Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om alle typer leddproteser. Registeret er faglig forankret i Norsk ortopedisk forening. Databehandlingsansvarlig instans er Helse-Bergen HF. Driften er tillagt Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse-Bergen og registrene finansieres av Helse Vest RHF og Helse-Bergen HF.

Hva blir registrert?

Vi registrerer informasjon når en protese settes inn for første gang, og også for senere reoperasjoner dersom protesen viser seg å være mislykket, for eksempel at den løsner. Med reoperasjon menes operasjoner der en eller flere protesekomponenter skiftes, settes inn eller fjernes. Kirurgene fyller ut et standardskjema for hver operasjon og sender dette til registeret.

Hvor mange proteser settes inn?

Hvert år mottar vi informasjon om rundt 10 000 førstegangsinnsettelser av hofteproteser, rundt 7000 i kne, 850 i skuldre og 150 i andre ledd.

Rapportering

Myndighetene krever at operasjoner meldes til registeret. Det kreves likevel skriftlig samtykke fra pasienten. Sammenlignet med operasjoner meldt til Norsk Pasientregister   meldes mer enn 95 % av førstegangsoperasjonene i hofte og kne til registeret.

Hvorfor trenger vi et leddproteseregister?

Tidlig på 1980-tallet fant man at flere av protesene som var i bruk i Norge hadde betydelig dårlige resultat. Dette var proteser som var satt inn i mange pasienter både i Norge og i andre land, før man kjente til de dårlige resultatene. På den tiden var også mange andre proteser i bruk uten at man kjente til om disse var gode eller dårlige. Dette gav grunn til bekymring, og man ønsket derfor en institusjon som på nasjonalt nivå kunne drive kontinuerlig overvåking av kvaliteten på leddprotesekirurgi i Norge. Fortsatt tillates bruk av nye proteser uten at protesene er testet i studier.

Målsetting

Hovedmålsettingen til leddproteseregisteret er å arbeide for at dårlige proteser ikke benyttes i pasienter. I tillegg er det også viktig å gi oversikter over hvilke produkter og operasjonsprosedyrer som til enhver tid benyttes og hvilke pasientgrupper som har behov for protesekirurgi.

Formidling til pasienter og sykehus

Formidling til publikum skjer hovedsaklig gjennom vitenskapelige publikasjoner fra registeret og gjennom foredrag ved kurs og konferanser. Hvert sykehus mottar jevnlig rapporter basert på data i registeret både for hele landet og for deres eget sykehus, slik kan man også lokalt kan vurdere kvaliteten på egne operasjoner. Årlig offentliggjøres resultatet for de enkelte sykehus på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre www.kvalitetsregistre.no 

Statistiske metoder

Kvaliteten av leddproteser er ofte basert på levetiden til protesen, altså tid fra protesen settes inn til den eventuelt må skiftes ut (forløpsanalyse). Når registeret mottar informasjon om en reoperasjon, kobles informasjonen til data som ble meldt  tidligere da protesen først ble satt inn.

​Man må opprette ny bruker og søke om tilgang på Falk.nhn.no

Kontaktpersoner for hofteprotese

  • Geir Hallan, overlege/professor, hovedansvar for Hofteproteseregisteret
  • Merete Husøy, konsulent, registrering hofteproteser, telefon 55973743
  • Irina Kvinnesland, IT-konsulent, utvikling og drift av dataløsninger og rapporter

Kontaktpersoner proteser i andre ledd enn hofte

  • Ove Furnes, seksjonsoverlege/professor, leder av Kompetansenettverket og Leddproteseregisteret
  • Randi Hole, seksjonsoverlege, hovedansvar for skulderproteser
  • Yngvar Krukhaug, overlege, hovedansvar for finger, håndledd- og albueproteser
  • Randi Kristin Hovland Furnes, konsulent, registrering ​kne og andre ledd, 
    telefon 55 97 37 42
  • Irina Kvinnesland, IT-konsulent, utvikling og drift av dataløsninger og rapporter

Kontaktinformasjon/contact information


Sist oppdatert 22.05.2024