Behandling

Døgnopphold for barn med psykiske utfordringer

Barneposten er en femdøgns sengepost for utredning og behandling av barn fra 0-13 år med psykiske utfordringer. Et tverrfaglig team veileder barn og foreldre til å mestre utfordringene. Det er de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) som søker om innleggelse i samarbeid med foreldrene og barnet.

Det er 6 rom på Barneposten med plass til et barn og en omsorgsperson på hvert rom. Barna er på posten sammen med en av foreldrene sine i ukedagene, og reiser hjem i helger og ferier. Ved posten arbeider ulike yrkesgrupper som leger, psykologer, vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger og førskolelærere som samarbeider i tverrfaglige team.

Målet med oppholdet er å hjelpe barnet, foreldrene og BUP med å prøve å finne ut hva som er strevsomt, hvordan foreldrene best kan hjelpe barnet, og hva barnet trenger for å få det bedre. Utredning og behandling er naturlig innvevd i de daglige aktivitetene ved Barneposten. Teamet samarbeider også med skolen barnet vanligvis går på. 

Innleggelsestiden er individuell ut fra problemstillingen til barnet, og ligger vanligvis på 4-6 uker. Oppholdet kan også bli forlenget eller forkortet om vi ser et behov for dette.
Barnepostens tilbud omfatter forvern, utredning og/eller behandling. 

Tilvising og vurdering

Det er de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) som søker om innleggelse i samarbeid med foreldrene og barnet. Det er ingen bestemte diagnoser som er nødvendige for å få plass hos oss. Det skjer etter en samlet vurdering og ofte etter at flere andre tiltak er forsøkt uten tilfredsstillende effekt. Det å bli innlagt på sykehus er for de fleste barn og foreldre krevende og kan oppleves som en stor inngripen i hverdagen. 

Det er viktig at barna får god informasjon om hva oppholdet på barneposten innebærer. Vi har laget en informasjonsfilm om posten som foreldre og behandler bør vise til barnet.  1. Behov for døgnkontinuerlig observasjon som del av utredning
 2. Kommer ikke i posisjon for behandling i poliklinikk (rammer)
 3. Behov for mer intensiv behandling enn det som er mulig poliklinisk
 4. Behov for miljøterapeutiske tiltak knyttet til den psykiske helsen til pas
 5. Oppstart av «vanskelig medisinering» - enten pga sikkerhet eller vanskelig å få komparentinfo

Før

Når barnet har fått plass ved Barneposten, starter forvernsfasen. Dette er en periode for å bli kjent, og for gjensidig utveksling av informasjon.

Forvern 

 • Forvernsmøte med foresatte og lokal poliklinikk. Vi gjennomgår henvisningen, dere forteller om barnet, og om hvilken hjelp dere ønsker.
 • Vi avtaler hvordan vi skal samarbeide og innhente informasjon fra eventuelle andre hjelpeinstanser/skole. 
 • Barnet og foresatte besøker Barneposten og sykehusskolen.
Her kan du bli med på en virituell tour i lokalene våre. 

Utredningen/behandlingen tar alltid utgangspunkt i hva foreldre, barnet og poliklinikk ønsker hjelp med. Vi prøver å være mest mulig konkrete i forhold til hvilke utfordringer dere har i hverdagen. Som oftest har barnet blitt utredet av poliklinikk eller andre instanser. Sammen med dere ser vi på hvilke nye metoder/strategier vi kan prøve ut her på Barneposten.

De viktigeste metodene våre er samtale og observasjon. Vi legger til rette for situasjoner der vi får observert barnet på en måte vi tror kan gi ny informasjon til dere.
Noen ganger gjør vi medisinske undersøkelser av barnet. Det kan også være aktuelt å gjøre andre undersøkelser som blodprøver, Elektroencefalogram (EEG), røntgen og magnetundersøkelse (MR) av hjernen. 

Under

Utredningen ved Barneposten er primært miljøterapeutisk. Det vil si at utredningen / behandlingen av barnet er naturlig innvevd i de daglige aktivitetene ved Barneposten. Dette betyr at utredningen / behandlingen i stor grad foregår i situasjoner hvor barnet er i samspill med andre barn og voksne. 

Utredningen/behandlingen består av to deler. En del er særlig tilpasset hvert enkelt barn og kan bestå av for eksempel:

 • Observasjon og kartlegging etter behov.
 • Ukentlige individuelle samtaler med psykolog eller miljøterapeut.
 • Samtaler om barnets utvikling, vansker, drøfting av observasjoner med foreldre.
 • Veiledning til foreldre
 • Eventuell utprøving og bruk av medisiner.
 • Sykehusskolen har som oppgave å ivareta opplæringsretten til barnet i perioden det er innlagt på Barneposten.
Den andre delen av behandlingen er nedfelt i de daglige rutinene og aktivitetene ved posten og er dermed i stor grad felles for alle barna. Viktige elementer her er:

 • Klar struktur på dagene og aktivitetene. Dette gjør hverdagen forutsigbar og gir trygghet gjennom at det blir tydelig for barna hva som forventes av dem.
 • Samtaler rundt mestring av egne følelser.
 • Mestringsopplevelse gjennom tilpassede aktiviteter og positive opplevelser som kan gi økt selvfølelse og trygghet.
 • Sosial trening gjennom strukturerte og frie aktiviteter sammen med andre barn og voksne.
 • Trening i dagligdagse ferdigheter.

Dagsplan for barna  

Det er en forutsetning for oppholdet at foresatte deltar aktivt i utrednings/ behandlingsopplegget. Dette gjelder også foreldre uten daglig omsorg dersom disse utgjør en omsorgsressurs for barnet.  

Foresattes deltagelse kan omfatte: 

 • Deltagelse i de daglige rutinene, og aktivitetene sammen med barnet. 
 • Individuell- eller familiesamtaler med behandler/miljøterapeut. Deltagelse på forverns møte, miniteam, innskrivningsmøte, og utskrivningsmøte.

Hvor går barnet på skole /barnehage under oppholdet?

Vi har en sykehusskole knyttet opp til Barneposten. Skolen er lokalisert i etasjen over oss. Her får barna tilpasset undervisning. Skolen samarbeider med hjemmeskolen om undervisningen. Noen barn har hele eller deler av undervisningen sin på hjemmeskolen dersom det er særlige grunner for det, og praktisk gjennomførbart. 

Det tilrettelegges for et møte mellom foreldre og kontaktlærer på sykehusskolen mandag i den første uken av innleggelsen . Her vil fokus være det enkelt barns behov for å få en så god start på sykehusskolen som mulig. Det er ønskelig at foreldre tar med sakkyndigvurderinger og eventuelt IOP planer eller skolerapporter som allerede foreligger.
Vi har ikke egen barnehage. Barn i førskolealder er derfor ofte i barnehagen sin på dagtid dersom det er praktisk gjennomførbart.

Etter

Avhengig av hva som var målet for oppholdet samarbeider vi med foresatte, skole/barnehage, poliklinikk, PPT, barnevern eller andre instanser om å overføre det vi finner ut til barnets hverdag etter oppholdet. Vi har alltid et utskrivingsmøte for foreldre og aktuelle samarbeidspartnere. Etter oppholdet hos oss er det poliklinikken som har ansvar for å følge barnet videre. Det blir utarbeidet egne rapporter fra posten som oppsummerer hva vi har gjort, funn og råd.


Kontakt

Glasblokkene Barnepost

Kontakt Barnepost

Oppmøtestad

Barnepost held til i Glasblokkene, Blokk 4, 2. etasje i Haukelandsbakken 15.
Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

​Barna deltar på ulike aktiviteter på og utenfor posten på ettermiddagstid. De ulike aktivitetene vil bli avtalt i samarbeid mellom dere og miljøterapeutene i forhold til hvilke situasjoner vi ønsker å se barnet i. Aktiviteter kan være: Lekeplasser, fotball, sykling, Fysak (aktivitetshall). I tillegg vil det være bruk av Energisenteret for Barn og Unge, som blant annet inneholder gymsal, flere basseng og klatrevegg.  

Barnet får eige rom, og føresette bur som oftast saman med barnet. Under opphaldet kan det hende at de må byte rom. ​

​Barna er forsikra under opphaldet på Barneposten. Forsikringa dekker all aktivitet på og utanfor posten når barnet er saman med personalet. ​

Føresette ansvaret for henting og bringing måndag morgon, og fredag ettermiddag, om ikkje anna er avtalt. Tilsvarande gjeld ved heilagdagar og feriar. ​

Ta med klede for ei veke. Hugs klede til uteaktivitetar (til dømes regntøy, støvlar med meir.). Badetøy/ gymtøy og innesko til skuleundervisning. Eventuelt innesko som du kan ha på posten. Barnet kan også ta med seg leiker. Dette er på eige ansvar (om noko skulle bli øydelagt/komma bort). Miljøterapeutane lagar avtale med føresette i forhold til dataspeling. Barna kan ha ulike avtalar i forhold til dette, og det er viktig å snakke med barnet om dette på førehand. ​

Barneposten er underlagd offentlege lovar. Særleg vil Pasientrettighetsloven regulere mange av rettane dine som føresett for barn i behandling. Psykisk helsevernslova, Spesialisthelsetjenesteloven og Helsepersonellova er også viktige lover for reguleringa av arbeidet med barn og familiar på Barneposten.   

Viss ein ikkje får den hjelpa ein har krav på, er det gjennom Pasientrettighetsloven, Helsetilsynet i fylket som er rette klageinstans. Sjå informasjon over frå Helse Bergen om pasientrettar og klageinstansar.  

Pasientombudet for psykiatri  

Pasientombudet for psykiatri skal jobbe for å hindre urett mot pasientar i psykiatrien. Dersom du meiner det er gjort urett mot deg eller barnet ditt, kan du få gratis hjelp ved:  
Pasient- og brukarombudet i Hordaland 
Vaskerelven 39  
5014 Bergen  
Tlf. 55 21 80 90   

Kontrollkommisjonen  
Innan psykisk helsevern er det eigne kontrollkommisjonar. Kontrollkommisjonen fører tilsyn med Barneposten. Kommisjonen blir leidd av ein jurist, og består ellers av ein lege og to andre medlemmer. 

Hovudoppgåva til kontrollkommisjonen er å sikre kvar enkelt pasients rettstryggleik i møte med psykisk helsevern. Kommisjonen held mellom anna tilsyn med posten sin bruk av halding av barn i utageringssituasjonar gjennom melde og umelde besøk. Barna og omsorgspersonane får høve til å prate med medlemmer i kommisjonen.   

Du finn oversikt over kontrollkommisjonane i landet på helsedirektoratet.no 

Barn og føresette kan bruke mobil og pc på rommet sitt, men ikkje i fellesområdet (som til dømes stove og hobbyrom). Mobil og liknande skal ikkje vere med på skulen eller på turar. Teamet rundt kvart enkelt barn kan gjere individuelle avtalar, men hovudregelen er der for tryggleiken til barna. ​

Personalet lagar til alle måltid. Før måltidet vaskar alle hendene. Barn og føresette ryddar sjølv av bordet etter seg og plasserer det på ei tralle. Det er du som foresatt som sit grenser for barnet ditt under måltidet, det er naturleg at enkelte barn vil meine ulike reglar er urettferdig. ​

​Posten har tre felles stuer. Der finnes også en rekke spill, bøker og leker. Det er toalett og dusj/bad på alle pasientrom. Vi har en uteplass til ballspill, sykling og andre uteaktiviteter. Vi har også hobbyrom (tegning/maling) og aktivitetsarealer (biljard/bordtennis, playstation). Barn og voksne er sammen om å holde posten ryddig og trivelig.

Besøk og permisjon avtaler du på førehand med din behandlar eller miljøkontakt, slik at vi har best mogleg grunnlag for å planlegge ettermiddagen og veka. Nokre barn får tilbod om å ha heimeskule ein dag i veka. I så fall avtalar vi nærmare (med barn, føresatte og skule) korleis dette skal gjennomførast i praksis. ​

Før opphaldet på sjukehuset må du gje beskjed om kva medisinar du brukar. Dersom de er innkalt til forvernsmøte er dette ein del av informasjonen du gir. Under opphaldet skal all privat medisin, helsekost, fluortablettar og lignende låsast inn i skap på rommet. All medisin blir delt ut av personalet og dersom du skal på permison under opphaldet vil du få med deg dosett med medisinar.  ​

Dersom barn er til fare for seg sjølv eller andre, kan miljøterapeutane nytte fysiske teknikkar i form av halding. Halding går føre seg etter retningslinjer og blir berre utført av personell som er trent i denne typen haldeteknikk. Det blir skrive tvangsvedtak som føresette får etter ei hending. Slike hendingar vert ofte bearbeida med barna gjennom samtale i ettertid. ​

Videoopptak kan bli brukt som eit ledd i behandlinga. Slike opptak blir lagra på sikre områder og sletting av opptak skjer etter gjeldande lover og forskrifter. Før bruk av video-opptak vil vi be om skriftleg samtykke.  

Det er ikkje lov å ta bilete, film eller lydopptak av andre barn og vaksne uten at det er avtalt. 

Folketrygda dekker utgifter for psykiatrisk utgreiing og behandling. Føresette må halda barnet med klede og utstyr under opphaldet. Barneposten dekker andre utgifter som mat, medisinar og liknande.  

Pleiepenger  
Før opphaldet vil ofte lokal poliklinikk søkje om pleiepengar til føresette. Stønadene blir administrerte gjennom Nav-trygd. Dersom foreldre fremmar krav om trygdeytingar til barna sine, vil Nav-trygd ofte innhente nødvendige opplysningar (om behandling og tilstand) frå oss.  

Parkering  
Ved behov for parkering vil de få attestert eit utfylt skjema på heimebesøket slik at de kan kjøpe 1- eller 2-vekers parkeringskort til kr. 350 pr. veke. Det kan skrives ut inntil 3 kort samtidig per pasient per opphald. Korta kan fornyast etter behov. Parkering skjer i Sentralblokken.   

Pasientar har gjennom «Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon» rett til å få dekt transport- og parkeringsutgifter ettersom sjukehuset kallar dykk inn for å bli med barnet til behandling. Ved utskriving vil det bli utlevert eit refusjonsskjema som de fyller ut. Hugs å ta vare på kvitteringar då dei skal vere vedlegg til skjemaet. 

Dekning av reiseutgifter   
Du har rett til å få dekt nødvendige utgifter når du skal reise til og frå behandling. Hovudregelen er at du får dekt billigaste reisemåte med rutegåande transport til og frå næraste behandlingsstad. Avstanden til behandlingsstaden må vere minst tre kilometer, og reisa må kosta meir enn lokal minstetakst. Permisjonsreiser for innlagde pasientar blir ikkje dekt. Heller ikkje når avdelinga heilt eller delvis held stengt i helg, høgtid eller ferie. Du ordnar reisa sjølv og kan fremme krav om refusjon i etterkant.   

For å få refundert utlegget du har i samband med reisa, må du fylle ut eit reiserekningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for Pasientreiser. Hugs å leggje ved alle kvitteringar og ei stadfesting på at du har vore til behandling, Reiserekningsskjema finst på www.pasientreiser.no.   

Har du spørsmål til utfyllinga av skjemaet, kan du ringe Pasientreiser 05515 eller sjå eksempel på utfylt skjema på www.pasientreiser.no 

​Det er frivillig å være innlagt på Barneposten. Vi har ikke anledning til å låse dørene ut av posten, eller hindre barn i å forlate posten hvis de ønsker det. Det er ledsager (foreldre) sitt ansvar å følge med på hvor barnet er. Hvis en som ledsager/forelder er bekymret for at barnet skal stikke av fra posten er det viktig å ta opp denne problemstillingen med personalet slik at man kan gjennomgå gjeldende rutiner.

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både vaksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1.  


Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få SMS om å gå til ventesona når det nærmar seg timen.  

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.