Diagnose

Menières sykdom

Menières sjukdom er ein sjukdom i det indre øyret som gir anfall av svimmelheit og symptom frå øyret som øyresus, trykkjensle og tap av høyrsel. Årsaka er væskesamling i det indre øyret. Sjukdomen er ufarleg, men ofte plagsam i periodar.

Ménières sjukdom er ein sjukdom i det indre øyret, som gjev anfall av svimmelheit og øyresymptom. Sjukdomen er ufarleg, men ofte plagsam i periodar.

Årsaka til sjukdomen er væskeoppsamling i det indre øyret. Sjukdomen er kronisk, men behandling kan redusere symptoma. Anfalla blir i dei fleste tilfelle svakare og sjeldnare med tida. 

Les meir på helsenorge.no

Sjukdomen er kronisk, men behandling kan redusere syptoma. Det er særleg svimmelheitsanfalla som kan vere plagsamme. Anfalla kan kome i seriar avløyst av periodar med mindre plager. Anfalla avtar vanlegvis over tid, men hos nokon kan dette ta mange år.

Tilvising og vurdering

Både fastlegar og spesialistlegar kan tilvise til denne utgreiinga/behandlinga.

 • Beskriving av svimmelheita; type, debut, forløp, ledsagande symptom og utløysande faktorar. Hyppigheit av eventuelle anfall.
 • Medisinliste.
 • Eventuell tidligare utgreiing, inkludert spesialistundersøkingar og bildediagnostikk.
 • Tidlegare sjukdomar og funksjonsnivå
 • Nystagmusundersøking inkludert Dix-Hallpike-manøver.

Utgreiing

Alle pasientar med mistanke om Menières sjukdom bør bli utgreidd hos øyre-nase-hals-spesialist for å stadfeste eller avkrefte diagnosen.

Det er viktig for legen med ei grundig beskriving av svimmelheitsanfalla. Tenk over følgjande:

 • Kor lenge varer anfalla?
 • Kor ofte kjem dei?
 • Er det utløysande faktorar eller ledsagande symptom før anfallet?

Du bør lage deg ein anfallslogg der du noterer kraftige anfall som varer i minst 20 minutt.

Sjukdomen gir eit karakteristisk tap av høyrsel, både i samband med anfall og ved langvarig sjukdom. Høyreprøve kan stadfeste dette.

Primærundersøkingar:

Behandling

Dei fleste pasientar kan behandlast utanfor sjukehus. Ved langvarige og uttalte plager, kan nokre pasientar ha nytte av medisinsk og kirurgisk behandling.

Behandling ved svimmelheitsanfall:

Eit akutt Menières-anfall gir ofte ei kraftig kjensle av svimmelheit og symptom som at du kjenner deg uvel, svett og kvalm og kan gi oppkast. Desse symptoma blir forsterka ved hovudbevegelsar og blir dempa av å ligge heilt i ro med augene igjen. Kvalmestillande medisinar kan ha effekt ved anfall, men skal ikkje brukast dagleg som fast medisin.

Behandling for å førebygge svimmelheitsanfall:

Det er fleire behandlinga som kan prøvast for å førebygge svimmelheitsanfall. Det er usikkert kva som fungerer best og kva pasientar som kan ha nytte av dei forskjellige. Derfor er det viktig at du diskuterer med legen kva som kan vere aktuelt i ditt tilfelle. Det er også viktig at du registrerer anfalla dine før og etter oppstart av behandling, helst med anfallslogg der du også registrerer symptoma.

Følgande behandlingar kan vere aktuelle:

 • Redusert inntak av salt og kaffi.
 • Vanndrivande medisinar.
 • Betahistin (Betaserc)
 • Eit ventilasjonsrøyr/dren kan opererast inn i trommehinna i øyret for å endre trykket i mellomøyret. Dette er eit lite inngrep. Ventilasjonsrøyret er omtrent like tynn som ei fyrstikk og gjer at det er fri passasje av luft mellom innsida og utsida av trommehinna. Som oftast ligg dette ventilasjonsrøyret inne til det fell ut av seg sjølv, oftast etter 1-2 år. Trommehinna gror som regel fint av seg sjølv. Det går an å sette inn nytt ventilasjonsrøyr ved behov.
 • Behandling med ventilasjonsrøyr kan eventuelt kombinerast med ein trykkpulsgenerator (Meniett®) i øyregangen etter at ventilasjonsrøyr er lagt inn.
 • For eit fåtal pasientar som har invalidiserande anfall med svimmelheit kan operasjonar som øydelegg noko av funksjonen i balanseorganet vere aktuelt. Den mest brukte metoden er innsprøyting av eit antibiotikum (gentamycin/streptomycin) i mellomøyret. Dette ødelegg mellom anna sanseceller i balanseorganet. Ca 80 % av pasientane får god kontroll på svimmelheitsanfalla etter denne behandlinga. Behandlinga medfører vanlegvis forbigåande auka svimmelheit. Det er svært viktig med opptrening i etterkant for å bli bra igjen. Ca 20 % av pasientane før auka høyrseltap på det behandla øyrert, og nokon for også auka øyresus etter inngrepet.

Funksjonen i balanseorganet kan bli dårlegare over tid. Det er derfor viktig å trene balansen og vere i aktivitet. Etter kvar som sjukdomen utviklar seg, vil dei fleste få nedsett høyrsel. I starten vil ofte høyrsla variere. Då kan det for ein del pasientar vere vanskeleg å bruke høyreapparat. Med tida vil høyrsla som oftast stabiliserast, noko som gjer høyreapparat meir aktuelt.

Øresus/tinnitus

Oppfølging

Dei fleste pasientar kan følgast opp av fastlege i samarbeid med øyre-nase-hals-spesialist. Trening kan motverke kronisk utsøleik og fysisk inaktivitet som følgje av vestibulær svimmelheit. Dei fleste pasientar kan trene sjølvstendig i stor grad, men nokon treng hyppigare oppfølging med fysikalsk behandling.

Både fastlegen og spesialisthelsetenesta kan tilvise deg til fysioterapi. Du kan også snakke med legen om å søke opphald ved ein opptreningsinstitusjon.

Nokre sjukehus har lærings- og meistringstilbod som kan vere aktuelle for deg. Ettersom tilstanden kan innebere ulike utfordringar i arbeid og dagleg funksjon, kan du i samarbeid med arbeidsgivar, fastlege og Nav vurdere arbeidssituasjonen din. Du kan også be legen om tilvising til profesjonell hjelp for uro og nedstemtheit. Kontakt med folk som har eigne erfaringar med sjukdomen kan vere viktig støtte frå eit tidleg tidspunkt. Du finn likemannstilbod i Hørselshemmedes Landsforening (HLF), som er ein interesseorganisasjon for mellom anna personar med Menières sjukdom.

Kontakt

Sentralblokka Balanse­laboratoriet

Kontakt Balanse­laboratoriet

Oppmøtestad

Du finn oss i 2. etasje i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.