Behandling

Fysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hofte

Djup leddproteseinfeksjon resulterer i smerter, nedsett funksjon og lang sjukehusinnlegging. Infeksjonen kan spreie seg til omliggjande bløtvev, sener og leddband. Tilstanden debuterer ofte med leddsmerter, hevelse, rødhet, stivhet, varme og nokre gonger feber.

Infeksjon i leddprotese blir behandla med langvarig antibiotikabehandling på sjukehuset. I tillegg må det utførast operasjon med skyljing av leddet og ofte må ein byte ut delar av leddprotesen. Under operasjonen vil ein også fjerne evt. øydelagt muskelvev.

Når infeksjonen er under kontroll, vil lege vurdere om du skal ha oppfølging av fysioterapeut.

Tilvising og vurdering

Det er legen på avdelinga i sjukehuset der du blir lagd inn som tilviser deg til fysioterapi. Fysioterapeuten vil komme til deg på avdelinga og eventuelt avtale om behandlinga skal gå føre seg på rommet eller på treningsrom.

Før

Det blir ikkje kravd førebuingar før du blir lagd inn, men det kan vere behov for ekstra smertestillande medisin før fysioterapi når du blir følgt opp under sjukehusinnlegging.

Under

Mål for fysioterapi

 • Selvstendig i flytting og gonge
 • Vedlikehalde og framme rørsle, muskellengd og muskelstyrke.
 • Smertelindring gjennom rørsle av ledd og gode kvilestillingar.
 • Hjelp til vidare oppfølging etter utskriving

Du blir følgt av fysioterapeut gjennom heile forløpet, kor mykje oppfølging du får avheng av kor mykje hjelp du treng. Fysioterapi og eigeninnsats er viktig for det endelege resultatet.

Vanlege prinsipp om framgang og dosering av øvingar kan ikkje følgjast i same grad som etter ein vanleg proteseoperasjon på grunn av infeksjonen. Dersom leddet blir hovent, raudt eller vondt, eller det aukar på med siving frå såret må du ta det litt rolegare, men framleis gjera nokre øvingar med fysioterapeut. Øvingar du gjer sjølv og gangtrening bør då bli avgrensa. Det er ingen avgrensingar for rørsle av andre ledd.

I tillegg til øvingar, trening på generell funksjon og gonge med ganghjelpemidler, motiverer fysioterapeuten til aktivitet i det daglege, då lang sjukehusinnlegging kan føre til passivitet. Du kan også få tilpassa treningsprogram med øvingar du kan gjere på eiga hand.

Leddet skal ikkje tøyast med ekstern kraft. Kneledd kan strekkjast ut aktivt innan avgrensingane som er gitt, og beinet kan kvila utstrekt med pute under leggen når du sit i stol. I senga bør hofte- og kneledd ligge mest mogleg strekt ut. For variasjon kan du ligge korte periodar med bøyg i hofte- og kneledd. Puter gir god støtte.

Behandlingstiltak

 • Smertestillande før behandling.
 • Øvingar for å fremme sirkulasjon.
 • Passiv og leia aktiv rørsle av skadde ledd. I nokre tilfelle bruk av ei skjene som bevegar leddet for deg, kalla Kinetec.
 • Knipeøvingar for muskulatur i nærleiken av det infiserte leddet.
 • I byrjinga bevegar du beinet medan du ligg på senga, etter kvart kan du bevege mot tyngdekrafta når du sit på sengekant eller i ein stol. 
 • Trene på å stå med avlasting av beinet etter gjeldande restriksjonar.
 • Gangtrening med hjelpemiddel, ofte preikestol i starten, då dette gir god avlasting.
 • Vedlikehald av muskelstyrke for resten av kroppen med strikk, vektmansjettar eller manualar.
 • Øvingar i slyngje.
 • Trappetrening.

Puter bør plasserast mellom kne ved snuing i seng. Når du reiser og set deg skal senga hevast og operert bein blir sett framfor det andre og du må sitte i ein høg stol. Dette for å passe på at det ikkje blir for stor bøyg i leddet. Ved toalettbesøk blir brukt ein forhøgjer.

Restriksjonar

Pågående infeksjon kan føre til at bløtvev blir svekt og at beinvevet blir svakare, leddband og sener kan bli skjørare, derfor skal ein ikkje presse på leddet og presse fram rørsle. Legen bestemmer kva forsiktigheitsreglar som gjeld kvar enkelt person ut i frå kor skadde vevet rundt det infiserte leddet er.'

Hofte

 • Kan belasta til smertegrensa
 • Tilrår bruk av ganghjelpemiddel første tida.
 • Nokon må avlaste meir grunna skadd muskulatur.
 • Som oftast skal ein ikkje bøye meir enn til 80-90 gradar og unngå å vri på hofta

Kne

 • Kan belasta fullt på strakt kne.
 • Tilrår bruk av ganghjelpemiddel første tida.
 • Nokon må avlaste meir grunna svekt muskulatur.
 • Nokon må i tillegg ved gonge bruke skjene på kneet for ekstra støtte. Fysioterapeuten vil då gi opplæring i korleis denne blir teken på og av.
 • Som oftast er det restriksjonar på kor mykje du får bøya kneet etter operasjonen. Dette blir vurdert forløpande av lege og er avhengig av infeksjonstatus og korleis såret over kneet gror.

Etter

Du blir skriven ut når infeksjonen er under kontroll og det kan skiftast til antibiotika i tablettform. Du skal halde fram med øvingar for å fremme rørsle og muskelstyrke rundt leddet, men avvende stor treningsbelastning så lenge du går på antibiotikatablettar. Dersom infekssjonsparametre held seg låge også etter avslutta antibiotikakur, kan du gradvis auka treniningsbelastningen.

Fysioterapeuten skriv ein rapport som du kan få med deg. Rapporten skisserer vidare forløp og viktigheita av å følge avgrensingar for rørsle og belastning.

Ved behov blir det ordna med hjelpemidlar mellombels frå kommunens kortidslager, ved varig behov blir søknad send til Hjelpemiddelsentralen. Ved utskriving til institusjon, er institusjonen ansvarleg for hjelpemiddel.

Ver merksam

Ein kan oppleva auka smerte, hevelse og rødhet etter å ha vore i aktivitet, dette skal gå tilbake ved kvile. Dersom dette held fram må det meldast frå om til lege då det kan bety at infeksjonen blussar opp igjen eller at belastninga har vore for stor.

Kontakt

Sentralblokka Fysioterapi­avdelinga

Kontakt Fysioterapi­avdelinga

Oppmøtestad

Fysioterapeuten kommer til deg på avdelingen hvor du er lagt inn, og dere avtaler hvorvidt behandlingen skal foregå på rommet eller på treningsrom.
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

Telefon resepsjon: 55 97 50 00

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​