Undersøking

Revmatologisk utredning

Inflammatorisk (betennelsesaktig) revmatologiske sjukdommar er eit samleomgrep på tilstandar karakterisert ved ikkje-infeksiøs betennelse i eitt eller fleire av organa til kroppen. Dette er autoimmune systemiske sjukdommar som mellom anna kan føre til hevelse og smerter i ledda og på sikt skade leddbrusk og beinsubstans. Sjukdomsutvikling kan også føre til at andre organ, som auge, lunger, tarm eller hud, blir påverka.

 

Smerter og stivleik i musklar og ledd er veldig vanleg og har ofte anna årsak enn revmatologisk sjukdom.

Les meir om tilstandar og sjukdommar i muskel- og skjelettsystemet på helsenoreg.no

Tilvising og vurdering

Du blir vist til revmatologisk utgreiing når sjukdomsteikn eller blodprøvesvar gjer at fastlegen mistenkjer betennelse i ledd eller indre organ (inflammatoriske revmatologiske sjukdommar).

Ventetida vil avhenge av symptom og funn og varierer mellom få dagar til fleire månader.

Når symptoma er leddsmerter (spørsmål om leddgikt) ber vi om: 
      

 • Anamnese 
  1. Varigheit av leddsmerter  
  2. Morgonstivheit, tilstiving i kvile, lindring ved bevegelse? 
  3. Evt effekt av NSAIDs? 
 • Funn ved undersøking:
  1. Er det hevelse/hydrops i ledd? 
 • Blodprøver 
  1. CRP, SR (alltid) 
  2. RF, anti-CCP, ANA (bør bli tatt når ein veit at pasienten skal tilvisast). 

Når symptoma er ryggsmerter (spørsmål om Morbus Bekhterev) ber vi om:      

 • Anamnese 
  1. Varigheit 
  2. Morgenstivheit, tilstiving i kvile, bevegelseslindring, psoriasis, uveitt? 
  3. Evt effekt av NSAIDs? 
 • Supplerande undersøkingar 
  1. CRP, SR 
  2. HLA-B27 
  3. Røntgen av iliosakralledd (symptomvarigheit > 2 år) eventuelt MR IS ledd


      

Dersom ein mistenker bindevevssjukdom eller vaskulitt ber vi om:      

 • Anamnese
  1. allmennsymptom, feber, vekttap, 
  2. Raynaud fenomen
  3. Utslett, sol-intoleranse, svangerskapsutfall, organsymptom
 • Eventuelle funn ved undersøking  
  1.  Leddhevelsar 
  2. Utslett
 • Andre organfunn/spesielle tilleggsundersøkingar: 
  1. Senking, CRP, Hb, Lpk, Tp
  2. k
  3. Urin-stix, 
  4. ANA og ANCA
          


Vi ønskjer at tilvisinga sendast elektronisk.

Har du papirtilvising, send til:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Revmatologisk avdeling
Postboks 1400
5021 Bergen

Før

Det er viktig at fastlege informerer om blodprøver og resultat av eventuelle andre undersøkingar (til dømes røntgen eller MR) som er gjorde i forkant av tilvisinga, gjerne også kvar undersøkingane er gjorde. Ta med ei oppdatert liste over medikament du bruker, inkludert eventuell naturmedisin. I nokre tilfelle skal du ta blod- og urinprøver før du kjem til den første timen. Dette vil du få beskjed om i innkallinga.

Under

Under den polikliniske timen vil legen snakke med deg om plagene du har. Det er vanleg at legen vil gjer ei ledd- og ryggundersøking, måler blodtrykk og lyttar på hjarte og lunger. Somme gonger vil legen bruke ultralyd for å vurdere ledda dine. I nokre tilfelle kan det bli nødvendig og trekkje ut litt leddvæske frå eit hovent ledd (leddpunksjon) for å sjå på væska med mikroskop.

Det kan vere nødvendig med vidare undersøkingar som til dømes røntgen eller MR-undersøkingar. Då vil du som regel få time til dette på eit seinare tidspunkt.

Kor lang tid tek normalt behandlinga?

Den første undersøkinga tek mellom ½ og 1 time. Av og til er diagnosen klar etter den første undersøkinga, andre gonger vil det vere nødvendig med fleire undersøkingar/møte etter den innleiande undersøkinga.

 

Etter

Resultatet av utgreiinga får du anten i første konsultasjon eller etter at det er gjort tilleggsundersøkingar. Dersom plagene dine kjem av ein inflammatorisk revmatologisk sjukdom, vil du vanlegvis få tilbod om behandling og oppfølging av spesialisten i samarbeid med fastlegen.

Om det blir behandling tilrådd og kva behandling som blir tilboden er avhengig av kva diagnose du får og korleis sjukdommen rammar deg. Du vil få informasjon om dette i konsultasjonen. Informasjon går også til fastlegen din.

Smerter i musklar og ledd som ikkje kjem av revmatologisk inflammatorisk sjukdom blir oftast følgt opp og behandla hos fastlege.

Kontakt

Gamle hovedbygg Revmatologisk avdeling

Kontakt Revmatologisk avdeling

Oppmøtestad

Haukeland Universitetssykehus, Revmatologisk poliklinikk, Gamle Hovedbygning 3 etasje. Du melder deg i ekspedisjonen når du kommer til poliklinikken.

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Transport

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Du betaler ingen ting når du er innlagt på sengepost ved avdelinga.

For polikliniske undersøkingar blir pasientane belasta med eigenandel. For tida er satsen 375 kr (jamfør poliklinikkforskrifta) og dette beløpet inngår i eigendelstaket. 

I tillegg til eigendelen kan du bli belasta for pasientbetaling (75 kr) for eventuelle bandasjar og bedøving som blir nytta ved undersøkinga/behandlinga. Pasientbetalinga på 75 kr er ikkje omfatta av eigendelsordninga.

Avdelinga tek ikkje imot betaling. Etter behandling vil du motta SMS der du kan velje betaling med Vipps eller faktura. 

Dersom du ikkje møter til tildelt time (eller avbestiller seinare enn 24 timar før avtalt tid) blir du belasta m​​ed 1125 kr (uavhengig om du har frikort eller ikkje.)

Les meir om eigendelar og betaling på sjukehus og poliklinikk på helsenorge.no

Vi ber deg ta med ei oversikt over medikamenta du eventuelt brukar. Resultatet av undersøkinga blir sendt til tilvisande lege og fastlege.

Skal du innleggast på sengepost må du ta med deg toalettsaker, tøy osv. Sjukehuset kan ikkje ta ansvar for verdiar, så vi ber om at ein ikkje tar med seg verdisaker ved innlegging.

Skal du til rehabilitering må du ta med deg treningstøy og badetøy.

​For å bli utredet/behandla ved Revmatologisk avdeling må ein tilvisast av lege. Når avdelinga har mottatt tilvising vil vi innan 10 verkedagar sende brev om ventetid og om det er aktuelt med poliklinisk undersøking eller opphald på sengepost.

Ved nyleg oppståtte akutte leddbetennelsar har poliklinikken tilbod om øyeblikkeleg hjelp.

Tilvisande lege tar då telefonisk kontakt med revmatolog på vakt for tildeling av akutt-time.  

Tilvisingar frå fastlege på nye pasientar blir behandla fortløpande og frist for start av helsehjelp blir gitt etter nasjonale retningslinjer etter kor alvorleg sjukdomen er. Vurderinga blir gjort på grunnlag av opplysingar i tilvisinga frå fastlegen.

Dersom du har fått tildelt time langt fram i tid og meiner at du burde få kortare frist, eller dersom du er blitt dårlegare i ventetida må du kontakte fastlegen din. Fastlegen kan ta kontakt med avdelinga for å føye til nye opplysningar og få framskunda timen.

Du kan følge med på forventa ventetid over kor lang tid dei lavest prioriterte pasientane maksimalt må vente. Gå inn på Helsedirektoratets sider: www.frittsykehusvalg.no.

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.