Diagnose

Leppe-kjeve-ganespalte (LKG)

Leppe-kjeve og / eller ganespalte er en medfødt misdannelse der barnet har en spalte i leppe / kjeve og / eller gane i varierende grad. Graden av spalte kan være alt fra en liten ujevnhet til totalt gjennomgående spalte i leppe, kjeve og gane på begge sider. Leppe-kjeve-ganespalte er den vanligste medfødte misdannelsen i hode- og halsregionen. 2 av 1000 levende fødte barn i Norge er født med leppe-kjeve-ganespalte. Operasjonstidspunkt og antall operasjoner bestemmes av spaltetype, barnets vekst og generelle utvikling.

Mating og amming

Informasjon og film 

Amming og mating av barn med leppe-kjeve-ganespalte
En baby som blir matet melk
Barn som er født med leppe-kjeve-ganespalte blir henvist til behandlingsteamet etter fødsel. Barnet og foreldrene innkalles til et informasjonsmøte innen de første to levemåneder. Leppe-kjeve-ganespalte korrigeres av et tverrfaglig behandlingsteam fra nyfødt til voksen alder.
 
All behandling blir koordinert av et tverrfaglig behandlingsteam som består av plastikkirurg, kjeveortoped, øre-nese-hals lege, logoped, sykepleier og psykolog. Noen ganger er spesialister i medisinsk genetikk, røntgen og kjevekirurgi involvert. Disse faggruppene utarbeider individuelle behandlingsplaner for hvert barn. 
 
For å sikre god kvalitet og ensartet behandlingstilbud, er tjenesten sentralisert og organisert som en flerregional behandlingstjeneste, lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus. Behandlingen er organisert i tverrfaglige team som følger internasjonalt anerkjente behandlingsprotokoller.
 

Tilvising og vurdering

Behandlingsteamene ønsker at kvinner fra alle helseregioner blir henvist tidlig i svangerskapet når det er mistanke om eller bekreftet at barnet har leppe-kjeve-ganespalte.
 
Ved ultralydundersøkelse av gravide kvinner, kan man oppdage om det ufødte barnet har leppespalte. Om barnet også har kjeve- og/eller ganespalte, kan ikke avklares sikkert ved ultralydundersøkelse.
 
Når ultralydundersøkelsen gir mistanke om leppe-kjeve-ganespalte, kan gynekologen henvise til  Haukeland universitetssjukehus eller Oslo universitetssykehus dersom kvinnen ønsker det. En sykepleier eller lege ved behandlingsteamet vil da opprette kontakt med den gravide.
 
Det er også mulig å ta direkte kontakt med spalteteamet, uten henvisning fra lege. 
Dersom dette gjelder ditt barn, er du velkommen til å kontakte spalteteamet for mer informasjon. Behandlingsteamet ønsker at vordende foreldre får svar på sine spørsmål for å være godt forberedt på tiden etter fødselen.
 
Hvis diagnosen blir stilt etter fødselen, vil fødselslege/barnelege henvise til spalteteam for videre oppfølging av barnet. Lege eller sykepleier i behandlingsteamet skal ta kontakt med barnets mor innen et par dager for å gi råd om mating og stell. 
 
Dersom du synes det tar for lang tid før sykepleier/ lege i behandlingsteamet kontakter deg, kan du ta direkte kontakt med koordinator for spalteteamet som dere får tildelt, henholdsvis ved Haukeland universitetssjukehus eller Oslo universitetssykehus. 


 • Hvilken form for spalte dreier det seg om
 • Hvilken svangerskapsuke er barnet født i
 • Andre tilstander / misdannelse
 • Hvilken form for spalte dreier det seg om
 • Hvilken svangerskapsuke er barnet født i
 • Andre tilstander / misdannelse

Utredning

Etter fødsel får foreldre og barn innkalling til et heldags informasjonsmøte med det tverrfaglige behandlingsteamet.
 
Under dette møtet får foreldrene informasjon om behandlingsforløpet fra plastikkirurg, kjeveortoped (reguleringstannlege), logoped, øre-nese-hals-lege, sosionom, psykolog og sykepleier.
 
Alle barna blir også undersøkt av plastikkirurg, og foreldrene blir informert om behandlingsplanen, en individuell plan tilpasset det enkelte barnet. Dersom barnet har andre medfødte misdannelser enn spalten eller man mistenker sykdom, blir barnelege involvert. Det kan være aktuelt å henvise til avdeling for medisinsk genetikk for utredning og prøvetaking.
 
I etterkant av informasjonsmøtet, vil utredningen for de fleste barna være ferdig og dato for start av behandling vil ofte være satt. Foreldre, henvisende lege og fastlege får i etterkant tilsendt skriftlig informasjon om resultat av undersøkelsen og behandlingen som er planlagt. 

 

  

Behandling

Behandling er individuelt tilpasset, men her følger en generell beskrivelse av behandlingsforløpet.

Kirurgiske behandlinger som kan være aktuelle 

Operasjon av leppespalten gjennomføres ved 4 måneders alder. Barnet legges inn på sykehuset dagen før operasjonen og blir tilsett av kirurg og anestesilege. Man får informasjon om rutiner for fasting og annen forberedelse. Tiden på sykehus er beregnet til 5-7 dager.

Operasjon av ganespalten gjennomføres ved 1 års alder. Barnet kommer på sykehuset dagen før operasjonen for å bli tilsett av kirurg og anestesilege. Man får informasjon om rutiner for fasting og annen forberedelse. Barn og foreldre reiser hjem eller overnatter på pasienthotellet natt til operasjonsdagen. Tiden på sykehus varierer fra 2-5 dager.

Barn som har spalte i kjevekammen må få gjort beintransplantasjon til kjevespalten. Dette fordi tennene skal ha bein å bryte frem i og tannrøttene skal få feste. Kjeveortopedene bestemmer tidspunktet for operasjonen, og det er tennenes frembrudd som avgjør når dette ideelt sett skal gjøres. Vanligvis når barnet 8-11 år. Barnet kommer på sykehuset dagen før operasjonen for å bli tilsett av kirurg og anestesilege. Barn og foreldre reiser hjem eller overnatter på pasienthotellet natt til operasjonsdagen. Tiden på sykehuset varierer fra 2-5 dager. 

Noen barn som er operert for ganespalte kan få problem med lekkasje av luft mellom munn og nese når de snakker. Talen kan da bli utydelig og ha en nasal klang. Det kan i såfall være aktuelt med en ny ganeoperasjon, en «svelglapp» eller en «kinnlapp» operasjon. Formålet er å korrigere forholdet mellom gane og svelgvegg, slik at det ikke blir lekkasje av luft til nesen under tale. Logoped og plastikkirurg i behandlingteamet vil gi råd om det bør gjøres undersøkelser med tanke på luftlekkasje og operasjon. Taleforbedrende operasjon gjøres oftest før skolestart.

Ved 16 års alder nærmer ungdommen seg utvokst og sammen gjør vi en vurdering av funksjon og estetikk. Det kan da eventuelt planlegges operasjon for å korrigere nese og/ eller leppe.

 • Det er viktig for barnet å være forberedt på at det skal til operasjon eller undersøkelse. Ut fra alder og forståelse må foreldrene og behandler vurdere i hvilket omfang disse forberedelsene bør være. 
 • Barnet må være friskt når det skal opereres. Det vil si at han/hun kan ikke være forkjølet, ha feber eller lignende. 
 • Det er også viktig at barnet ikke får vaksiner to uker før eller to uker etter operasjonen. Dette grunnet eventuelle vaksinereaksjoner.

Narkose
Alle operasjoner på barn blir gjort i narkose. Narkosen blir utført av spesialister innen barneanestesi. 
Viktige forberedelser før operasjonen
 • Kvelden før operasjonen skal du dusje. 
 • Faste starter som avtalt med avdelingen

Operasjonsdagen
 • Du må være fastende som avtalt.
 • EMLA-krem eller plaster legges på håndbakene en time før oppmøte på operasjonsdagen. Det er lokalbedøvende middel og brukes for å hindre smerter ved blodprøvetaking og innleggelse av et tynt plastrør i en blodåre i armen (venekanyle). 

Følge av foreldre og foresatte 
Begge foreldrene får følge barnet til operasjonsavdelingen, men kun en forelder kan være med barnet inn på operasjonsstuen og være der til barnet er lagt i narkose. Når barnet har sovnet må foreldrene forlate operasjonsavdelingen.
Når operasjonen er ferdig vil foreldrene bli kontaktet, og tilvist oppvåkningsavdelingen. Foreldrene blir værende på oppvåkningsavdelingen sammen med barnet i noen timer, før det overflyttes tilbake til sengepost. 
 


Andre behandlinger som følges opp av det tverrfaglige teamet 

 
Tannregulering 
Etter beintransplantasjon til spalten i kjevekammen omkring 7-årsalderen, vil barna trenge vanlig tannregulering et par år. I dag er det sjeldent nødvendig å sette inn kunstige tenner hos pasienter med spalte. 
 
I 6-7-årsalderen vil noen pasienter ha utviklet  underbitt og smal overkjeve, og vil ha behov for kjeveortopedisk behandling. Målet er å føre de nye blivende fortennene i overkjeven i riktig stilling. Om det er behov for kjeveortopedisk behandling blir vurdert av kjeveortoped i behandlingsteamet. 

Det er særlig viktig at tennene, både melketenner og de blivende, blir tatt godt vare på. Foreldre må passe på at tennene blir holdt rene, og tannpuss er derfor viktig. Bruk fluor, og unngå spising mellom måltidene. 
 
Barna bør undersøkes regelmessig hos «skoletannlegen» fra de er to år gammel. 
 

Den kirurgiske og kjeveortopediske behandlingen er med på å legge grunnlaget for god tale. Logopedene i teamet gir informasjon og råd til foreldre etter hvert som behandlingen skrider frem. De er med på å organisere tiltak for å fremme språk og tale.

Kontakt mellom logoped og foreldre blir etablert under informasjonsmøtet i nyfødtperioden. Kontakten vil fortsette etter ganeoperasjonen i ettårsalderen. 

Alle barn med ganespalte blir undersøkt av øre-nese-hals-lege før ganelukkingsoperasjonen. Det har lett for å samle seg væske i mellomøret hos barn med ganespalte og hørselen kan bli svekket. Små ventilasjonsrør gjennom trommehinna (dren) kan sikre luft i mellomøre og god hørsel. Barn som er født med ganespalte skal derfor undersøkes av øre-nese-hals spesialist to ganger i året. Det er faste øre-nese -halsleger i det tverrfaglige teamet som undersøker barnet ved framtidige kontroller.
 

Oppfølging

Barn født med leppe-kjeve-ganespalte vil bli fulgt tett av ganespalteteamet. Det er faste kontroller ved 4, 6, og 16 års alder. Det blir sendt ut skriftlig informasjon om hvor og hvordan kontrollene vil bli gjennomført.

Ved 4 års alder blir alle som har ganespalte innkalt til vurdering av språk og tale. Samtidig undersøkes ganefunksjonen og om det er tendens til nasal tale (luftlekkasje til nesen). I samråd med resten av teamet blir det lagt plan for eventuell videre taletrening.
 
Nødvendig logopedisk behandling og andre spesialpedagogiske tiltak blir planlagt sammen med lokal logoped og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Barna blir innkalt etter behov til Statped (statlig pedagogisk tjeneste) for nye kontroller og behandling.
 
For noen (ca.15-20 %) av barna som har hatt ganespalte, er nasal tale (nasalering) et problem som ikke lar seg trene bort. For disse kan det være aktuelt med taleforbedrende operasjon.
 

Ved 6 års alder har alle barn med leppe-kjeve-gane-spalte en kontroll i det tverrfaglige behandlingsteamet. I samråd med resten av teamet blir det lagt en plan for eventuell videre taletrening.
For noen (ca.15-20 %) av barna som har hatt ganespalte, er nasal tale (nasalering) et problem som ikke lar seg trene bort. For disse kan det være aktuelt med taleforbedrende operasjon. 
 

Ved 10 års alder blir alle barn med leppe-kjeve og ganespalte innkalt til kjeveortoped og logoped i behandlingsteamet. Kjeveortopedisk behandling (tannregulering) og logopedisk oppfølging skjer gjennom skolealderen hovedsakelig på hjemstedet under veiledning av spesialistene i behandlingsteamet.Logo LKG

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte (LKG-registeret) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som ble opprettet i 2009 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å sikre dokumentasjon av behandlingsresultat. 

 

Kontakt

 • Kontakt Barnekirurgen

  Oppmøtestad

  Vi held til i blokk 6, 3 etasje i Glasblokkene ved Haukeland universitetssjukehus.  

  Alle pasientar som skal leggast inn på Barnekirurgen blir tatt imot i kirurgisk mottak for barn i blokk 6, etasje U1 i Glasblokkene. 


  Barn og unge som blir innlagt kan vere knytt til ulike kirurgiske spesialitetar. Har du spørsmål om kommande innlegging eller poliklinikk kan du kontakte sentralbordet på telefon 55 97 50 00 og be om å bli sett over til: 

  • Øyre-nase-hals poliklinikk eller innleggingskontor  
  • Kirurgisk poliklinikk eller innleggingskontor  
  • Plastikkirurgisk poliklinikk eller innleggingskontor  
  • Kjevekirurgisk poliklinikk eller innleggingskontor  
  • Ortopedisk poliklinikk eller innleggingskontor   
  Flyfoto av Glasblokkene

  Glasblokkene

  Haukelandsbakken 1

  5021 Bergen

  Transport

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
   
  ​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
   
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
  ​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

  Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

  Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

  Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

  Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

  Praktisk informasjon

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  ​Behandlinga av pasientar er sjølvsagt fullt statleg fiansiert, men på førespurnad har Barne- og ungdomsklinikken oppretta ein konto for gåver og donasjonar frå privatpersonar, foreiningar, bedrifter og andre.

  Pengane vil bli brukt til å gjere sjukehusopphaldet meir triveleg for pasientar og pårørande ved avdelinga, i form av trivselstiltak som for eksempel konsertar, turar, leikar og utstyr til barna.

  Les meir om gåver og donasjonar

  I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

  Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

  Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


  Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


  Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

  I U2 har Nyføddintensiv ei spisestove for foreldre. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispensar og vatn/isbitmaskin. Både mor, far og søsken kan spise der.

  Måltida i spisestoven blir servert: 

  Frokost: 08.00-09-00

  Lunsj: 11.30-12.30

  Middag: 15.00-16.00

  Kvelds: 19.00-20.00

  Vi oppmoder om at tidene overhaldas så langt som mogleg.

   

  Det er også ein kafé i første etasje. Denne er open for pasientar, pårørande og tilsette.

  Det er i tillegg sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat.

  For mor og far: dersom du er usikker på korleis du skal forhalde deg; ta kontakt med sjukeplear for avklaring. 

  For andre besøkande - dersom du er sjuk – hald deg heime!

  Hygiene - Vi ber alle besøkande om å utvise god handhygiene, som er det viktigaste førebyggjande tiltaket mot infeksjonar. God handhygiene betyr handvask før du rører barnet, i tillegg til å ha nakne armer under albuen. Altså oppbretta genser, av med ringer, klokker eller lange negler.

  For å beskytte barn og personale er det strenge reglar for fotografering på Barne- og ungdomsklinikken. Dersom du ønskjer å leggje ut bilete der andre personar er med, må du spørje først. Tenk gjennom kva du legg ut på internett og hugs at det blir verande der også når barnet veks opp. 


  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

  ​Barn og ungdom t.o.m. 15 år (Innlegging for Diabetes, Epilepsi og IBD går opp til 18 år ved BUK) med mistanke om medisinsk tilstand som treng øyeblikkeleg hjelp, skal tilvisast Barne- og ungdomsklinikken.

  Før innlegging er det mogleg å konferere med Pediatrisk bakvakt:
  Ring 55975000 og be om å få snakke med bakvakt på Barne- og ungdomsklinikken.

  Barn/ungdom som kan køyre i drosje eller privatbil, skal meldast direkte til resepsjonen på BUK:
  Ring 55 97 33 93

  Barn/ungdom som treng ambulanse, skal meldast via AMK.
  Ring 113

  Dersom lege eller ambulanse ønsker direkte kontakt med nokon i mottaket for å gi oppdateringar undervegs  ring 55971410. 

 • Kontakt Plastikkirurgi og brannskade

  Oppmøtestad

  Du finn oss i Sentralblokka.

  • Telefon - ekspedisjon: 55 97 28 42
  • Brannskadeavsnittet: 55 97 35 60
  • Post 4: 55 97 35 50
  • Poliklinikk operativ enhet: 55 97 28 05, telefontid Kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.30, måndag, onsdag og fredag
  • Leppe-kjeve-gane spalte teamet: 55 97 62 86, telefontid Kl. 09.30-11.00 og 13.00-14.30, måndag, onsdag og fredag
  Flyfoto av Sentralblokka

  Sentralblokka

  Haukelandsveien 22

  5021 Bergen

  Transport

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
   
  ​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
   
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
  ​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
  ​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

  ​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

   

  ​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

  Praktisk informasjon

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

  Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

  Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


  Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

  Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

  Kontaktinformasjon: 

  I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

  ​​​​​​​​Besøke pasientar
  Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

  Betale eigendel
  Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

  Bestille drosje
  Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

  Leitar du etter ei avdeling?
  Sjå avdelingsoversikta

  Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

  Lån av rullestol
  Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

  Følgeteneste
  Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

  Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

  Oppbevaringsboksar
  Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

  Hittegods
  Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

  I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

  Les meir om stilleromma

  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.