FACT team - et tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser

FACT-teamet ved Solli DPS gir tilbud til personer over 18 år i Os kommune og Fana bydel/Bergen kommune med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer. Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Kjerstin Lervik, Solli DPS
Publisert 16.09.2019
Sist oppdatert 26.08.2023

​FACT står for ”Flexible Assertive Community Treatment” og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet. FACT- teamet er etablert gjennom samarbeid mellom Os kommune, Bergen kommune ved Fana bydel og Solli DPS.

Tilbudet er diagnoseuavhengig, men forutsetter:

 • En psykisk lidelse der oppfølging/ behandling er påkrevet. 
 • Alvorlig svikt i sosial fungering.
 • Det er en årsakssammenheng mellom disse to kriteriene; det vil si at personens funksjonssvikt skyldes den psykiske lidelsen.
 • Tilstanden er ikke av forbigående art, men gjennomgripende og langvarig.
 • Det er nødvendig med samordnet hjelp og oppfølging fra profesjonelle oppfølgere for å gjennomføre en behandlingsplan.

FACT-teamet er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialist, overlege/psykiater, psykiatrisk sykepleier, psykiatrisk vernepleier, sosionom, russpesialist, erfaringskonsulent, jobbspesialist, ergoterapeut, musikkterapeut og sekretær.


Teamets oppgave er å støtte pasientenes bedringsprosesser og tilfriskning ved å:

 • fokusere på recovery og brukermedvirkning
 • tilby oppsøkende behandling og oppfølging
 • følge med på sykdoms- og symptomutvikling
 • yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen ved spesielle behov
 • arbeide med rehabilitering
   

Behandlingstilbudet kan inneholde:

 • diagnostisk utredning og funksjonskartlegging
 • behandling med/uten legemidler
 • familie- og pårørendesamarbeid
 • kognitiv terapi og/eller psykodynamisk psykoterapi
 • psykoedukasjon: læring om lidelsen og hvordan mestre denne bedre
 • oppsøkende eller poliklinisk tilbud etter behov
 • Individuell jobbstøtte (IPS) /oppfølging av jobbspesialist
 • musikkterapi
 • fleksibel og oppsøkende tilnærming
   

FACT-modellen vektlegger at teamet i kritiske faser skal kunne handle raskt og tilby tettere oppfølgning for å unngå forverring av pasienten sin tilstand, hindre reinnleggelser og bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon.

 
Blant annet skal teamet sørge for at:

 • psykiater eller psykologspesialist vurderer pasienten innen så kort tid som mulig, om nødvendig hjemme
 • alle får behandlingsplan, og tilbud om kriseplan der det vurderes hensiktsmessig. Ved behov for koordinerte tjenester utarbeides individuell plan.
 • behovet for andre tjenester vurderes

 

FACT-modellen vektlegger kontinuitet i behandlingen. Pasientene skal kunne få oppfølging over tid. Behandlingstilbudet er fleksibelt og individuelt tilrettelagt. Sentralt i modellen er at pasienten skal kunne få hjelp der han/hun bor eller oppholder seg. Modellen forutsetter også tett samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, NAV og andre offentlige og private tjenesteytere.

 
Henvisning sendes til Solli DPS og bør inneholde:

 • diagnose, sykehistorie og eventuelle tilleggsopplysninger.
 • tidligere tiltak og behandlingsopplegg, samt erfaringer og resultater av disse.
 • pasientens ressurser, målsettinger og ønsker for videre behandlingstilbud.
 • hva henviser ønsker at FACT-teamet skal bidra med. 


Henvisning sendes til:

FACT-teamet v/ Solli DPS,
Osvegen 15
5228 Nesttun

Telefon: 55 61 83 24

Les mer om henvisninger til Solli DPS