Eksteriør barne- og ungdomssjukehuset. Foto

Akuttpost barn og unge

Akuttpost er ein akuttpost for barn og unge under 18 år med psykiske vanskar, innlagt frivillig eller under tvang.

PBU Akuttpost er ei akuttavdeling for barn og ungdom under 18 år. Me har 8 sengeplasser og er ein av tre sengepostar i Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU). Me har tett samarbeid med poliklinikkar og ambulante team i klinikken. Me samarbeider også med andre tenester som til dømes barneverntenesta, kommunehelseteneste og skule.


Posten tek imot barn og unge under 18 år, som er i behov for akutt psykiatrisk hjelp i form av ei innlegging. Augeblikkeleg hjelp i psykisk helsevern er mellom anna:

 • psykotiske tilstander som fører til betydeleg fare for pasienten eller andre sitt liv eller helse
 • psykotiske og andre tilstander preget av svær angst eller depresjon der det er betydeleg fare for at pasienten kan prøve å ta sitt eiga liv eller skade seg sjølv eller andre
 • psykiske tilstander hos barn og ungdom som omsorgspersonene ikkje kan mestre, og der hjelp frå det psykiske helsevernet er påtrengande naudsynt.

Dei fleste vert tilvist frivillig, men me kan også ta imot pasientar på tvang dersom dei fyller kriteria for tvang i psykisk helsevernlova. For barn under 16 år er det føresette som samtykker til innlegging, medan det er pasienten sjølv som må samtykke når dei er 16 år eller eldre.

Augeblikkelig hjelp (AH) vil seie at pasienten treng behandling same dag. Ved AH har pasienten ikkje rett til fritt val av behandlingsstad. Tilvisar tek kontakt på telefon 55 97 57 50. Dersom det ikkje trengs hjelp same dag vil me tilrå at ein tek kontakt med lokal BUP.


Tilvisar kan vere behandlar i poliklinikk i Klinikk psykisk helsevern for barn og unge eller ekstern lege eller psykolog. Dersom det er aktuelt med tilvising på tvang må pasienten tilvisast frå ein lege som er uavhengig av Klinikk psykisk helsevern for barn og unge. Interne tilvisarar kan sende tilvising elektronisk, medan eksterne tilvisarar må sende tilvising på papir.


Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) har AH-ansvar for følgande kommunar: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Fusa, Granvin, Gulen, Kvam, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Os, Radøy, Samnanger, Sund, Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden.

På vår avdeling jobbar me tverrfagleg med mange yrkesgrupper, og du kan snakke med miljøterapeutar, legar og psykologar. Posten skal vere eit trygt og føreseieleg miljø for pasientane. Det er låste dører og det vert laga individuelle avtaler om utgang frå posten. Ein akuttinnlegging skal som regel vere kortvarig og mange er her ein natt eller nokre få dagar. Nokre pasientar er her lenger enn det. Dette er alltid ein individuell vurdering med tanke på kva pasienten treng. Pasientane vil få ein fast behandlar (lege eller psykolog) og to hovudkontaktar frå miljøpersonalet. Ved opphald som er lengre enn nokre dagar vil me ha jamlege møter der behandlingsplan evaluerast og endrast. Det vert alltid lagt opp til kontakt med føresette. Korleis og kor ofte varierer ut frå behov og lengde på opphald.


Behandlingsopplegget vert individuelt tilrettelagt ut frå pasienten sin psykiske liding/symptom, sjukdomsfase, ressursar og aktuelle utfordringar. Barnet/ungdommen kan påverke si eiga behandling ved å delta på teammøter og når det vert laga behandlingsplan. Me kan tilby samtaler med behandlar og miljøterapeutar, musikkterapi, fysioterapi og fysisk aktivitet i gymsal/ svømmehall, samt rolege aktiviteter i og/eller utanfor avdelinga. Pasientar som har rett på skuleplass vil ha rett på undervisning på Sjukehusskulen i den grad helsa deira gjer det mogleg. 

Pasientar som er innlagt på posten får eigne rom med dusj og toalett. Det er fellesstove med fjernsyn og eigne aktivitetsrom. Besøk er på pasientrom eller besøksrom etter avtale. Føresette kan vere med under innlegginga. Her er det ofte ulike behov og me vil lage individuelle avtaler med kvar pasient og føresett. Sjukehusskulen er i same bygg.


Dei viktigaste rutinane er:

 • Måltid: Frukost kl. 08.30-10.00, lunsj kl. 12.00, middag kl. 16.00, kvelds kl. 20.00.
 • Planleggingsmøte kl. 17.00 (fellesmøte der me planlegger kvelden).
 • Fellesareal stenger kl. 22.30 (23.30 i helg).
 • Det vert tilrådd at du ikkje brukar mobil / PC om natta.


For at alle skal kjenne seg trygge på avdelinga, er det ikkje lov:

 • å ha med skarpe gjenstandar på eiget rom/ inne i avdeling. Desse vil bli teke ut og oppbevart i eit låst skap.
 • å utsetje andre barn/ungdommar og personale for vold og truslar, filming/bildar/lydopptak.
 • å spille høy musikk eller å lage unødvendig støy/ uro.

Det vil ofte frå første møte bli snakka om oppfølging etter utskriving. Det er vanleg at pasientar har tilbod om poliklinisk oppfølging ved lokal BUP. Me tek alltid kontakt med lokal BUP og det vert laga samarbeidsmøte ved behov. Pasientar som treng innlegging av grunnar som ikkje er akutt, vil kunne få dette tilbodet ved andre sengeposter i PBU. Då er det lokal BUP som sender tilvising

Pasienten og/eller dine pårørande kan klage til kontrollkommisjonen på tvangsvedtak. Pasientar som er under 16 år kan også klage dersom dei ikkje er samd i innlegginga. Kontrollkommisjonen er uavhengig av posten. Du vil få kontaktinformasjon til kontrollkommisjon og hjelp til å formidle klage dersom det er aktuelt.

Kontakt

Telefon

Pårørande kan ta kontakt heile døgnet.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Akuttpost held til i Glasblokkene, Blokk 1, 2. etasje i Haukelandsbakken 15.
Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

Praktisk informasjon

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.