Fysioterapi ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK)

Seksjonsleiar
Stian Hammer
 
Størrelse på gruppa:
Ca. 5,5 fysioterapistillinger 
4 Spesialistar i Barne og Ungdomsfysioterapi
1 Spesialist i hjerte/- og lungefysioterapi / PhD prosjekt 
2 Spesialfysioterapeuter
3 Fysioterapeuter
1 Faglig leder innen trening/ Cand. Scient.​ Fysisk aktivitet og helse 
 
Lokalisert 
Glassblokkene, Energisenter for barn og unge og Marie Joys Hus (MJH). 
POV, Ulriksdal Sykehus. 

Arbeidsområder
Vi gir tjenester til følgende poster ved BUK/ MJH: Nyfødtintensiv, Medisin 3 (nevrologi, gastrologi/ernæring, reumatologi, hematologi, onkologi, nefrologi, endokrinologi/metabolisme og kardiologi) og Medisin 4 (infeksjon, lunge og akuttmedisin ). Barneovervåkning. Barnekirurgi, Gastro og Øre/nese/hals.
Intensiv avd.1 etg, Sentralblokken, HUS. 
I tillegg har vi utstrakt poliklinisk verksemd. 


Mest vanlege diagnosar hos inneliggande barn : 
Akutt lungesjukdom som pneumoni, bronchiolitt, astma og RS-virus
Kreftsjukdom som sarcom, leukemi (ALL og AML) og tumor cerebri
Nevrologiske lidingar 
Juvenil reumatoid artritt og leddsmerter
Diffuse smertetilstander og psykosomatiske tilstander 

Mest vanlige diagnoser hos barn som får poliklinisk oppfølging: 
Kronisk lungesjukdom som cystisk fibrose, astma, ciliedyskinesi og BPB/ ekstremt            premature og lungekronikere med andre underliggande sykdommer 
Juvenil reumatoid artritt og leddsmerter
Premature (tverrfagleg vurdering ved 3 mnd. 6 mnd.,1år , 2 år og 3,5 år korrigert              alder samt ved 5 år kronologisk alder)
Forseinka motorisk utvikling 
Nevrologiske lidingar
Plexus brachialis pareser
Ekstrem overvekt 
Diffuse smertetilstander og psykosomatiske tilstander
Ulike diagnoser. Barn i ulike aldersgrupper
 

  

Tverrfaglege poliklinikkar
Vi har godt fungerande tverrfaglege poliklinikkar for «CF», andre lungekronikere, premature, reumatiske og overvektige barn samt for barn med sammensatte vansker på tvers av somatikk og psykiatri, «Tjenester på tvers».
 

Arbeidsform
Vi har akuttbehandling, men også langvarig behandling innan nevrorehabilitering og behandling av kronisk sjuke barn. Vi gir individuell behandling, dels på post og dels på treningsrom, gymsal og i basseng. Poliklinisk verksemd skjer på treningsrom, gymsal og basseng.  
 
 
Tiltak
Vi gir ulike former for behandling, mellom anna:  
Lungefysioterapi/inhalasjonsbehandling/ medisinsk teknisk utstyr 
Vurdering av motorisk utvikling av barn i alle aldersgrupper
Habilitering-/rehabiliteringsoppgaver, for eksempel opptrening ved nevrologiske 
        skader og lidingar samt ved krefttilstander.
Motorisk stimulering 
Fysisk trening 
Bassengtrening 
Palliativ/lindrande behandling
Formidling/utlån av hjelpemidler (pep-maske/mini-pep, krykker, ganghjelpemiddel          osv.)
Heimebesøk og besøk til barnehage og skule


Samarbeid
Vi samarbeider tett med leger, pleiepersonale, sosionom, psykolog og lærar. Vi samarbeider også tett med foreldra til barna. Det er et systematisert samarbeid kring pasientar på KK som skal følgjast opp av BUK- for eksempel pasienter med plexus brachialis pareser. Ved psykosomatiske tilstander er psykolog ein uunværleg samarbeidspartner for oss. Utenfor sjukehuset har vi tett samarbeid med fysioterapeuter i 1.linjetjenesta. Vi samarbeider med Habiliteringstjenesten for Barn og unge ved HUS i forhold til barn som skal ha videre habilitering og rehabilitering. 
«Tjenester på tvers» er tverrfaglig poliklinikk med psykolog fra PBU og lege og fysioterapeut fra BUK for barn med sammensatte problemer. 


Aktivitetar ut over behandlingssituasjonen
Tverrfaglige møter ved ulike postar og polikliniske behandlingsteam 
Plexusskadeklinikk 
Opplæring av fysioterapeuter internt ved Fysioterapiavdelingen
Hospiteringsopphold
Praksisveiledning for fysioterapistudenter fra HVL (Bachelor- og Masterstudenter) 
Undervisning internt ved HUS, innad i seksjonen og på fysioterapi/- og sykepleier              utdanning ved HVL. 
 
PhD prosjekt– «Duchenne Muskeldystrofi- Å trene eller ikke trene»
1 terapeut gjennomfører sin Phd ved seksjonen, og 3 terapeuter samt idrettsterapeut 
deltar aktivt i praktisk pasientbehandling i prosjekt.
 
Aktivitetsgruppe i gymsal og basseng i EBU 
Fysioterapeut ved BUK og HVL har saman ansvar for drift av ukentlig fysioterapistudentdrevet aktivitetsgruppe for overvektige barn på ettermiddagstid.  


 
Sist oppdatert 10.05.2024