Diagnose

Hallux Valgus, fot

Hallux valgus blir òg ofte kalla skeiv stortå. Stortåa legg seg utover (vinkla i retning vesletå) og kan ligge over tå nummer to. Tilstanden er svært vanleg, og operativ behandling er oftast ikkje nødvendig.

Hallux valgus er ei skeivstilling i stortåa, og blir ofte kalla skeiv stortå. Stortåa er vridd mot vesletåa og kan også liggje over tå nummer to. Tilstanden er svært vanleg, og operasjon er oftast ikkje nødvendig. For nokon kan tilstanden føre til smerter og redusert livsutfalding.

Les meir på helsenorge.no

Hallux valgus er svært vanleg. Opp mot 50 % av befolkninga kan ha tilstanden i vaksen alder, og den er vanlegare hos kvinner enn hos menn. Årsaka er uklar. Etter kvart som tilstanden utviklar seg, vil det oppstå ein ubalanse i musklar og sener som er festa til stortåa. Dette kan bidra til ytterlegare forverring av tilstanden. Sidan tåa blir vinkla utover, vil knoken ved grunnleddet til stortåa stikke ut og skape trykkproblem i skotøy, og i verste fall sårproblem. Mange vil derfor oppleve problem med å finne gode sko. Dei fleste har likevel ingen eller få plager av tilstanden.

Avlastande tiltak

Avlastande tiltak (konservativ behandling) inneber å prøve ut ulike typar sko og anna støtte for foten. Det er viktig å finne sko med låg hæl, brei framfot og god høgde for tærne. Dersom du har ømme punkt på foten, kan du med fordel polstre desse. Prøv òg å bruke innleggssolar i skoa. Det kan gi tåa ei betre stilling i skoen. Innleggssolar kan du kjøpe i bandasjistforretning. 

Å tøye tærne kan verke positivt fordi du held ved lag bevegelegheit i leddet. Ein fotterapeut kan òg hjelpe deg med dette. Du kan òg ha nytte av smertestillande tablettar som paracetamol i periodar med smerter i tåa. Fastlegen kan òg tilvise deg til ortopediingeniør som kan vurdere om du har behov for innleggssolar, fotseng eller spesialsko.

Tilvising og vurdering

Har du problem med Hallux valgus må du i første omgang oppsøke fastlege for vidare råd. Mange kan òg få god hjelp og råd hos fotterapeut. 

Før tilvising til spesialist må fastlegen undersøke pasienten, og det må bli tatt røntgenbilder. Desse bør bli tatt ståande med belasting. Det må bli dokumentert kva konservativ behandling pasienten har gjennomført tidlegare, og effekten av denne. Plagene til pasienten må bli beskrive så nøyaktig som mogleg, og ein må i tilvisinga òg kort referere eventuelle andre sjukdommar pasienten har. 

Før

Det er i stor grad fastlegen som står for utgreiing av tilstanden, og før fastlegen tilviser deg til spesialist, må du ta røntgenbilder av føtene. I tillegg må du prøve konservativ behandling.

Utgreiing på sjukehuset består stort sett av ei undersøking ved Ortopedisk poliklinikk. Spesialisten vil undersøke foten og saman med deg gå gjennom symptom og den utgreiinga som allereie er gjort. Du vil få informasjon om den operasjonen som kan vere aktuell for deg, og kva komplikasjonar som kan oppstå etter operasjon. Saman bestemmer de så om operasjon eller fortsatt konservativ behandling er det beste.

Under

Operasjon

Det er få pasientar med Hallux valgus som gjennomgår kirurgisk behandling. Resultatet av kirurgi er ikkje alltid som forventa, og det kan oppstå uønskte komplikasjonar. Dersom du opplever store smerter og redusert livsutfolding, og du ikkje har fått hjelp gjennom konservativ behandling, kan operasjon vere aktuelt.
 
Dersom du skal bli operert for Hallux valgus, blir den gjort dagkirurgisk. Det betyr at du møter på sjukehuset og reiser heim same dag som operasjonen blir utført. Operasjonen går føre seg enten i lokalbedøving eller i narkose. Behandlinga av Hallux valgus vil avhenge av grad av sjukdom og av om det er andre lidingar i området.
Etter

Etter operasjonen vil du vere til observasjon 1–2 timar. Det er viktig at du har nokon som hentar deg etter operasjonen, og som kan følge deg heim. Du må òg ha nokon som kan bu med deg det første døgnet etter operasjonen.

Etter operasjonen vil du vanlegvis få ein spesialsko med stiv såle. I denne skoen kan du belaste foten med ein gong. Du vil få oppfølging ved ortopedisk poliklinikk etter to til seks veker. Sting fjernar du hos fastlegen to veker etter operasjonen.

Det er viktig å vere klar over at det kan vere lang rekonvalesenstid etter operasjonen, ofte opp mot eit halvt år.Kontakt

Sentralblokka Ortopedisk klinikk

Kontakt Ortopedisk klinikk

Oppmøtestad

Klinikkleiinga held til i etasje U i Armauer Hansens hus, sør for Sentralblokka på Haukeland.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​