Eksteriør barne- og ungdomssjukehuset. Foto

Spesialpoliklinikken

Spesialpoliklinikken har tre team; Autismeteamet, Nevroteamet og Konsultasjonsteamet.

Informasjon om koronasituasjonen tilpasset barn og unge med vansker innenfor autismespekteret

Nettsider med tips til sosiale historier, tegneseriesamtaler og bilder som kan være til hjelp når en skal forklare barna om koronapandemien:

 

EEG bildeserie som viser korleis det går føre seg   

Tilvising

Utgreiing og behandling i Spesialpoliklinikken er ei vidareføring av ein eksisterande behandlingskontakt i den lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken barnet sokner til. Dette inneber at primærtilvisinga sendast til allmennpoliklinikk. Det er allmennpoliklinikken som vurderer om det er behov for bistand frå Spesialpoliklinikken.

Konsultasjonar og rettleiing

Spesialpoliklinikken skal medverke til kompetanseheving i Klinikk PBU og gi konsultasjon og rettleiing i pasientsaker. Fagteam ved seksjonen er tverrfagleg samansett. Som ein del av fylket si spesialistteneste vert det gitt fråsegn til Fylkesmannen i samband med kap. 9 om avgrensingar og kontroll i bruk av makt og tvang.

Autismeteamet kan bistå allmennpoliklinikken i utgreiing av barn med autismespektertilstandar. Utgreiinga vert som hovudregel gjennomført poliklinisk og i barnet sitt eige miljø.

Utgreiinga skjer vanlegvis over ei veke, og består av observasjon, diagnostiske testar, intervju, observasjonar og legeundersøking. Autismeteamet er tverrfagleg samansett. Om det er grunnlag for det kan Autismeteamet bistå lokal allmennpoliklinikk med rettleiing, behandling og oppfølging av barnet.


Teamet består psykologspesialister og barnepsykiater. Vår primære oppgave er å vurdere barn og unge (0-18 år) som blir henvist til oss fra somatisk spesialisthelsetjeneste ved mistanke om psykiske vansker. I tillegg gir vi konsultasjoner til pårørende (søsken, foreldre / nærmeste omsorgspersoner) og helsepersonell.
Konsultasjonstjenesten er en del av sykehusets daglige beredskap ved kriser og katastrofer.
 

Hvordan jobber Konsultasjonstjenesten?

Vi mottar henvisninger og tilsynsforespørsler vedrørende barn og unge fra 0-18 år, som er innlagt på somatisk avdeling, eller under poliklinisk oppfølging ved HUS. Vi har avtale med enkelte avdelinger om å delta på pre-visitter, og vi kan ved behov delta på tverrfaglige møter. Vi har også mulighet til å følge noen pasienter poliklinisk i en avgrenset periode.
 
Konsultasjonstjenesten har dessuten en tilsynsfunksjon overfor alle barn og unge som er innlagt etter et suicidalforsøk. Vår oppgave i disse saker er å foreta en psykiatrisk vurdering. Vi skal konkludere med en uttalelse om pasientens behov for oppfølging innen psykisk helsevern, både under innleggelsen og etter at pasienten er skrevet ut etter fullført somatisk behandling.  Dersom pasienten er under oppfølging i BUP er vi i dialog med ansvarlig behandler.  Ved behov for akutt innleggelse på psykiatrisk sengepost bistår vi i prosessen for overføring.
 

Hvem kan bli henvist til Konsultasjonstjenesten?

Barn og unge hvor det foreligger mistanke om:

 • alvorlig psykopatologi
 • alvorlig psykosomatikk
 • krisereaksjon ved kronisk eller livstruende sykdom, som medfører behov for veiledning i mestringsoppgaver, og ved komplisert behandling over tid
 • krisereaksjon etter traume

Vi tilbyr også avgrenset oppfølging for de nærmeste pårørende som er i krise på grunn av barnets sykdom.
 

Hvordan henvise til Konsultasjonstjenesten?

Ansvarlig lege på poliklinikk eller somatisk avdeling hvor pasienten er innlagt, kan henvise til oss. Det er også mulig å kontakte oss på telefon 55 97 44 53 ved behov for hastetilsyn og/eller for en generell konsultasjon. 
 
Alle henvisninger og tilsynsforespørsler skal sendes i Dips.
Henvisninger: NB: primærhenvisninger! Velg: -> Avd: PBU-HBE Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Seksjon: BUP Konsulttjenesten-HBE.
Tilsynsforespørsler: PS Hau PBU Konsulttjenesten Henvisning.

Henvendelser tas imot fortløpende, men drøftes hovedsakelig på daglig inntaksmøte hver morgen.  Prioritering skjer etter hastegrad.
 
Teamet er bemannet mandag til fredag kl. 08.00 – 15.30. Ved behov for hastetilsyn utenom dette skal ansvarlig lege kontakte forvakt ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) via sentralbordet.

En nevropsykologisk utredning er en omfattende vurdering der man gjennom samtaler, observasjoner og testing kartlegger ulike ferdigheter og hjernefunksjoner.


Innholdet i undersøkelsen vil variere noe fra person til person. Vanligvis blir det gjort en strukturert kartlegging av funksjonsområder gjennom samtale med barnet/ ungdomen, eventuelt også med pårørende og/eller andre instanser der det er aktuelt. I de fleste tilfeller blir det også gjennomført ulike tester. Det kan være av evnenivå, hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon, språk, visuell funksjon, planlegging og organiseringsevne, motorisk og sensorisk ferdigheter, samt adferdsmessig, sosial og emosjonell fungering.


Nevroteam tar i mot henvisninger fra BUP og de ulike postene ved klinikken.

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus Psykisk helsevern for barn og unge Spesialpoliklinikken Postboks 1400 5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Spesialpoliklinikken held til i Glasblokkene, Blokk 2, 3. etasje i Haukelandsbakken 15.
Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

Praktisk informasjon

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.