Ergoterapi ved Mottaksklinikken (Utgreiingsmottak)

Ergoterapitilbodet ved Utgreiingsmottaka er retta spesifikt mot eit akuttgeriatrisk forløp for pasientar over 70 og inngår i eit tverrprofesjonelt geriatrisk team.

Eldre pasientar som blir lagt inn på sjukehus kan ha fleire kroniske sjukdomar og være skrøpelige. Dei vil ved akutt sjukdom eller funksjonssvikt ha nytte av ei brei geriatrisk vurdering. Dette blir gjort av eit tverrfagleg team.

Ergoterapeuten bidreg med å kartleggja ADL-funksjonen til pasienten. Observasjon og trening i primære daglege aktivitetar som morgonstell, påkledning, toalettbesøk og måltid er sentrale oppgåver. Grad av sjølvstende og tryggleik (t.d. fallfare) blir vurdert, med mål om at pasienten skal halda oppe funksjonsnivå. Aktiv mobilisering og tidleg rehabilitering er eit viktig element i god geriatrisk akuttbehandling.

Kognitiv svikt er eit symptom som ofte blir mangelfullt kartlagt hos pasientgruppa og som kan auka faren for komplikasjonar. Kognitiv funksjon har stor betydning for sjølvstende i daglege aktivitetar. Ergoterapeutar kartlegg kognitive vanskar ved utføring av daglege aktivitetar og dessutan ved bruk av standardiserte kognitive testar. Fallfaren aukar dersom pasienten ikkje har innsikt i eigne vanskar og tek omsyn til dette ved utføring av daglege aktivitetar.

Sist oppdatert 04.03.2024