tyrosinkinase-hemmare (veksthemmande) tablettar som Iressa (gefitinib) og Tarceva (erlotinib) er første val av behandling der det er påvist positiv EGFR mutasjon. Tablettane skal takast ein gong for dag. Vanlege biverknader er utslett i huda og diare. Meir skriftleg informasjon om tablettbehandling blir gitt ved oppstart. Behandlinga blir følgt opp regelmessinga med røntgen og legesjekk i lungepoliklinikk.

Lungepoliklinikken gir også symptomretta behandling. Det kan blant anna dreie seg om ”pleuratapping” (fjerning av væske frå lungehinna), blodtransfusjoner og smertebehandling.

I tida framover kommer du til å ha meir eller mindre regelmessig kontakt med vår avdeling for behandling og oppfølging av sjukdommen din. Vi prøver så langt det er mogleg at du skal få treffe same lege og sjukepleiar når du er til behandling. Vi vil gjerne at du også etablerer kontakt med fastlegen din, viss du ikkje har det allereie. Det vil fortsatt vere fastlegen som skal hjelpe deg når du treng sjukemelding, reseptar og kontroll av blodverdiar. Dette er oppgåver vi ynskjer å overlate til fastlegen din i størst mogleg grad, med mindre det gjeld reseptar for cellegiftbehandlinga. Fastlegen vil framleis vere den som følgjer deg opp for helseproblem som ikkje er direkte relatert til kreftsjukdomen. Fastlegen er også eit viktig bindeledd mellom deg og sjukehuset.
Han/ho vil bli orientert om behandlinga og tilstanden din fortløpande, og kan vere ein god støttespillar i oppfølginga av deg. Vi håpar at du har forståing for at vi ved lungepoliklinikken treng å bruke ressursar på behandling som høyrer inn under spesialisthelsetenesta, og ber deg også bruke fastlegen din ved behov. Vi vil sjølvsagt hjelpe til med sjukmelding og reseptar, dersom du av ein eller anna grunn ikkje får tak i din fastlege.


Aktuelle tilbod

Pasientar på Lungeavdelinga har ofte behov for nokon å snakke med. Vi har eigen psykolog som tek imot så vel pasientar som pårørande.

Lungeavdelinga har ein sosionom som kjenner godt ulike hjelpetilbod, gi informasjon, råd, rettleiing og hjelper til med å fylle ut aktuelle søknadar.

Haukeland universitetssjukehus har sjukehusprestar som har døgnvakt. Dei har lang erfaring med med menneske i ulike livssituasjonar, og har mykje kompetanse i å samtale med menneske i krise. Prestane kan legge til rette for rituelle og andre kyrkjelege handlingar. På sjukehuset er eit ”Stille Rom” der du kan opphalde deg om du ønskjer litt ro. Du kan følgje skilta frå inngang nord i Sentralblokka til 3 etasje. Rommet er ope heile døgnet.

Ved sjukdom kan ein få mindre matlyst enn normalt. Vekttap og dårleg ernæring kan redusera allmenntilstanden og immunforsvaret. Ein klinisk ernæringsfysiolog kan gi råd ved redusert matlyst, kvalme eller andre forhold som gjer at du får i deg for lite næring. Dei kan gi tips om mat og drikke som kan vere lettare å få i seg for dei med lita matlyst.

Utgifter til fysioterapi blir dekka for pasientar som har uhelbredeleg kreftsjukdom. Fysioterapeuten kan gi råd og rettleiing om fysisk aktivitet og trening, betre meistring av smerter, lindring av plager og lungefysioterapi.

Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp.  Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Parkbygget (vegg i vegg med Sentralblokka i sjukehusparken).

To gonger i året arrangerer Lungeavdelinga kurs for lungekreftpasientar og deira pårørande Kurset vil bli annonsert i avdelinga. Ta kontakt med sjukepleiar eller lege om du ønskjer informasjon om kurset.

Senteret ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus tilbyr behandling og omsorg til pasientar med uhelbredeleg kreftsjukdom. Senteret har sengepost, dag avdeling, palliativt ute-team og poliklinikk. På senteret er eit tverrfagleg team med lege, sjukepleiar, fysioterapeut, sosionom, prest og psykolog. Sunniva Senter har fokus på familie, nettverk og korleis ein kan meistre å leva best mogleg med sin kreftsjukdom.

Pasientar med uhelbredeleg kreftsjukdom har 60 dagar til disposisjon for nære pårørande, der NAV kompensera for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie/ivaretaking av pasienten heime. Sjukepleiaren eller lege kan informere nærmare om dette tilbodet. Nav krev ei erklæring frå lege.

Pasient- og brukarombodet i Hordaland kan gi råd og rettleiing kva rettigheiter ein har som pasient. De har teieplikt men ein kan også vere anonym. Pasientombodet kan også hjelpe til med å formulere/vidareformidle spørsmål eller klager til rett instans. Timebestilling på tlf. 55 21 80 90. Les meir på www.pasientombudet.no/fylke/6/hordaland/

Avdelinga kan hjelpe til med informasjon og oppfølging av barn som er pårørande til alvorleg sjuke. Vi kan gi råd og rettleiing til føresette/besteforeldre, samt hjelpe til med å informere skule/ barnehage og helsesøster.Kreftforeningen 

Fleire tilbod til kreftpasientar med familie, dei kan svare på mange spørsmål angåande kreft og tilby aktuelle brosjyrer. Sjå nettsida www.kreftforeningen.no eller ring 800 57 338. 


Lungekreftforeningen 

Foreining for pasientar og pårørande


Likemannsteneste

Ein likemann er ein som enten har hatt kreft sjølv eller har vore pårørande og bruker sine erfaringar til å hjelpe andre i tilsvarande situasjon. Dei har fått grundig opplæring, og har teieplikt. Både pårørande og pasientar kan ta kontakt på telefon 406 01 205 / e-post likemann-bergen@vardesenteret.no 

Opningstider:

 • Tysdag i tidsrommet 12-14. Stad: Atriet i Parkbygget
 • Onsdag i tidsrommet 17.30–19.30. Stad: Haukeland Hotell

Montebellosenteret 

Det er eit helse- og kurssted for kreftpasientar. Senteret tilbyr aktiv rehabilitering, rekreasjon og opplæring / informasjon til kreftpasientar med familie. Søknad om opphald må gå gjennom lege. Opplysningar får ein ved å ta direkte kontakt med Montebellosenteret tlf. nr 62 35 11 00 eller lese på nettsida.


Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
På kveld, natt og helg: Sentralbord Haukeland Universitetssjukehus 55 97 50 00, spør etter vakthavande lungelege.

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Lungepoliklinikk, etasje U i Sentralblokka (inngang vest) på Haukeland.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Telefon resepsjon: 55 97 50 00

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Ibsens gate 118, i ein gamal trevilla like nedanfor Pasienthotellet på Haukeland.

Les meir om Vardesenteret