Ergoterapi ved Palliativ sengepost

Ergoterapeuten er ein del av det tverrfaglege teamet ved palliativ sengepost og bidrar med tilrettelegging for å opprettholde aktivitet.

Palliativ behandling skal betra livskvaliteten til pasientar og pårørande. Uhelbredelig sjukdom påverkar menneske ulikt, men forsking viser at mange har utfordringar med å utføra kjende daglege aktivitetar.

Ergoterapeutar har kjernekompetansen sin i å støtta menneske til å delta i meiningsfulle aktivitetar, trass i avgrensingar knytt til sjukdom. Personar som lever med ein palliativ diagnose, opplever ofte gradvis tap av funksjon, som gjer aktivitet og deltaking utfordrande.

 

Kontakt

Silje Nødtvedt
Tlf. 55 97 62 79

Sist oppdatert 04.03.2024