Rusmedisin Tertnes

Seksjon Tertnes ligg landleg til på Tertnes. Her held Familieambulatoriet (FA) og Kvinneposten til.

Familieambulatoriet tilbyr langsiktig oppfølging av familiar med barn som har vore eksponert for rusmiddel eller avhengigheitsskapande legemiddel under graviditeten. I tillegg er det ein sengepost for frivillig behandling av rusmiddelavhengige gravide og mødrer/fedre med barn.

Kvinneposten tilbyr frivillig behandling til rusmiddelavhengige kvinner.

Familieambulatoriet og Kvinneposten er samlokaliserte, noko som gjer at ein samlar den faglege spisskompetansen på kvinner og familiar i same seksjon.
 
Seksjon Tertnes er ein tverrfagleg arbeidsplass der miljøpersonell med ulik helse- og sosialfagleg bakgrunn samhandlar tett med behandlargruppa.

I 2013 flytta Seksjon Tertnes frå Dr. Martens bygget ved Sandviken sykehus til Tertnesvegen 37. Fram til 2014 bestod Seksjon Tertnes av Forsterka ruspost, ein post som tok imot pasientar som blei innlagt utan eige samtykke (tvang) etter §§ 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven (HOL).
I 2014 blei Familieambulatoriet etablert . Familieambulatoriet har langsiktig oppfølging av familiar med barn som har vore eksponert for rusmiddel eller avhengigheitsskapande legemiddel under graviditeten. Ambulatoriet har også ein sengepost for frivillig behandling av rusmiddelavhengige gravide og mødre/fedre med barn, i tillegg til ei brukarstyrt seng. Eit ambulerande familieteam er også knytt til posten.
Hausten 2017 overtok Seksjon Tertnes Kvinneposten, som tidlegare var underlagt Seksjon Askøy. Kvinneposten tilbyr frivillig behandling til rusmiddelavhengige kvinner. Kvinneposten er samlokalisert med Familieambulatoriet.

Seksjon Tertnes er i dag ein tverrfagleg arbeidsplass der miljøpersonell med ulik helse- og sosialfagleg bakgrunn samhandlar tett med behandlargruppa. Med Familieambulatoriet og Kvinneposten på same stad samlar ein den faglege spisskompetansen på kvinner og familiar i same seksjon.

  • Pasientane får undervisning frå tverrfagleg team kvar veke. Vi tar opp emne som individuell plan, rusens funksjon, motivasjon, sjølvtillit, nettverk, ernæring og fysisk trening relatert til mental helse.
  • Vi underviser i hjarte-lunge-redning og gir informasjon om overdosefare.
  • Vi gir undervisning i Nalokson nasespray
  • Fysisk trening i gymsal og treningsrom. Symjehall i nærleiken.
  • Vi har verkstad for maling, handarbeid, strikking, toving og keramikk.
  • Kortspel, matlaging og andre aktivitetar relatert til vanleg daglegliv.
  • Turar i nærområdet med følgje.

Kontakt

Telefon

Familieambulatoriet vaktrom

55 95 73 50

Kvinneposten vaktrom

55 95 73 66

Seksjonsleiar Trude Larsen

55 95 73 10

Telefaks

55 95 73 19

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Bygg D
Tertnesveien 35

Tertnesveien 35

Tertnesveien 35

5113 Tertnes

15. mai 2024 innføres parkeringssystemet UNUM – VestPark ved Bjørgvin DPS og AFR Tertnes.

Det er 2 timer gratis parkering på hverdager mellom kl. 08:00 – 17:00. Videre takst ut over de 2 gratis timene følger Helse Bergen HF-standard.

Det er tilrettelagt for lading av bil ved AFR Tertnes.

Prisar for parkering

Kvardager:
Kl. 08-17: Kr 15,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 250,- per døgn (samanhengande parkering).
Kl. 17-21: Kr 10,- per påbegynte 30 minutt.
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr. 40,- per natt.

Laurdag og søndag: 
kl. 08-21: Kr 15,- per påbegynte 60 minutt. Maks 105,- per dag. 
Kl. 21-08: Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt
(samanhengande parkering).

Gratis parkering for mopedar, motorsyklar og mopedbilar på oppmerka plassar ved hovedinngang til Bjørgvin DPS.

Praktisk informasjon

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Kvinneposten

Kvinneposten tilbyr frivillig behandling til rusmiddelavhengige kvinner. Kvinneposten er samlokalisert med Familieambulatoriet, og samlar den faglege spisskompetanse på kvinner og familiar på same stad.
Les meir om Kvinneposten
drivhus hage

Familieambulatoriet

Familieambulatoriet tilbyr langsiktig oppfølging av familiar med barn som har vore eksponert for rusmiddel eller avhengigheitsskapande legemiddel under graviditeten. I tillegg er det ein sengepost for frivillig behandling av rusmiddelavhengige gravide og mødrer/fedre med barn. Familieambulatoriet er samlokalisert med Kvinneposten.
Les meir om Familieambulatoriet
Epletre