Informasjon til helsepersonell

Nasjonal strategi for kvalitet i sosial og helsetjenesten (2005–2015) har som mål at tjenester av god kvalitet skal være virkningsfulle, trygge og sikre; de skal involvere brukere og gi dem innflytelse, samt være samordnet og preget av kontinuitet. Det er et mål å utnytte ressursene på en god måte, og at de skal være tilgjengelig og rettferdig fordelt.

​​​​​​​​​​​​​​​​Flerfaglige prosedyrer og retningslinjer er viktige verktøy for pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Kvalitetssikring​

Variasjon i behandling både mellom foretak og innad i foretak har blitt påpekt og kommentert. Konkrete hendelser og prosesser de senere år har satt fokus på uheldig variasjon i klinisk praksis og påpekt behovet for kvalitetssikring av hensyn til pasient-sikkerheten.

Nasjonal veileder - Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) (pdf)

Nasjonale retningslinjer - Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) (pdf)

Forskningsprosjekt

Publikasjoner

Regional handlingsplan 2013 -2016

Kvalitetsforbedring

Prosedyrer

Prosedyrer beskriver en angitt fremgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess, mens retningslinjer gir anbefalinger om bruk av tiltak uten å gi konkrete beskrivelser av fremgangsmåte eller utførelse. 

Fagprosedyrer er ment å brukes for å opparbeide og vedlikeholde kompetanse slik at tjenesten til enhver tid kan gjennomføres medisinsk forsvarlig ved å standardisere helsehjelpen slik at pasienter skal motta samme behandling uavhengig av hvor de er og hvem som utfører den.

Ved å gjøre fagprosedyrene kunnskapsbasert ønsker man å sikre at tjenesten også til enhver tid er oppdatert etter nyeste kunnskap på området. Fagprosedyrene skal kunne brukes av fagprofesjoner utenfor sykehus.

Samlet algortime for LTMV-behandling med trakeostomi (pdf).pdf

 

Fagprosedyrer for helsepersonell

  

Fagprosedyrer - Kunnskapssenteret

Sist oppdatert 14.01.2022