Kurs vår 2024 (Tyngdepunkt for Utviklingsforstyrrelser hos Skolebarn (TUS))

TUS har i oppgave å styrke det samlede behandlingstilbudet i PBU for barn og unge med autismespektertilstander og andre sammensatte nevroutviklingsforstyrrelser. TUS bistår med konsultasjon i oppfølging av pasienter, kursvirksomhet for foreldre og fagfolk. I tillegg legger TUS til rette for kompetanseheving blant behandlere gjennom et faglig nettverk.

Illustrasjon av hode i profil, bestående av puslespillbiter i forskjellige farger.

Hvem er vi?

TUS er et tverrfaglig team bestående av behandlere med ulik faglig kompetanse. Behandlere i TUS jobber sammen i møter med pasienter, pårørende og kollegaer. TUS-teamet består av spesialpedagog, overlege, fagkonsulent og nevropsykolog.

Her er kursene våre

Diagnosekurs om autismespektertilstander

Sosiale historier ved sosial ferdighetstrening

Atferd som utfordrer

Sensoriske vansker

Diagnoseforståelse for fagfolk

KAT-kassen i sosial ferdighetstrening

Pubertet og seksualitet hos unge med autismespektertilstander

Forstyrret spising

Dagsplaner for barn og unge med autismespektertilstander og andre nevroutviklingsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelser og psykiske helse

Informasjon om nevroutviklingsforstyrrelser:

Utviklingsforstyrrelser er en fellesbetegnelse som brukes om tilstander som fører til forsinket eller avvikende utvikling hos barn. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er autismespektertilstander og ADHD. Mange barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser har tilleggsutfordringer som f.eks. språkvansker, lese- skrivevansker, generelle lærevansker samt motoriske vansker. Det er stor grad av overlapp, slik at mange av vanskene kan gå på tvers av de ulike nevroutviklingsforstyrrelsene.

Summen av vanskene kan føre til at barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser kan ha betydelige funksjonsnedsettelser som det kan være vanskelig å forstå og vite hvordan man skal tilrettelegge for i hverdagen.

Fellestrekk ved nevroutviklingsforstyrrelser er blant annet at:

  • De fremtrer i barnealder
  • Har sin bakgrunn i forsinket eller avvikende utvikling hos barnet
  • De vil følge sitt eget utviklingsløp, noe som betyr at vanskene sjelden vil forsvinne eller kan kureres, men heller ikke blir verre
  • Det forekommer overlapp mellom tilstandene
  • Genetisk disposisjon forekommer ofte, - men ikke alltid, som årsak

Å leve med en nevroutviklingsforstyrrelse i et livsløpsperspektiv fordrer god utviklingsstøtte. Det finnes ingen behandling som fjerner tilstandene, men kunnskap, tiltak og tilrettelegging om barnets tilstand kan bedre fungering og utvikling.

TUS sine kurs har som formål å bidra til at de voksne som er rundt barnet, kan få kunnskap for å gi støtte til barn og unges utvikling.

Opplæringspenger til foreldre

Hvem kan få opplæringspenger?

Foreldre/omsorgspersoner kan få opplæringspenger dersom de er yrkesaktiv og har omsorg for et barn med funksjonsnedsettelse eller langvarig sykdom. Ved behov kan flere omsorgspersoner få opplæringspenger samtidig.

Hvordan søker man om opplæringspenger?

Man søker om opplæringspenger ved å fylle ut skjemaet: «Søknad om opplæringspenger» (NAV 09-11.08). https://tjenester.nav.no/nav-sok/?1&language=no&ord=09-11.08. Dersom man er arbeidstaker må arbeidsgiveren sende inn skjema for inntektsopplysninger (NAV 08-30.01) til NAV. Man er selv ansvarlig for at søknaden blir sendt inn.

Når kan man få opplæringspenger?

Man må som hovedregel ha vært i arbeid de siste fire ukene før kurset eller opplæringen, og ha tapt arbeidsinntekt. Det er et vilkår for rett til opplæringspenger at opplæringen er nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet. Man kan få opplæringspenger dersom du får opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller deltar på et foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Opplæring må vare en hel arbeidsdag i løpet av en uke. Reisetiden kan regnes med.

Hva kan du få?

Opplæringspenger blir regnet på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved opplæringspenger. Man får opplæringspenger fra NAV fra første dag. Arbeidsgiver kan forskuttere opplæringspengene og kreve refusjon fra NAV.

Se mer informasjon på www.nav.no

Nyttige lenker og ressurser

Informasjon om autismespektertilstander:
www.autismeforeningen.no

Informasjon om ADHD:
www.adhdnorge.no

Informasjon om sammensatte nevroutviklingsforstyrrelser, lærevansker,
autismespektertilstander og tilrettelegging i skolen:
www.statped.no

Informasjonsmateriell om autismespektertilstander for foreldre og fagfolk:
www.spiss.no

Informasjon til barnet om ulike nevroutviklingsforstyrrelser:
https://nrksuper.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det


Samtaleverktøy for behandlere:

www.autismeplakaten.no

https://www.oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-ogregionale-tjenester/rhabu/samtaleverktoy-om-utviklingshemmin 

Sist oppdatert 24.04.2024