Forskings- og utviklingsavdelinga

Oppdraget til  Forskings- og utviklingsavdelinga er å støtte opp under pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og innovasjon. I tillegg bidrar vi til opplæring av pasientar, pårørande og tilsette. Avdelinga blir leia av fagdirektør og har seks seksjonar.

Delplan forsking og innovasjon 2023-2026

Forsking er ei av fire hovudoppgåver ved sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, og opplæring av pasientar og pårørande. Den primære målsettinga med forskings- og innovasjonsaktiviteten i sjukehuset er å forbetre helsetenestetilbodet til befolkninga.
Les heile delplanen for forsking og innovasjon (PDF)
Montasje med bilder fra forskningsmiljø i sykehuset; Helsepersonell og pasient, prøveglass, MR-undersøkelse, analyse i laboratorium.

Delplan kompetanse 2023-2026

Utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande er to av fire hovudoppgåver ved sjukehuset, saman med pasientbehandling og forsking.
Les heile kompetansedelplanen (PDF)
Bildemontasje med 4 bilder fra sykehusmiljø; ambulansemedarbeidere, pasientmøte med lege, avansert hjemmesykehus, operasjon.

Delplan teknologi 2022-2026

Teknologi er eit vidt omgrep og kan brukast om mykje. I denne samanhengen meiner vi informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT), medisinskteknisk utstyr, tele, video, signal og sensorar, samt andre teknologiske løysningar tett knytt til bygg.
Teknologidelplan 2022-2026.pdf
Eksteriør Glasblokkene. Foto

Kontakt