ALS-klinikken

Nevropoliklinikken ved Haukeland universitetsjukehus starta ALS-klinikken i 1990. Klinikken er eit tverrfagleg tilbod til pasientar med sjukdommen ALS og deira pårørande.

Legane ved ALS-klinikken har i mange år arbeida med ALS-pasientar. Legane vil sørge for presis utgreiing og diagnostikk ved mistenkt sjukdom. Ofte vil det vere behov for tilleggsundersøking, og desse vil bli rekvirert gjennom ALS-klinikken. Som klinikken sine legar vil vi bidra med informasjon om forsking på sjukdommen, om der er forskjellige behandlingsalternativ og vi vil arbeide for at ALS-klinikken deltek i utprøving av nye medikament.

Vi meinar det er viktig å formidle moglegheitene for tilrettelegging og tilbod som kan vere til nytte. Sjukdommen artar og utviklar seg ulikt. Vi ønskjer at du skal få den informasjonen som passar deg, Teamet kan her vere til nytte på forskjellige område. 

Det tverrfaglege teamet tek kontakt med og samarbeidar med aktuelle fagpersonar lokalt. Det tverrfaglege teamet består av lege, sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og ernæringsfysiolog. Du kan lese meir om fagpersonane nedanfor. 

Ved innkalling til poliklinisk time vil du få tilsend eit skjema der du kan krysse av kven av oss du ønskjer å snakke med. Det er fint om du har tenkt gjennom kva du ønskjer å ta opp på den tverrfaglege timen.

Sjukepleiaren arbeider ved poliklinikken og har spesiell kompetanse på ALS. Du vil treffe henne når du har time hos legen og få ein samtale med henne. Ho kan gi informasjon og råd. Ho formidlar også kontakt med andre fagpersoner etter ønske og behov.

Sosionomen gir deg tilbod om samtale og rettleiing i forhold til sosiale, praktiske og økonomiske spørsmål. Dette kan gjelde tilrettelegging av arbeidsforhold, sikring av trygderettigheiter, informasjon om økonomisk støtte, hjelp og assistanse i dagleglivet. Ho kan også gi deg konkret hjelp til søknadar og gir rom for spørsmål og tankar om situasjonen.

Fysioterapeuten er oppteken av fysisk funksjon. Det er viktig å ta vare bevegelegheita i ledda, muskellengde og god kroppshalding. Dette bidreg til å halde vedlike funksjon, motverka smerte og sikre gode pusteforhold. Lungefysioterapi kan vere til god nytte ved ev. slimproblem. Ho kan gi deg råd og rettleiing i forhold til hjelpemiddel.

Ergoterapeuten kartlegg dei problema sjukdommen kan føre til i kvardagen og i arbeidssituasjonen. Ho gir råd og rettleiing om korleis praktisk bustad- og arbeidstilpasningar med tekniske hjelpemiddel kan gjere det lettare å mestre daglegdagse gjeremål og ev. fortsette i arbeid. Hjelpemidel får ein gratis som varig lån frå Hjelpemiddelsentralen.

Logopeden arbeidar med tale og kommunikasjon. Nokon kan ha nytte av lette muskeløvingar for å halde ved like talefunksjonen best mogleg. Logopeden kan informere om kommunikasjonshjelpemidel der det er til hjelp. I samarbeid med pasienten og Hjelpemiddelsentralen finn vi fram til det som passer best til den einskilde. Dersom du har svelgvanskar, kan logopeden gi informasjon og gode råd.

Ernæringsfysiologen kan vere aktuell for einskilde som får problem med å få i seg nok mat og drikke. Ein vurderer korleis kostholdet er og kan gi praktiske råd for å sikre fullverdig ernæring.

Kontakt

Tlf:

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Poliklinikken held til i 2. etasje i Gamle hovudbygg. Følg svart stripe i golvet til ekspedisjonen.

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.