Forsking og utvikling

Her finn du informasjon om forsking og utvikling ved Regional Avdeling Spiseforstyrringar (RAS).

​Pågåande forskingsprosjekt

Effectiveness of Temperament Based Therapy with Support (TBT-S): A Novel 5-day Treatment for Anorexia Nervosa

Randomisert Kontrollert multisenterstudie (RCT) som starter opp høsten 2024. Studien er et samarbeidsprosjekt der alle store kliniske miljø for spiseforstyrrelser i Norge samt et svensk behandlingssenter deltar.

TBT-S er en nevrobiologisk tilnærming til spiseforstyrrelser, basert på nyere hjerneforskning, samt kunnskap om medfødt temperament og temperamenttrekk. Behandlingen foregår over 5 sammenhengende dager, og bygger på kunnskap om nevrobiologi, flerfamilie terapi (FFT) og dialektisk atferdsterapi (DBT). TBT-S er et produkt av erfaring fra pasienter, pårørende og behandlere.

Prosjektet ledes av Kristin Stendal ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Helse Sør-Øst  

Ein multisenterstudie. Dette er ein samarbeidsprosjekt med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og alle dei store kliniske miljøa for spiseforstyrringar i Norge. 

Målsettinga med studien er å karakterisere mikrobiota (tarmflora) hos innleggande pasientar med anoreksi samanlikna med ei frisk kontroll gruppe, og undersøke den moglege samanheng tarmflora har med mage-tarmplager og diett. Det skal i prosjektet også undersøkast i laboratoriet om prebiotika kan fremme ein "sunnare" mikrobiota ved anoreksi og lage musemodeller for å teste bruk av prebiotika.

Prosjektet ledes av Siv Kjølsrud Bøhn ved NMBU 

Link: https://www.nmbu.no/fakulteter/fakultet-kjemi-bioteknologi-og-matvitenskap/16-millioner-til-nytt-forskningsprosjekt-om​

En eksplorativ studie av barrierar for og utfordringar ved å gjennomføre behandling for spiseforstyrring. Eit forskingsprosjekt i samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), Helse Bergen, NORCE og brukarorganisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).

Målet med prosjektet er å forsøke å utforske ulike barrierar for og utfordringar ved å gjennomføre behandling for spiseforstyrring. Dette håper vi å gjere gjennom å undersøke følgande forskingsspørsmål:

 1. ​Kva er grunner til at pasientar avsluttar behandling av spiseforstyrring før den er fullført og korleis opplever desse pasientane prosessen som leder fram til avbrudd?
 2. Korleis gjenkjenner terapeutar pasientar som står i fare for å falle frå spiseforstyrrelsesbehandling? Og kas type intervensjonar bruker de/kva gjer dei for å forebygge fråfall? 
 3. Korleis opplev fastlegar samhandlinga med spesialisthelsetenesta i oppfølging av pasientar med spiseforstyrringar?

​Vi håper prosjektet kan bidra til å forstå kvifor mange vel å enten takke nei til behandling eller avsluttar sitt behandlingsforløp før tida. Vi håper at økt kunnskap om temaet vil kunne gi et betre behandlingstilbod.

Prosjektleiar 

Yngvild Danielsen, psykologspesialist og førsteamanuensis ved Institutt for Klinisk Psykologi, Universitetet i Bergen, og Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Helse Bergen. 

Epost: Yngvild.Danielsen@uib.no

Dagleg leiar av studien

Oda Dybvik Dahlsveen, PhD-kandidat/psykolog ved Universitetet i Bergen og Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Helse Bergen. 

Epost: oda.dybvik.dahlsveen@uib.no 

Deltakande forskarar

Signe Stige, Professor ved Institutt for Klinisk Psykologi, UiB

Epost: Signe.Stige@uib.no​

Samarbeidsprosjekt med Poliklinikk for overvekt, Helse Bergen (studiestad)

Formålet med studien er å:

 1. ​Finne prevalens av overspisingslidelse hos pasientar som oppsøker spesialisthelsetenesta for fedme.
 2. Samanlikne ulike diagnostisk verktøy for overspisingslidelse ved fedme.
 3. Kartlegge psykopatologi og spiseatferd ved overspisingslidelse og fedme.
 4. Undersøke pasientar med fedme og overspisingslidelse si oppleving av egen spiseatferd og erfaringar med kartleggingsprosessen for diagnosen overspisingslidelse. 
 5. Kartlegge kva type behandlingstilnærming pasientar med fedme og overspisingslidelse nyttar seg av mens de er i behandling ved Poliklinikk for overvekt, samt behandlingsutfall

Studien vil gje ny kunnskap om kva verktøy som har best diagnostisk nøyaktigheit for overspisingslidelse hos pasientar som samtidig har fedme. Videre vil studien gi økt forståing av psykopatologi og spiseatferd hos denne pasientgruppa, og kan bidra til betre diagnostikk og behandling for pasientane.

Prosjektleiar

Paal Methlie, førsteamanuensis, Klinisk institutt K2, Universitetet i Bergen (UiB). Overlege og spesialist i endokrinologi, Medisinsk klinikk, Helse Bergen. 

Dagleg leiar av studien

Malin Mandelid Kleppe, PhD-kandidat/Rådgiver, Poliklinikk for overvekt (PFO) og Regional Avdeling Spiseforstyrringar (RAS), Helse Bergen

Deltakande forskarar

Yngvild Sørebø Danielsen, førsteamanuensis/Psykologspesialist, Institutt for klinisk psykologi, UiB og RAS, Helse Bergen

Eystein Husebye, professor/endokrinolog, Klinisk institutt K1, Universitetet i Bergen (UiB)/Medisinsk klinikk, Helse Bergen.


Tidlegare forskingsprosjekt

Gruppebilde av prosjektgruppen, fire kvinner smiler.
Frå venstre: Yngvild Sørebø Danielsen (deltakande forskar), Ute Kessler (prosjektleiar), Guro Årdal Rekkedal (deltakande forskar), Malin Mandelid Kleppe (dagleg leiar av prosjektet).

Målet med studien var å undersøkje effekten av CBT-E behandling hos pasientar med anoreksi, samt få ei betre forståing av nevrobiologiske medverkingar til sjukdommens etiologi.

Alle polikliniske pasientar (over 16 år) med anoreksi som fekk tilbod om CBT-E behandling ved avdelinga fekk og tilbod om å være med i studien. Det vart samla inn data frå pasientjournal, pasientrapporterte spørjeskjema, intervju om mage-tarm helse, kosthald og fysisk aktivitet, akselerometer (aktivitetsmålar), blod- og avføringsprøver. 

Samarbeidspartnarar i prosjektet

Øyvind Kommedal
Helse Bergen HF
Overlege ved mikrobiologisk avdeling ved Haukeland US

Gülen Arslan Lied
Helse Bergen HF
Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdomme Leder for Senter for ernæring, UIB. 

Jan Gunnar Hatlebakk
Helse Bergen HF
Overlege og professor. Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsjukdommar 

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik
Helse Bergen HF
Lege og stipendiat ved medisinsk avdeling

Birgitte Berentsen
Helse Bergen HF
Prosjektleder Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-/tarm- sykdommer

Trygve Hausken
Helse Bergen HF
Overlege Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk legeenhet

Øyvind Rø
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrringar
Professor, forskningsleder for RASP og leder av NorSpis

Riccardo Dalle Grave
Internasjonal institusjon
Director of the Department of Eating and Weight Disorder, Villa Garda Hospital, Italy. Prof.

Simona Calugi
Internasjonal institusjon
Director of the Department of Eating and Weight Disorder, Villa Garda Hospital, Italy. Prof.

Christopher Fairburn
Internasjonal instutisjon
Professor em. Oxford University

Det har kome fleire publikasjonar frå denne studien:

 

 

Forskningsgruppe

 • ​Renata Alisauskiene, Overlege/spesialist i psykiatri, Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
 • Yngvild Sørebø Danielsen, Førsteamanuensis og psykologspesialist, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen og Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
 • Ute Kessler, Førsteamanuensis og overlege/spesialist i psykiatri, Klinisk institutt K1, Universitetet i Bergen og Seksjon for nevrostimulerende behandling, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
 • Svetlana Raknes, Avdelingsoverlege/spesialist i psykiatri, Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
 • Signe Haugen, Avdelingssjef, Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
 • Malin Mandelid Kleppe, PhD-kandidat/Rådgiver, Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, og Poliklinikk for overvekt, Medisinsk klinikk, Helse Bergen
 • Oda Dybvik Dahlsveen, PhD-kandidat/Psykolog, Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
 • Monica Linnea Ones, Forskningsassistent/Klinisk ernæringsfysiolog, Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
 • Mariette Kronheim Sløk, Masterstudent/Sykepleier, Høgskolen på Vestlandet og Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
 • Ingelin Birkeland Daatland, Psykologspesialist, Regional Avdeling Spiseforstyrringar, Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen

​​


Sist oppdatert 22.05.2024