Et rom med bord, stoler og en sofa

Ambulante tenester

Ambulante tenester tilbyr barn og unge med psykiske vanskar heimebasert behandling, i samarbeid med den lokale poliklinikken for barn og unge med psykiske vanskar (BUP).

Alle barn som får eit tilbod frå Ambulante tenester har allereie eit tilbod frå poliklinikk eller døgnavdeling. Behandlar på poliklinikk eller ved døgnavdeling tek kontakt med Ambulante tenester.

Ambulante tenester gir tilbod til barn og unge i alle kommunane i Helse Bergen sitt opptaksområde med unntak av Voss og Betanien BUP.

Vi reiser heim til dykk som har ein psykisk liding (0-18 år) med samansette vanskar og dykkar familie, og som ikkje greier å kome til BUP. Du kan ha prøvd mykje, men tykkjer ikkje det har hjelpt og ynskjer ikkje eit opphald på ein av sengepostane våre. Vi kan og kome heim til dykk i ein periode medan de ventar på plass til innlegging i ein av postane våre. 

Vi kan tilby kortvarig oppfylging etter du er skriven ut frå ein sengepost. Dette kan skje mest på dag, men kan nokon gonger dersom situasjonen krev det kan vi tilpasse oss og jobbe ettermiddagstid.

Vår målgruppe er barn og unge med psykiske lidingar som:

 • Ikkje kan nyttiggjere seg poliklinisk behandling
 • Har prøvd ut det meste utan at det har hjelpt, og der ein ikkje ønskjer innlegging i døgnavdeling

 • Heimebasert behandling
 • Direkte samarbeid med barn og deira familiar
 • Systembasert tilnærming til problema (samarbeid med andre instansar)
 • Fleksibilitet – vi kan vera tilgjengelege på ettermiddag og kveldstid
 • Konsultasjon og rettleiing

Vi tilbyr ein meir høgfrekvent behandling til barn og familie i krise eller i nedgang av funksjon. Varigheit inntil 4 veker. Dette er hjelp til å stabilisere «her og no» i form av ein kriseplan. Tilbodet er eit alternativ til innlegging, oppfylging etter eit kort opphald på Akuttposten for å førebyggje ny innlegging.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge tilbyr dialektisk atferdsterapi (DBT) til pasientar mellom 13 og 18 år. Klinikken har eiget DBT-team som er ein del av Ambulante tenester. DBT-teamet behandlar i hovudsak pasientar som har vanskar med emosjonell regulering.

Dialektisk åtferdsterapi er ein intensiv poliklinisk behandlingsmetode som går over 20 veker der ein får individualterapi og kurs i ferdigheitstrening, saman med ein forelder. Målsettinga for behandlinga er "å få eit liv verdt å leve".

Allmennpoliklinikk eller sengepost (i samråd med pasientkoordinator) kan tilvise pasientar til DBT-teamet.

Psykoseteamet ved Ambulante tenester har ansvar for behandlingstilbodet til ungdom over 13 år med psykoseliding. Behandlinga blir tilpassa den einskilde pasient og familie ut i frå ønske og behov. Behandlinga er som regel langvarig (meir enn 2 år), og inkluderer utgreiing og samarbeid med skole og andre i lokalmiljøet, samtalar med pasienten, musikkterapi, undervising og rettleiing til familie og nettverk, og behandling med medisinar. For å minske belastinga på familien, kan ein tilby heimebasert oppfølging utanom ordinær arbeidstid.

Tilvising til Psykoseteamet skjer ved tilvising frå allmennpoliklinikk etter at den grunnleggande utgreiinga er gjennomført. For meir informasjon om tilbodet, ta kontakt med Ambulante tenester ved seksjonsleiar eller teamkoordinator. 

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Ambulante tenester Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Ambulante tenester held til i Glasblokkene, Blokk 1, 3. etasje i Haukelandsbakken 15. 

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

Praktisk informasjon

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

URO - ung rusoppdagelse

På tide å snakke om det? Vi har erfaring i å snakke med unge om rus. Ta kontakt med oss i URO-teamet før utfordringane blir for store for deg.
Stresser du ned med rus?
URO