Diagnose, Divertikulitt

Divertikkelsykdom i tarm (divertikulitt)

Divertiklar er små utposingar på tarmen som finst hos veldig mange menneske. I desse lommene kan det samle seg avføring og bakteriar, som igjen kan føre til ein betennelse.

Divertiklar oppstår i vaksen alder og nær 60 prosent av dei over 60 år har divertiklar. Dei kan finnast i heile tarmsystemet, men dei er vanlegast å finne i tjukktarmen, spesielt den siste delen av tjukktarmen. Betente divertiklar, såkalla divertikulitt kan gi ubehag med magesmerter, feber og sjukdomskjensle. Den vanlegaste behandlinga er antibiotika, men i somme tilfelle kan det bli nødvendig med operasjon.

Et par øredobber

Illustrasjon av tjukktarmen. Til høgre utsnitt av tjukktarm med divertiklar.

Tilvising og vurdering

Fastlegen din kan undersøkje deg og ta blodprøver, som kan seie noko om graden av betennelse i kroppen. Dette kan vere tilstrekkeleg til å stille diagnosen og starte behandling.

Dersom graden av betennelse er høg eller det er uvisse rundt diagnosen, blir du vist til sjukehuset for vidare utgreiing og behandling.

Sjekkliste for utgreiing:

 • god klinisk undersøking
 • tidlegare episodar med divertikulitt?
 • eventuell tidlegare utgreiing (koloskopi), inkludert spesialistundersøkingar og biletdiagnostikk
 • medisinliste
 • tidlegare sjukdommar og funksjonsnivå

Utgreiing

Ein divertikulitt-episode kan variere frå mild sjukdom til alvorleg infeksjon og skade på tarmen. Du opplever smerter på venstre side av magen, feber og forhøgde blodprøver. Det er også rekna med at cirka 15 prosent av dei med utposingar kan oppleve bløding frå tjukktarmen.

I dei aller fleste tilfella dreier det seg likevel om sjukdom i lett grad. For ein sikker diagnose kan det vere nødvendig med ei CT-undersøking. Ved hjelp av CT og den kliniske undersøkinga vil kirurgen kunne fastslå graden av betennelse.

Behandling

Akutt divertikulitt

Ved akutt divertikulitt er det ofte tilstrekkeleg med smertelindring i milde tilfelle. Nokre pasientar treng antibiotikabehandling i 7-14 dagar.

Somme pasientar må opererast som akutthjelp under innlegginga. Då har betennelsen ført til hol i tarmveggen. Ved operasjon blir den sjuke tarmdelen fjerna og det blir ofte lagt ein stomi,  det vil seie pose på magen. Stomien kan ofte leggjast tilbake seinare.

Gjentekne anfall/episodar med divertikulitt

Dersom du har gjentekne anfall/episodar med divertikulitt kan det vere aktuelt å vurdere operasjon med fjerning av den sjuke delen av tjukktarmen.

Samval

Det finst fleire moglege behandlingar. Kva som er best for deg kan du og helsepersonell komme fram til saman. Dette blir kalla samval. Å vere med og bestemme er ein rett du har.

​Samval inneber at du får informasjon om fordelar og ulemper ved dei ulike alternativa. Så kan du saman med helsepersonell vege desse opp mot kvarandre, ut ifrå kva som er viktig for deg.

Her er tre spørsmål du kan stille behandlaren din:

 1. Kva alternativ har eg?
 2. Kva er dei moglege fordelane og ulempene ved desse alternativa?
 3. Kor sannsynleg er det at desse fordelane og ulempene vil gjelde for meg?​

Les meir om samval på Helsenorge

Dersom du skal opererast, blir det gjort i ein periode der det ikkje er betennelse i tarmen (såkalla kald fase). Operasjonen kan då ofte gjerast med kikholsteknikk. Ved denne operasjonen blir tarmen skøyta saman igjen og ein slepp pose på magen.

Oppfølging

Pasientar med divertikulitt for første gong blir viste for ei tjukktarmsundersøking, såkalla koloskopi, etter at sjukdommen har roa seg. Vanlegvis vil dette vere etter 6-8 veker. På denne måten får du ein kontroll og samtidig utgreiing for andre sjukdommar i tjukktarmen.

Før du reiser heim, får du informasjon. Du får med deg nokre smertestillande tablettar og eventuelt resept og sjukmelding.

Ver merksam

Oppsøk lege dersom du har sterke magesmerter på venstre side av magen og blod i avføringa.

Kontakt

Sentralblokka Gastrokirurgisk avdeling

Kontakt Gastrokirurgisk avdeling

Oppmøtestad

Kirurgisk ekspedisjon  i 5. etasje i Sentralblokka.

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.