Diagnose

Svulst på balansenerven (Vestibularisschwannom)

Vestibularisschwannom, også kalt acusticusnevrinom eller «knute på balansenerven», er en godartet og vanligvis langsomtvoksende svulst. Det er ikke en hjernesvulst, men den vokser ut fra balansenerven i indre øregang.

Vestibularisschwannom, også kalt acusticusnevrinom eller «knute på balansenerven», er en godartet svulst som vanligvis vokser langsomt.

Vestibularisschwannom er ikke en hjernesvulst, men den vokser ut fra balansenerven i indre øregang.

Årsaken til at svulsten oppstår er ukjent, og sykdommen er relativt sjelden. I Norge er det cirka 100 nye tilfeller av vestibularisschwannom per år.

Les meir på helsenorge.no

Symptomene kan være plagsomme og ofte vedvare, til tross for behandling. Behandlingen har derfor ikke som målsetting å fjerne symptomer, men å stanse vekst av mindre svulster eller å fjerne store svulster.

Tilvising og vurdering

Både fastleger og spesialistleger kan henvise deg til Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom.

Ventetiden for vurdering er vanligvis mellom 1-3 måneder.

 • MR bilder
 • Symptomer og plager
 • Medikamenter
 • Andre relevante sykdommer
 • Sykdomshistorie/tidligere behandling

Diagnose og henvisning

De vanligste symptomene på vestibularisschwannom er: ensidig hørselsnedsettelse, øresus (tinnitus), svimmelhet og balanseforstyrrelser. Personer som har ensidig hørselsnedsettelse, eventuelt kombinert med flere av disse symptomene bør henvises til en MR av hodet med spørsmål om vestibularisschwannom.


Nydiagnostiserte

Alle pasienter med MR-funn som gir mistanke om vestibularisschwannom skal henvises.
 

Henvisningen skal inneholde:

 
 • MR-bilder med beskrivelse
 • Audiogram
 • Sykehistorie og klinisk undersøkelse, spesielt med opplysninger om:
  • Varighet
  • Hørselsnedsettelse
  • Tinnitus
  • Ustøhet
  • Svimmelhet
  • Andre nevrologiske utfall (ansiktssensibilitet, smakssans)
 
Pasienter under 70 år mottas rutinemessig for undersøkelse.
 
Pasienter over 70 år med små svulster følges på hjemsted etter råd fra NBT uten konsultasjon her.
NBT skriver epikriser/notater til henviser med råd om oppfølging på alle henviste pasienter.

Utredning

Pasienter som får påvist vestibularisschwannom ved CT/MR-undersøkelse blir henvist til den nasjonale behandlingstjenesten ved Haukeland Universitetssykehus. Øre-nese-hals og Nevrokirurgisk avdeling samarbeider om dette tilbudet.

Når henvisningen mottas blir denne vurdert på et tverrfaglig møte hvor helsepersonell fra de forskjellige avdelingene deltar. 

Pasienter med små svulster som ikke trenger aktiv behandling blir vanligvis innkalt til undersøkelse og informasjon/vurdering ved øre-nese-halsavdelingen. I forbindelse med konsultasjonen blir det gitt informasjon og tatt hørsels- og balansetester. Noen pasienter får også konsultasjon hos fysioterapeut.

Undersøkelsene foregår ofte over to dager. Pasienter som har lang reise må regne med en overnatting ved vårt pasienthotell, Haukeland Hotell.

Pasienter med svulster som krever behandling (stråling eller kirurgi) blir innkalt til behandling ved Nevrokirurgisk avdeling. I forkant av behandling blir det vanligvis tatt hørsels- og balansetester.

Undersøkelser som inngår i utredningen:

 

 


  

 


 

 

Behandling

Behandlingen av vestibularisschwannom kan gis på tre forskjellige måter. Det er svulststørrelsen som avgjør hva slags behandling man skal ha.

 1. Små svulster: Observasjon med MR-undersøkelser
 2. Mellomstore svulster: Gammakniv
 3. Store svulster: Operasjon

Små svulster

Alle svulster må ha vokst for å oppstå, men likevel viser det seg at vekstevnen hos vestibularisschwannomer er svært lav. Omtrent halvparten av små svulster har uendret størrelse i årevis etter at de blir oppdaget, kanskje i resten av pasientens levetid. Pasienter med små svulster som ikke viser tegn til vekst ved gjentatte MR-undersøkelser, blir derfor vanligvis anbefalt videre kontroll uten aktiv behandling. MR- undersøkelser tas årlig på hjemsted i 10 år fra diagnosetidspunkt. Dersom pasienten har svært plagsomme symptomer, kan man i noen sjeldne tilfeller anbefale behandling også ved små svulster.

Mellomstore svulster

Dersom svulstens diameter er over 20 millimeter anbefaler vi
behandling. Førstevalget er vanligvis behandling med strålekniv, også kalt gammakniv. Dette er en form for strålebehandling.

Store svulster

Når det gjelder store svulster (over 25-30 millimeter), anbefaler vi som regel operasjon. Dette fordi store svulster opptar plass i kraniet slik at de trykker på lillehjernen og hjernestammen. Dette kan gi helseplager i form av økende gangproblemer og ustøhet.
Vår behandlingsstrategi baserer seg både på egne vitenskapelige studier over mange år, og på anbefalinger i internasjonal litteratur.

Oppfølging

Uavhengig av behandlingsmetode er oppfølging viktig. Oppfølging skjer på hjemstedet eller i noen tilfeller hos oss. Pasienter som opereres blir rutinemessig fulgt opp hos oss den første tiden. Alle pasienter blir kontrollert med MR-undersøkelser i opp til 10 år.

Pasient- og pårørendeopplæring arrangeres flere ganger årlig på Haukeland universitetssjukehus. Kurset går over 2 dager og har fokus på informasjon, mestring og fysisk trening. Det å treffe andre i samme situasjon er for mange også svært nyttig.

Fysisk aktivitet

Pasienter med vestibularisschwannom har godt av å være i fysisk aktivitet hver dag.

Treningsinnhold, aktivitet og mengde vil variere og må tilpasses hver enkelt. Et spesialtilpasset treningsprogram fra fysioterapeut kan være til god hjelp. Du kan be om henvisning til fysioterapi hos din egen lege.

Kontakt

Sentralblokka Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularis­schwannom

Kontakt Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularis­schwannom
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.