Tjenester på tvers

Henvisning av barn (6-12 år) med sammensatte helseplager

Gjelder for barn mellom 6–12 år som allerede har tre eller flere henvisinger til spesialisthelsetjenesten, der minst en henvising er til somatisk avdeling og en til psykisk helse barn og unge kan bli vurdert ved tjenester på tvers. Barna må ha minst 3 ulike diagnoser. Helsevanskene må oppfattes som sammensatte og komplekse av henviser og familien.

Publisert 23.11.2021
Sist oppdatert 26.08.2023

​​"Tjenester på tvers" er et samarbeidsprosjekt mellom barne- og ungdomsklinikken og psykisk helse barn og unge,  Haukeland universitetssjukehus, Glasblokkane.​

Bakgrunn

Barn med sammensatte helseplager vil ofte ha flere henvisinger til ulike spesialiteter i somatikken og i psykiatrien for samme problem. Dette kan føre til fragmentert og forsinket diagnostikk og helsetjenestetilbud. Familiene kan oppleve bekymring knyttet til overgangene i tjenestetilbudet mellom spesialist og primærhelsetjenesten, og kan føle at de selv blir ansvarlig for store koordineringsoppgaver.

Tjenester på tvers (TpT):

Tilbud utarbeidet i samarbeid mellom barne- og ungdomsklinikken og psykisk helse barn og unge, lokalisert på Glasblokkane, Haukeland Universitetssjukehus.  Barnet og familien møter et konsultasjonsteam bestående av barnelege, fysioterapeut og psykolog som gjennom samtaler og undersøkelse arbeider for å avklare symptomer og tilstand, og koordinere videre tiltak. Målet for konsultasjonsdagen er å finne felles forståelse av tilstand og avklare behov for evt videre utredning og tiltak. Samtalene kan være en intervensjon i seg selv. TpT fasiliteter evt. ytterligere utredning, og etablerer kontakt for igangsetting og samordning av tiltak i kommunen, og evt videre henvising i spesialisthelsetjenesten.

Hva med fastlegen?  

Fastlegen er viktig i vurdering og oppfølging av barnas helse. Det er et ønske at fastlegene inngår i tilbakemeldingssamtale med barnet og familien der en etterstreber felles forståelse av barnets tilstand, og deltar på evt oppfølgingsmøter i konsultasjonsteamet dersom behov. Felles forståelse av pasientens tilstand og felles mål for videre utredning og behandling er avgjørende for gode pasientforløp, og kan avlaste så vel familiene som helsetjenestene.


Henvisingskriterier 

  • Barnet må være mellom 6 – 12 år.
  • Tre tidligere diagnoser, der mist en til somatisk avdeling og minst en til psykisk helse
  • Minst tre ulike diagnoser

Samhandlingen - Gjensidighet 

1. Henvising

For henvising til spesialisttjenesten velges aktuelle avdeling for hovedsymptom, f. eks. gastrologi eller nevrologi. Dersom barnet oppfyller kriteriene kan fastlege be om at henvisingen vurderes som aktuell for TpT. 
Det noteres da øverst på henvisingen: "Ønskes vurdert for TpT"

Barn som gis tilbud om TpT vil bli kontaktet fra sykehuset med 
Informasjon om tilbudet. For barn som ikke gis tilbud om TpT vil henvising vurderes på vanlig måte på aktuelle avdeling. Kapasitetshensyn kan være begrensende for tilbud i TpT.

2. Konsultasjonsdagen

Fastlegen vil bli invitert med til digital eller fysisk tilstedeværelse på tverrfaglig tilbakemeldingsmøte med barnet og familien, det må avsettes møte tid i inntil 60 min. (Takst 14, kr 791,- pr påbegynte 30 min). Tidspunkt vil gis minimum 3 uker før aktuelle dag. 

3. Oppfølging

Fastlegen vil bli invitert med til digital eller fysisk tilstedeværelse på tverrfaglig oppfølgingsmøte med barnet og familien, avsette tid i inntil 60 min. (Takst 14, kr 791,- pr påbegynte 30 min). Tidspunkt vil gis minimum 6 uker før aktuelle dag.