Data fra Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Analyserettigheter

Retningslinjer for tildeling av analyserettigheter for data fra Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Behandling med BiPAP / respirator utenfor sykehus kan være et behandlingstilbud for selekterte pasienter med kronisk hypoventilasjon (underventilering).

Pasientgruppen er mangeartet med hensyn til diagnose, prognose og alderssammensetning. Behandlingsmetode er Bilevel Positive Airway Pressure ventilasjon (BiPAP) med innstilt respirasjonsfrekvens (spontaneous-timed modus), eller trykk- og/eller volumkontrollert respirator. Pasienten er varig avhengig av mekanisk ventilasjon hele eller deler av døgnet. Tilslutning er maske/munnstykke eller via trakeotomi.

Kriterier

  • ​adekvat utredet og optimalt behandlet grunnsykdom
  • symptomer forenelig med underventilering
  • objektive funn forenelig med underventilering

Nasjonalt register for hjemmerespirator (langtids mekanisk ventilasjon) ble, på oppdrag fra helsedepartementet, opprettet 1.1.2002 av Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespirator (langtids mekanisk ventilasjon). Registeret finansieres av Helse Vest RH.

Formålet er kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging. I dag mangler svar på sentrale spørsmål knyttet til behandlingens effektivitet, kvalitet og omfang. Registeret vil ha forskningssamarbeid med tilsvarende register i andre nordiske land.

Nasjonalt register for hjemmerespirator (langtids mekanisk ventilasjon) har konsesjon for behandling av pasientopplysninger, anonymisering og kvalitetssikring av data gitt av Datatilsynet i henhold til Personopplysningsloven § 33. Registeret er godkjent av regional etisk komité (REK).

Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling og Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, er ansvarlig for behandling av personopplysningene. Driftsansvarlig for registeret er IT-avdelingen, Haukeland universitetsjukehus.

Opplysningene blir lagret permanent i et eget dataregister ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Innsamlede opplysninger behandles konfidensielt, og alle som arbeider med opplysninger fra registeret har taushetsplikt om personopplysninger.

Registeret er basert på innsamlede data fra sykehus i Norge. Spørreskjema «Registrering av ny pasient med langtids mekanisk ventilasjon» (pdf) 

Spørreskjemaet fylles ut av behandlende lege eller delegert sykepleier ved det enkelte sykehus. Opplysningene i registeret oppdateres årlig (fra 2006). Oppdatering skjer ved spørreskjema «Oppfølging av pasient med langtids mekanisk ventilasjon» som tilsendes og fylles ut av den enkelte pasientansvarlige lege.

Opplysninger som inngår i registeret er personnummer, navn, diagnoser, årsak til respiratorbehandling, opplysninger om lungefunksjon, respiratortype, tilleggsutstyr, behandlingens varighet, boligform, yrkesaktivitet og pleie- og omsorgstjenester.

Registrering i registeret er frivillig for den enkelte pasient og det er krav om skriftlig informert samtykke:

Pasientinformasjonsskriv (pdf) 

Samtykkeerklæring (pdf)​

Registrerte personer har rett til innsyn i registeret ifølge Personopplysningsloven § 18, og kan kreve opplysninger slettet fra registeret. Retting av mangelfulle personopplysninger i registeret skjer i henhold til Personopplysningsloven § 27 og § 28.

All informasjon som utgår fra registeret vil være anonymisert; for eksterne søkere vil det ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i registeret.

Opplysningene plottes i SPSS for Windows.

Grunnleggende kvalitetskontroll

  • ​Telefonisk kontakt til innrapporterende leger. Underrapportering av pasienter?Mangelfullt utfylte registreringsskjema? Innhenting av oppfølgingsskjema (purring)
  • Manuell gjennomgang og kontroll av alle plottede skjema
  • Dubletter fjernes
  • Alder og kjønn kontrolleres mot fødselsnummer
  • Kategoriske variabler inneholder kun gyldige verdier (for eksempel Ja = 1, Nei= 0)
  • Dataregisterets variabler spesifiseres med variable labels
  • Beregnede variabler skrives med understrek i variabelnavnet (for eksempel C_KJØNN)

Det er viktig å sikre at de data som er samlet inn blir utnyttet best mulig og på en måte som hindrer dobbelpublisering. Etter vanlige retningslinjer for registerforskning i Norge kan eksterne forskere søke om tilgang til opplysninger fra registeret.

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, forfatterliste, publikasjonsplan og hvilke variabler det søkes tilgang til. Før datautlevering skal det foreligge anbefaling fra regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK).

Det kan også søkes skriftlig om enkelopplysninger fra registeret. Ingen registeropplysninger tildeles muntlig etter telefonisk henvendelse.

Søknad om tildeling av analyserettigheter sendes:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus, Lungeavdelingen
Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling​
Nasjonalt register for hjemmerespiratorbehandling (langtids mekanisk ventilasjon)
Registeransvarlig Elin Tollefsen
Postboks 1400
​5021 Bergen

Registeret tilstreber årlige rapporter fra registeret med faste variabler; antall nyregistrerte pasienter, geografisk fordeling av langtids mekanisk ventilasjon etter diagnosegrupper, alderssammensetning og tilslutning (maske / munnstykke eller via trakeotomi).

 

Norsk
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon ble opprettet av Nasjonalt kompetansesenter for langtids mekanisk ventilasjon og eies av Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Registeret finansieres av Helse Vest RH.

Acknowledgments
The Norwegian Mechanical Ventilation Register is owned by The Department of Thoracic Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen, in collaboration with The Norwegian Medical Centre for Mechanical Ventilation, Department of Thoracic Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen. The register is funded by the Western Norway Regional Health Authority.​


Registeransvarlig
Solfrid Indrekvam, dr.med.
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH)
Overlege, Lun​geavdelingen
E-post solfrid.indrekvam@helse-bergen.no​​

​Statistiker
Miriam Gjerdevik
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH)
E-post miriam.gjerdevik@helse-bergen.no​

Sist oppdatert 26.09.2016