Bergen Psychosis Research Group - BPRG

Bergen Psykoseforskingsgruppe

BPRG forsker på ulike psykoselidelser. Gruppen arbeider med å utvikle bedre behandlingstilbud til pasienter som lider av psykotiske tilstander. Vi vil kartlegge og forstå biologiske og kliniske mekanismer som er involvert i utvikling av psykose. BPRG har både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Tekst

Velkommen til Bergen Psykoseforskningsgruppe (BPRG) sin nettside. Her finner du informasjon om våre forskningsprosjekter.         

Psykose er et samlebegrep for tilstander bestående av et eller flere symptomer. Eksempler på slike symptomer kan være stemmehøring, mistenksomhet eller kognitive vansker. Psykose kan opptre som en primær psykisk lidelse eller sekundært til en underliggende kroppslig tilstand eller rusmiddelbruk. Forekomsten av schizofreni, som er den vanligste psykoselidelse, er ca 1% av befolkningen. Samlet forekomst av psykoselidelser er ca 3%. Flertallet av pasientene vil få god effekt av antipsykotisk medikasjon i kombinasjon med andre behandlingstiltak. Noen av våre pasienter vil imidlertid ikke få tilstrekkelig effekt, og/eller oppleve ubehagelige bivirkninger av eksisterende behandlingsmuligheter. Vi ønsker derfor å bidra til bedre behandling gjennom klinisk forskning, og forbedre forståelse av sykdomsmekanismer gjennom basal forskning.  

Brukermedvirkning gjør forskningen mer relevant for våre pasienter. Brukerpanelet Psykoseforskning med Erfaringskompetanse (PEK) er derfor en integrert del av BPRG.

Gruppen har fra 2022 hatt æren av å være tilknyttet 

Trond Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM), og Erik Johnsen leder prosjektet Persontilpasset medisin i psykosebehandling som er et av hovedprosjektene i MRCRM. 

BPRG- leder Erik Johnsen etablerte den 01.03.2024 et nytt forskningssenter:

Mohn forskningssenter for psykoselidelser. Senteret er finansiert med bevilgning fra Trond Mohn Forskningsstiftelse (TMF), Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus.

 

Aktive forskingsprosjekter som inkluderer deltakerer:

Pågåande prosjekter med avsluttet inkludering: 

  • NAPP
  • EULAST
  • BeSt InTro
  • NorPEPS
  • Purpose
  • PamCov

Epost: psykoseforskning@helse-bergen.no

Koordinator Lin Lilleskare kan kontaktes på telefonnummer 48133300.

 

 

Petros Drosos disputas for ph.d.-grad ved Universitetet i Bergen 31.5.2024

Petros Drosos disputerer 31.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Improving Outcomes of Antipsychotic Treatment in Schizophrenia".

Petros Drosos er cand.med. fra Universitetet i Patras, Hellas, og er spesialist i psykiatri gjennomført ved Stavanger Universitetssjukehus. Drosos har forskningsinteresse innen schizofreni og psykofarmakologi. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Klinisk Institutt 1 ved UiB. Rune Andreas Kroken (UiB) har vært hovedveileder og Erik Johnsen (UiB) og Helle Kristine Schøyen (UiB) har vært biveiledere. Drosos jobber i dag som privatpraktiserende psykiater.

For mer detaljert informasjon om Petros Drosos og hans forskningsarbeid les videre via UiB lenke.

Behandlingen for schizofreni kan bli mer effektiv | Nye doktorgrader | UiB

Sist oppdatert 27.05.2024