Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)

Bjørgvin distriktpsykiatriske sjukehus (DPS) er lokalsjukehus innan psykisk helse for vaksne (over 18 år), som bur i bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune og i kommunane Alver (Meland, Lindås og Radøy), Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Hovudoppgåvene våre er vurdering, diagnostisering, behandling og rehabilitering for menneske med ulike psykiske lidingar, inkludert rusproblem. Vi tilbyr poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling og akutt hjelp.

Eksteriør Bjørgvin DPS. Foto
 

Vi ønskjer å fremje psykisk helse under mottoet å gjere kvardagen lettare. I dette ligg det eit ønskje om å gje god behandling, hjelp til å takle symptom, være tilgjengeleg og fleksibel for menneske med psykiske lidingar.

Bjørgvin DPS er lokalisert på Tertnes i Åsane og på Knarvik i Nordhordland. På Tertnes ligg administrasjon, poliklinikkar, dag- og ambulante tenester for Arna, Åsane og Osterøy, samt sengepostar for heile opptaksområdet. I Knarvik har vi poliklinikk, gruppebehandling og ambulante tenester for Nordhordland.

Tilvising

For å komma i kontakt med oss må du ha tilvising frå fastlege, legevakt eller andre delar av spesialisthelsetenesta.

Akutt behandlingstilbod

Alle akutte tilvisingar frå opptaksområdet på dagtid måndag-fredag går til akuttvakt i poliklinikk, som samarbeider med andre funksjonar i DPSet og akutt ambulant team som har opningstid fram til kl. 22 på kvardagar, og helg frå klokka 11 til 18. Vanlegvis får ein time same eller neste dag i den poliklinikken ein soknar til.

Fleire behandlingstilbod

TOPS-teamet

OCD-teamet

eMeistring

Helse i Hardanger

Video om behandlingstilbodet

Kven treff du hos oss?

All behandling ved Bjørgvin DPS blir leia av psykiater eller psykologspesialist. Dei arbeider saman med legar, psykologar, spesialsjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, og andre med sosial- og helsefagleg utdanning og erfaring.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Bjørgvin DPS er lokalisert både på Tertnes i Åsane, i Tertnesveien 37 -
samt i Knarvik i Nordhordland, i Kvassnesveien 63.

Tertnesveien 37

Tertnesveien 37

​​​Det er gratis parkering for pasientar, pårørande og tilsette like ved lokala våre på Tertnes. Parkeringsoblat må hentes i resepsjonen på Tertnes DPS.

​Det er parkering for pasientar og besøkande i parkeringsanlegg under helsehuset. Her er det om lag 100 parkeringsplassar, der 70 av desse kan nyttast av pasientar og besøkande. Det er 3 timar gratis parkering (SesamSesam) for pasientar i parkeringskjellaren under helsehuset. Parkeringssystemet Sesam Sesam nyttar skiltgjenkjenningssystem der eit kamera les av bilskilta ved inn- og utkøyring.​


Praktisk informasjon

​Alle er velkommen til kantina vår i Bygg B. 
Opningstider måndag - fredag klokken 10.30 til 13.00.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Er du pasient?

Her finn du informasjon om kva du kan gjera for å førebu den fyrste samtalen, kva som skal skje under den fyrste samtalen og korleis behandlinga går for seg.
Informasjon til pasientar
Pasient og behandler. Illustrasjon

Er du pårørande?

Det kan vere utfordrande å vere pårørande til ein person med psykiske helseutfordringar. Her finn du informasjon retta både mot vaksne pårørande og barn som er pårørande.
Informasjon til pårørande
Pårørende og pasient sitter i sofa hos behandler. Illustrasjon

Hjelp deg sjølv i ventetida

Her finn du informasjon om vanlege psykiske vanskar, råd og resursar som kan vere til hjelp for deg og familien din.
Gode råd i ventetida
Illustrasjon av e-konsultasjon.

Aktivitetar og tilbod

Psykiske problem har ofte samanheng med, og kan påverke forholdet til våre medmenneske. Vi vektlegg derfor aktivitet og samhandling.
Les meir om aktivitetstilbodet på Bjørgvin DPS
Illustrasjon med mange ulike mennesker som bedriver ulike aktiviteter.

Sjå foto frå Bjørgvin DPS på Tertnes

Bjørgvin DPS på Tertnes er lokalisert i tre forskjellige bygg som husar poliklinikkar, dagbehandling og døgnbehandling for våre pasientar. Her kan du sjå bilde frå både innsida og utsida.
Sjå foto frå Bjørgvin DPS på Tertnes
Eksteriør Bjørgvin DPS med utsikt mot Sandviksfjellet og Eidsvåg. Foto

Rettar, val og moglegheiter

Vi vil at du som pasient og dine næraste skal få god informasjon, hjelp og rettleiing til å leve best mogleg med sjukdommen, skaden eller tilstanden din. Her finn du ei oversikt over dine rettar og moglegheiter på sjukehuset.
Les meir om dine rettar
Voss_sjukehus_fysioterapi_gangtrening_krykker_pasient_3.jpg