Behandling

Robotassistert fjerning av prostata

Prostatakreftoperasjonar blir gjort med kikholskirurgi ved hjelp av operasjonsrobot. Metoden er meir skånsam og gjer at du kan reise heim raskt etter inngrepet. Kirurgisk fjerning av prostatakjertelen blir brukt for å kurere kreftsjukdommen.
Kirurgen styrer kikholsinstrumenta frå ein konsoll, med ein optikk opptil ti gongar forstørring. Fordelen i forhold til vanleg kikholskirurgi ligg i dei ekstra handledda i enden av instrumenta, samt 3D-syn. Handledda gir kirurgen meir bevegelsesfridom i handtering av vevet. Dette hjelper i dei utfordrande delane av operasjonen. 

Prosedyren er svært standardisert, men alle pasientar får ein individuelt tilpassa operasjon ut i frå kor aggressiv sjukdommen er. Alle pasientar med svulstar avgrensa til prostatakjertelen får tilbod om nervesparande operasjon. Dette for å minimere biverknader i form av inkontinens og ereksjonssvikt etter behandlinga.

Før

Dagen før operasjonen 

 • Det er rutine å ta blodprøvar, urinprøve og EKG (hjartekardio gram). I nokre tilfelle blir det også tatt eit røntgenbilete av lungene (dette blir vurdert etter individuelt behov).
 • Du blir også undersøkt av turnuslege, dette er særleg med tanke på å oppdage andre tilstandar som kan påverke den planlagde operasjonen, og ein sjukepleiar vil informere deg om førebuing til operasjonen. Du vil òg kunne få informasjon av fysioterapeut om mobilisering, trening av bekkenmusklande for å kontrollere lekkasje, og ev. pusteøvingar for å redusere risiko for lungebetennelse, etter operasjonen.
 • Du vil i løpet av denne dagen bli vurdert av anestesilege ift. inngrepet du skal gjennom og narkosen du skal få, samt kva av dine faste medisiner du skal/ikkje skal ta før og etter operasjonen.
 • Dersom turnuslege eller anestesilege ser at du er forkjøla eller ein oppdage underliggjande sjukdom som ikkje var kjend frå før og som må klarerast, blir operasjonen sannsynlegvis utsatt ev. avlyst.
 • Til slutt skal du snakke med kirurgen som skal operere deg. Dette blir i stor grad ei ny gjennomgang av det som blei skissert på Prostatasenteret då du blei informert om prostatakreftdiagnosen og planlagt behandling basert på konklusjonen frå MDT-møte (multi-disiplinært team).
 • På kvelden skal du ta eit klyster slik at du får tømt deg for avføring før operasjonen. Ved utslag på urinprøven skal du også få førebyggjande antibiotika i form Baktrim 2 tablettar kvelden før og på morgonkvisten før operasjonen.

Operasjonsdagen

Du skal faste frå midnatt dagen før operasjonen og møter fastande på sengeposten (Kirurgisk post 2, 4 etg.). Etter avtale med anestesilege skal du ta dei faste medsinene du får beskjed om å ta, og ev. antibiotika, med litt vatn om morgonen før du kjem til sjukehuset. Ein sjukepleiar fylgje deg til operasjonsavdelinga, der du blir imotteken av ein anestesisjukepleiar, som fylgje deg vidare inn på sjølve operasjonsstova. 

Under

Operasjonen blir gjort med robotassisstert kikkholskirurgi (laparoskopi). Du får seks små snitt på magen der det eine i høgre sida blir forlengja for å fjerne prostata og ev. lymfeknutar dersom dette også skal gjerast. Operasjonen tek om lag 2-3 timar og blir gjort i full narkose. For at vi skal få god tilgang til bekkenet og god oversikt, blir du tippa med overkroppen ned til 38 grader. Dette gjer at ein får litt trykk på skuldrene undervegs, men også at trykket i kraniet og augene auker. Vi må difor få beskjed om du har grønn stær slik at vi kan gi ekstra medisiner på augene for å unngå skade på netthinna.

Etter

Etter operasjonen

Du vaknar opp på oppvakningsavdelinga. Her blir du observert nokre timar før du blir henta tilbake til sengeposten. Det er her vanleg å vakne med verk i skuldre og magen, irritasjon frå kateteret og kanskje noko svakheit i armane. Når du vaknar vil du også merke at du er kobla til ein del utstyr og har seks plaster på magen:

 • Arteriekran: På venstre (som regel) handledd vil du ha ein tilgang i ei arterie for å gi kontinuerlig måling av blodtrykk og puls under og etter operasjonen. Denne blir fjerna før du forlèt oppvakningsavdelinga.
 • Venflon: Det vil være ein tilgang på kvar av handryggane som du har fått for å gi medisiner og veske under og etter operasjonen. Disse blir fjerna dagen etter operasjonen når du forlèt avdelinga.
 • Kateter: Du får lagt inn eit urinkateter under operasjonen som du skal ha i 14 dagar, for at skøyten mellom urinrøyret og urinblæra skal få fred til å gro og hindre urinlekkasje ut i bukhola. Det er vanleg med svie pga dette då det ligg i sårområdet, men dersom du har sterke smerter kan det tyde på at det er tett og du må gi beskjed så vi kan gjere ultralyd av blæra di for å sikre at det fungere slik det skal. Kateteret skal du reise heim med og blir fjerna enten i 5.etg der du blei motteken dagen før operasjon om du bur i Bergen og omegn, eller der du blei tilvist frå (Volda, Førde eller Haugesund -området).
 • Sting: Huda blir lukka med vanlege sting (suturar) og disse skal du ha i 14 dagar også. Det styrste såret ytterst til høgre er det lengste (4-6) og her vil ein nok ha litt meir verk enn dei øvrige som er ~1cm lange. Dersom disse er gjennomtrukne med blod må dei forsterkast og etter kvart byttast på.

Du kan få drikke vatn rett etter operasjonen, og ete lett kost når du er tilbake på sengeposten. Ein bør være litt forsiktig med å ete for mykje då narkosen og laparoskopiteknikken gjer at tarmane treng litt tid på å kome seg i gang etterpå. Er ein for ivrig kan ein ende opp med å kaste opp, som er svært uheldig både fordi det er ubehageleg og smertefullt, men ein risikere også å strame bukmusklane for mykje og igjen risikere arrbrokk og skade på skøyten mellom urinblæra og urinrøyret der prostata var før.

Alle skal vere litt oppe av senga same dag som dei er operert. Det er viktig å vere oppe og i aktivitet frå dagen etter operasjonen for å unngå medisinske komplikasjonar som blodpropp i føtene og lungeinfeksjon. Operasjonen kan medføre ein del luftsmerter og kjensle av å vere oppblåst/stinn i buken. Desse plagene forsvinn best ved aktivitet og bruk av reseptfri smertelindring som paracet og ibux, gjerne i kombinasjon.

Heimreise skjer som regel dagen etter operasjonen.

Det blir brukt vanlege hudsting, og desse skal fjernast samtidig med kateteret 14 dagar etter operasjonen, enten i 5.etg her eller der du blei tilvist frå.
Bandasjane må skiftast etter dusjing eller dersom dei er gjennomtrekte av sårvæske. Du må ikkje dusje dei fyrste to dagane etter operasjonen, og du skal heller ikkje bade to veker etter operasjonen. Du får med deg bandasjar til to skift. Treng du fleire kan du kjøpe på apoteket, men i hovudsak tilrår vi å dekke til så lite som rå for at såra skal luftast og på den måten haldast tørre for å unngå overflatisk infeksjon.

Urinkateteret skal du behalde i 14 dagar. Urinen vil som regel vere blodtilblanda dei første 2 vekene, og det ser ofte verre ut enn det er. Det er heilt normalt og skuldast blodrestar i blæra etter operasjonen og siving frå den nye skøyten mellom blæra og urinrøyret. Det er likevel viktig med god gjennomskylling for å få blodet ut, så drikk mykje vatn! 

Det vil også vera lekkasje av slim, blod og urin ved sida av kateteret. Dette er også normalt og ikkje farleg, så lenge det også kjem urin i posen óg. Hvis du opplever at det ikkje kjem urin på slangen og inn i posen, samtidig med smerte i frå blæra, må du ta kontakt med lege med ein gong. Det som då er mest sannsynleg er årsak er at ein levra blodklatt har tetta kateteret og urin ikkje kjem ut. Det vil føre til ei full blære og dette igjen føre til strekk på skøyten som ein absolutt må unngå.

Når du reiser får du med deg ein nattpose som kan koplast til lår/ leggposen. I tillegg får du med ein ekstra lår/leggpose som du bytte etter éi veke. Det er viktig at kateteret er festa til lysken med tape, slik at det ikkje blir drag i det. To dagar etter operasjonen kan du dusje, og då kan du gjerne berre koble frå alt poseutstyr før du går i dusjen. For å førebygge urinvegsinfeksjon, må du vere nøye med reingjering under forhuda og ved kateterinngangen. Det er ingen auka fare for infeksjon sjølv om du åpner koblingane frå kateteret til posen, og det er mykje enklare å gjere seg rein i dusjen med berre kateteret mellom beina utan tilkobla pose.

Før du reiser får du vite kor du skal møte for å få fjerne kateter og stinga.
Det er normalt med mykje urinlekkasje den første tida etter at kate teret er fjerna. Hos dei aller fleste skjer det ei betydeleg forbetring i løpet av nokre veker til månader etter operasjonen. Det skjer ei gradvis forbetring av lekkasje inntil eitt år etter inngrepet.

Ved utreise ordnar kirurgen som opererte deg med reseptane du treng på utstyr og medisinar.

 • Du får reseptar på inkontinensutstyr (bleier/truseinnlegg) i tilfelle lekkasje medan du har kateter, og etter at kateteret er fjerna.
 • Om du har fått utført nervebesparande kirurgi, vil du få ei resept på potensframkallande medikament(Cialis 5mg tablettar). Dette skal ikkje brukast dagleg då det er svært dyr medisin og vil ikkje bidra til tilhelinga av nervevev eller betre sluttresultat. Ein må heller ikkje ta det før kateteret er fjerna. Dosen kan aukast til maksimalt 20mg dagleg, men det må gå 24 timar mellom kvar doseauke. Høgare dose vil ikkje gi effekt, men potensielt farlige hjartebiverknader. Ein kan ikkje vente effekt av dette tidleg etter operasjonen, og vi fraråde seksuell aktivitet dei fyrste fire vekene etter operasjonen uansett pga belastninga dette medføre på bukmuskulaturen.
 • Om det ikkje er gjort nervesparing vil du få gjennomgang av alternativa og opplæring i seksualtekniske hjelpemiddel omlag 2 månader etter utskriving.
 • Det er sjeldan behov for sterke smertestillande medikament (morfinpreparat) etter utskriving frå sjukehuset. Ved behov kan ein bruke reseptfrie medikament som f.eks Paracet og Ibux, der sistnemnde er veldig god på behandling av luftsmerter og irritasjon frå kateteret.
 • Dei som har fått fjerna lymfekjertlane vil også få resept på blodfortynnande sprøyter (Fragmin). Før heimreise vil du få opplæring i å sette sprøytene sjølv. Dersom du skal stå på blodfortynnande medisin, skal du samstundes bruke støttestrømper. Du får med deg eitt par strømper heim. Dersom du ønskjer fleire par må du kjøpe dei sjølv. Dei som tek blodtynnande medisin frå før som førebygging for blodpropp i vener treng ikkje Fragmin og kan starte opp att på den medisinen ein tek frå før (t.d. Marevan, Eliquis, Pradaxa men gjeld ikkje platehemmarar som Albyl og Plavix)

Som regel er ein ganske utslått etter slik kirurgi, både fysisk og emosjonelt. Det er difor lurt å ta det litt roleg i etterkant, men ein må passe på og ikkje leggje seg ned då dette er svært uheldig med tanke på tilheling og å unngå komplikasjonar. Det er normalt med hevelse i scrotum (pungen) etter eit slikt inn grep. Scrotum og penis kan også bli heilt blå som følgje av hematom (blødning med blodutredelse) som søkk ned frå bekkenet og ned i pungen. Dette går vanlegvis tilbake etter nokre veker. Det er normalt at det nokre dagar etter heimreise kan bli hevelse i flanken (i sida). Dette er også på grunn av hematom som sig bakover under huda. Dette er ufarleg og skal ikkje behandlast, og vanleg aktivitet vil bryte det ned ila ein månads tid.

Vanlegvis vert ein sjukemeld i 4 veker. Ta deretter kontakt med fastlege dersom det er behov for å forlenge sjukemeldinga. Dei som har arbeid som er lite fysisk krevjande kan starte på jobb igjen etter 2 veker om dei ynskjer det.

Du kan og bør vere i aktivitet frå dagen etter operasjonen. Turar er bra, men bør ikkje vere lange i starten. Dei første 2 vekene skal du ikkje løfte meir enn 5 kilo. Du skal heller ikkje køyre bil sjølv i same periode, fordi ein kan kome i ein kritisk situasjon der ein må bremse hardt og ein risikere då å gjere skade på seg sjølv, og ikkje minst andre i trafikken. Det er heilt greitt å vera passasjer sjølvsagt, men ein kan ikkje køyre sjølv til og frå sjukehuset ved operasjonsopphaldet.

Dei påfyljande to vekene kan ein auke belastninga inntil 10 kilo, og ein kan køyre sjølv om ein smertefritt kan klemme hardt på kløtsj og bremsepedal. Unngå sykling og aktivitet som går direkte på magemusklane i inntil 4 veker etter operasjonen. Etter fire veker kan du utføre alle aktivitetar som før så lenge det ikkje gjer vondt. Dersom ein ikkje fyljer disse reglane er det fare for å brokk eller skade på skøyten mellom urinblæra og urinrøyret, og ein er personleg ansvarleg om ein ender opp i ei trafikkulykke der ein skader andre.

Kontrollar etterpå

 • Du vil få ein kontroll hos uroterapeut for opplæring i seksuelle hjelpemiddel om dette trengs, i tillegg til ei oppfølging av vannlating omlag 2 månader etter operasjonen. Dei som ikkje tilhøyre Haukelandsregionen må få denne oppfølginga lokalt der ein blei tilvist frå då vi har ikkje kapasitet til å ta alle her hos oss, uheldigvis.
 • Du vil bli innkalla til kontroll hos urolog etter 2 månader på Prostatasenteret på Haukeland. Du må sjølv få målt PSA (blodprøve) ei veke før denne kontrolltimen, enten hos fastlegen eller ved Biokjemisk laboratorium på Haukeland universitetssjukehus, eller der du blei tilvist frå. På kontrolltimen vil du få svar på denne prøven og på den mikroskopiske/histologiske analysen av prostata og ev. lymfeknutar som blei fjerna under operasjonen. PSA og histologisvar vil bestemme kva som skal skje vidare ift. tilleggsbehandling.
 • Neste kontroll hos urolog vil vere eit år etter operasjonen der ein vil kunne vurdere det endelege resultatet med tanke på urinlekkasje og potens. Dei som har lang reiseveg og som blir fulgt opp av lokalsjukehus eller privaturolog kan få disse kontrollane telefonisk og treng ikkje møte på Haukeland.
 • Du vil få eit elektronisk skjema (EPIC-CP) på SMS før operasjonen, før 2-mnd. kontrollen og 12-mnd kontrollen som vi ynskjer at du svare på før du kjem.
 • Du må sjølv gå til fasllegen og få målt PSA kvar 6. månad dei neste 5 åra etter operasjonen, deretter årleg i fem år til. Hvis denne stig til >0,2 med minst fire vekers intervall må du eller fastlegen gi beskjed til oss fordi dette vil tyde på tilbakefall med behov for tilleggsbehandling i form av strålebehandling eller hormonbehandling.

Ver merksam

Moglege komplikasjonar like etter operasjonen

 • Du kan oppleve luftsmerter og smerter i skuldrane. Dette skuldast gassen vi bruker for å blåse opp magen slik at vi får plass til å operere, og i tillegg måten du ligg på under operasjonen. Luftsmertene går stort sett over etter nokre dagar, og let seg som regel godt behandle med paracet og ibux eller voltaren. Ein skal ikkje ha behov for opiatbasert smertelindring etter dette inngrepet.
 • Blodtap kan også skje etter at operasjonen er avslutta. Ved større blodtap må ein gi blodoverføring, eventuelt operere på nytt. Sistnemde er heldigvis svært sjeldan.
 • Det er ein generell fare for blodpropp til lunge eller hjarte ved alle større operasjonar, men faren for blodpropp er redusert ved robotassistert kikkholskirurgi fordi ein kjem seg som regel fort på beina etterpå. Du får likevel førebyggjande medisin ved og etter operasjonen. Dersom det også blir fjerna lymfeknutar ved operasjonen, skal du bruke blodfortynnande medisin og bruke støttestrømper i fire veker etter. Støttestrømpene kan tas av medan ein søv.

Komplikasjonar etter utreise

Komplikasjonar kan skje lenge etter operasjonar også.
 • Lymfødem: Dei som har fått fjerna lymfekjertlane rundt prostata i tillegg til sjølve prostata har auka risiko for at lymfebanane er skada med påfyljande redusert drenasje av vevet over penis, sjølve penis, skrotum og begge beina. Dette blir som regel behandla med fysioterapi og støttestrømper og kompresjonsunderbukse, men det kan ta lang tid før det kjem seg og hos nokre er det permanent.
 • Infeksjon: Det er risiko for infeksjon etter utskriving, ennen i eit hematom eller får veske som ligg igjen i ein lomme inne i bukhola. Dersom ein får feber samtidig med eller uten smerte i bekkenet, bør ein oppsøke lege (fastlege eller legevakt). Det er oftast berre ein reaksjon på sjølve operasjonen og narkosen, men dersom det hender meir enn fire dagar etter operasjonen er det fare for at ein har blodforgiftning med behov for antibiotika og ev. drenajse av det infiserte lokulamentet. Dette kan gjerast ultralydrettleia men krevje naturligvis innlegging på ditt lokalsjukehus, ev. med overføring til Haukeland.
 • Svikt i skøyten mellom blæra og urinrøyret: Ein sjeldan gong blir det lekkasje av urin pga svik i skøyten mellom urinblæra og urinrøyret. Dette kan oppdagast fyrst etter kateteret er fjerna og vil som regel føre til infeksjon. Dette kan som regel behandlast med antibiotika og ein lengre antibiotikakur, men uheldigvis betyr dette også større sjanse for langvarig problem med urinlekkasje.
 • Sårinfeksjon og Urinvegsinfeksjon: Av og til kan såra bli infiserte, og som regel treng ein ikkje gjere noko i det heile, men nokre vil ha behov for antibiotika. Ein kan også få ein urinvegsinfeksjon, også etter at kateteret er fjerna.
 • Ikkje anderkjend skade på rektum: Svært sjeldan blir rektumskade ikkje oppdaga under operasjonen og handtert direkte. Dette føre til lekkasje av avføring inn i bukhola og ein risikere å bli svært sjuk. Ein får då høg feber og smerte i bekkenet og det er også mogleg at ein blør frå endetarmen. Slik skade medføre alltid behov for reoperasjon.
 • Blodpropp, lungeinfeksjon eller hjarteinfarkt: Dette er moglege komplikasjonar, men svært sjeldan, om ein fyljer instruksjonane ein får.


Kontakt

Sentralblokka Urologi

Kontakt Urologi

Oppmøtestad

Har du spørsmål i den postoperative tida som du ikkje får svar på her, kan du ta kontakt med Avdeling for urologi, sengepost 2: Telefon 55 97 34 30

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

Telefon resepsjon: 55 97 50 00

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.