Regionalt Register for Nevrostimulerende behandling

Nevrostimulerende behandlingsmetoder i form av elektrokonvulsiv behandling (ECT) har vært i klinisk bruk i over 80 år. Nyere nevrostimulerende teknikker er under utvikling, og av disse er Transkraniell Magnetstimulering (TMS) en terapiform som tilbys pasienter i Helse Bergen.

ECT er en viktig del av behandlingen i spesialisthelsetjenesten for pasienter med alvorlig depresjon som ikke har respondert på annen behandling samt for pasienter med katatoni. 

Behandlingens effekt er godt dokumentert men det er knyttet bekymringer til mulige kognitive bivirkninger. Både pga frykten for kognitive bivirkninger og historiske forhold er ECT en kontroversiell behandlingsform.

Data fra et kvalitetsregister kan være et viktig bidrag i å avklare berettigelsen av ECT som behandlingsmetode. Registeret skal skaffe oversikt over ECT som gis i Helse Vest (Bergen og Stavanger) inkludert vedlikeholdsbehandlinger. Vi ønsker å vite mer om populasjonen som får ECT-behandling og effekten og bivirkninger av denne og om pasientenes erfaring med ECT. 

Bruk av ECT og TMS i Helse Bergen og Helse Stavanger: Anvendelse, effekt og bivirkninger

Vårt medisinske kvalitetsregister ble opprettet i 2013 og er et viktig verktøy for å dokumentere behandlingsresultat av ECT og TMS behandlingen. Registeret skal bidra til kvalitetsforbedring av ECT-behandlingen i Helse Vest. Hensikten er videre å kunne sammenligne henvisningssteder og undergrupper av pasienter i registeret samt med det som kan forventes basert på forskningslitteratur. 

Forskningsbiobank for nevrostimulerende behandling i Helse Vest

Dersom pasienter samtykker til det kan data også benyttes i forskning og blodprøver lagres i biobank. Formålet med den generelle biobanken er å tilrettelegge for fremtidig forskning på depresjon og dens behandling med nevrostimulerende behandling.

Det er behov for videre forskning for å avdekke sykdomsmekanismer samt behandlingens virkningsmekanisme på molekylært og funksjonelt nivå som kan knyttes opp mot symptomer på lidelsen og effekten av nevrostimulerende behandling. Blodprøver fra pasienter som gjennomgår nevrostimulerende behandling kan gi verdifull informasjon om noen av disse mekanismene og hvordan disse endrer seg under behandling.

Forskningsaktiviteten knyttet til registeret har som hovedmål å forbedre effekt og minimere bivirkninger av behandlingen, kartlegge hvordan pasientene selv opplever behandlingen, samt å undersøke mulige virkningsmekanismer. Dette kan i sin tur bidra til at pasientene kan få mer balansert informasjon og slik forhåpentligvis ha et bedre grunnlag for å ta en beslutning i forhold til valg av behandling.

Om du har mottatt ECT og har samtykket til å Regionalt register for nevrostimulerende behandling, kan dine opplysninger inngå i ulike kvalitetsforbedrings- og forskningsprosjekter. Her under kan du lese om de ulike prosjektene som har brukt data fra det regionale registeret.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte registerleder og biobankansvarlig, seksjonsoverlege Ute Kessler (tlf. 55974580, ute.kessler@helse-bergen.no)

 

Prosjekter knyttet til Registeret og biobanken:

 

​​Posters

  • ​​Behandlingsresultater ved Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - Kvalitetsforbedringsprosjekt  Kvalitetskonferanse (PDF)

Vitenskapelige publikasjoner

U.Kessler, J.Bjorke-Bertheussen, E.Søreide, P.A.Hunderi, L.Bache-Mathiesen, K.J. Oedegaard, A.Sartorius, H.Schoeyen.  Remifentanil as an adjunct to anaesthesia for electroconvulsive therapy fails to confer long-term benefits . Br J Anaesth, 121(6), 1282-1289. doi:10.1016/j.bja.2018.07.011
DOWNLOAD PDF 
 

Informasjon om registeret for deg som er med:​

 

 

Sist oppdatert 16.01.2024