jordmor snakker med mor og nyfødt

Svangerskaps- og barselpoliklinikk

På Svangerskaps - og barselpoliklinikk vurderer og behandlar vi sjuke gravide, gravide med komplikasjonar som oppstår i svangerskapet og gravide med komplikasjonar frå tidlegare svangerskap / fødslar. Vi gir råd og rettleiing til kvinner som ventar eller nett har fått barn.

For gravide

Om du har time på poliklinikken, vil du bli undersøkt av lege / gynekolog eller jordmor. Kva slags undersøkingar og eventuell behandling som blir sett i gong, vil bli bestemt ut frå årsaka til at du blei tilvist til oss. Du vil få informasjon og rettleiing av lege eller jordmor.

Svangerskap g barselpoliklinikk tek også i mot kvinner som treng hjelp straks, derfor kan det til tider bli ekstra ventetid for dei som har fast timeavtale.

 

Poliklinikken har tett samarbeid med:

 • Tilvising (dersom denne ikkje er sendt på førehand)
 • Helsekort for gravide
 • Skjema frå ultralydundersøkinga
 • Blodtypeskjema (kvitt ark frå Blodbanken)
 • Morgonurinprøve – dersom du har fått melding om å ta med det. Prøven skal leverast på reint glas og bør bli tatt etter at du har vaska deg nedantil. Urinprøveglas får du kjøpt på apoteket.
 • Notathefte med blodsukkermålingar. Dette gjeld berre dersom du har diabetes eller svangerskapsdiabetes.
 • Hugseliste over spørsmål du vil ha svar på hos legen

På poliklinikken jobbar legar, jordmødrer og barnepleiarar. Vi har ikkje lege som er fast tilsett hos oss, men prøver å leggje til rette for at du møter same lege dersom du må tilbake på kontroll.

Har du angst for å føde? Mange har ulike grunnar til at dei fryktar å føde.

På Samtalepoliklinikken hjelper vi deg med å legge alt til rette for at du skal føle deg trygg og teken vare på når du skal føde. Det gjer vi ved individuell rådgiving som tek sikte på å gjere fødselen mindre skremmande og lettare å planlegge. Tildeling av time skjer etter tilvising frå fastlege, jordmor eller psykolog. Alle som får time, får innkallingsbrev i posten med kontaktinformasjon til Samtalepoliklinikken.Etter fødselen

Nybakte mødrer og nyfødde kan ha behov for oppfølging på Barselpoliklinikken etter heimreise. Er du usikker eller har spørsmål som ikkje kan vente til neste avtale om kontroll i løpet av dei første dagane etter du har reist heim etter fødselen, kan du ta kontakt med Barselpoliklinikken på telefon 41 49 90 42.

I tida etter desse første dagane skal du kontakte helsesjukepleiar på Helsestasjonen i heimkommunen din.


Dersom du opplever problem med rift og/eller sting, kan du ta kontakt med Kvinneklinikken  55 97 42 00 dei to første vekene etter fødsel. Etter dette kan lege eller jordmor i kommunen tilvise deg til undersøking.Blir du eller barnet ditt akutt sjuke - ta kontakt med legevakta.

På Ammepoliklinikken arbeider det jordmødrer med spesialkompetanse på amming.  

Ammepoliklinikken er eit tilbod for barselkvinner med spesielle ammeutfordringar dei første vekene etter fødsel. Om du har problem med amming kan du tilvisast frå jordmor eller helsesjukepleiar i kommunen.

Dersom du har/eller mistenker at du har brystbetennelse kan du ringe Kvinneklinikken uavhengig av når i ammeperioden det oppstår.  Vi samarbeider med brystdiagnostisk senter.

Kvinner som reiser tidleg heim vil bli følgt opp av Kvinneklinikken dei første fem dagane etter fødsel. Nokre vil bli følgt opp i heimen med besøk av jordmor.

Oppfølging etter fødsel inneber individuelt tilpassa oppfølging og rettleiing, råd om amming, informasjon om barnestell og undersøking av rifter og sting. Barnet vil få vektkontroll, test av høyrsel og nyfødtscreening.

Vi har tett samarbeid med din lokale helsestasjon

 

Alle kvinner som har fødd ved Kvinneklinikken i Bergen vil cirka to veker etter fødselen få tilsendt ein SMS frå Svangerskap og barselpoliklinikken. I SMS-en er det ein invitasjon til å svare på eit spørjeskjema om fødselsopplevinga og tilbod om ein samtale.

Kvinnene kan enten logge seg på via ein lenke i SMS-en eller via helse-bergen/checkware-pålogging for pasientar. Spørjeskjemaet er eit kartleggingsskjema om frykt relatert til opplevinga under fødselen. Det er laga av Klaas Wijma, ein svensk forskar. Uavhengig av poengsum vert det tilbudd ein samtale med jordmor ved Svangerskap og barselpoliklinikken. Ved ein poengsum over 50 poeng tilrår Kvinneklinikken ein samtale. Samtalen gjennomførast cirka åtte veker etter fødselen som ein videokonsultasjon.

Slik vil invitasjonen se ut på lenken fra SMS:

Fødselsopplevelsen din - Del 1 

Vi er opptatt av å tilby en god fødsels og barselomsorg til brukerne våre, og ønsker derfor å gi deg en mulighet til å svare på spørsmål om fødselsopplevelsen din i vedlagte spørreskjema og eventuelt gennomføre en samtale dersom du ønsker det. 

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om opplevelsen din på ulike områder og er laget for å kartlegge frykt i etterkant av fødsel. Det er Klaas Wijma, en svensk forsker, som har laget spørreskjemaet. Spørsmålene rangeres i poengscore og gir fra 0-5 poeng. Høyeste totale poengsum er 165 poeng og laveste er 0 poeng. Total poengsum oppsummeres til slutt og blir synlig for deg. 
Dert er frivillig å svare på spørreskjemaet. Svaret blir sendt til journalen din og blir deretter vurdert av oss. 
Vi anbefaler at de som får en poengsum på 50 poeng eller mer får en samtale med jordmor, men uavhengig av poengsum kan du også få en samtale. Det bestemmer du selv. 
Samtalen vil bli en gjennomgang av fødselen, evt oppholdet ditt på Kvinneklinikken, med utgangspunkt i hva du ønsker å vite mer om/ta opp med jordmor. Jordmor vil ha lest fødejournalen din og sett svarene du har sendt inn før samtalen/konsultasonen. 
Konsultasonen vil foregå som en videokonsultasjon ca 6-8 uker etter fødselen. Varighet er ca 30 min. Du kan ha konsultasjonen på telefonen din, men ønsker du å se fødejournalen din bør du ha en større skjerm tilgjengelig. 
Timen sendes via helsenorge.no. Det vil tilkomme en egenandel for konsultasjonen etter gjeldende satser i spesialisthelsetjenesten. 
Dersom du har bruk for videre oppfølging etter denne gjennomgangen, vil jordmor legge til rette for det. 

Ta kontakt på 55974200 dersom spørsmål.
Svangerskap og barselpoliklinikk

 

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Glasblokkene, blokk 5, 1. etasje, ventesone C11. Denne ventesonen er ganske liten, så du kan godt vente i C12 eller i nærleiken i 1.etasje, berre du følg med på telefonen din når det vert din tur. 

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I U2 har Nyføddintensiv ei spisestove for foreldre. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispensar og vatn/isbitmaskin. Både mor, far og søsken kan spise der.

Måltida i spisestoven blir servert: 

Frokost: 08.00-09-00

Lunsj: 11.30-12.30

Middag: 15.00-16.00

Kvelds: 19.00-20.00

Vi oppmoder om at tidene overhaldas så langt som mogleg.

 

Det er også ein kafé i første etasje. Denne er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Det er i tillegg sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat.

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Gravid? Vi treng nokon opplysningar frå deg FØR du kjem til oss på ultralyd

Gå inn i din fødejournal på helsenorge.no og registrer viktig informasjon.
Les meir her
ultralyd_foto