Diagnose

Covid-19

Koronavirusfamilien omfattar mange ulike virus som kan gje luftvegsinfeksjon. Mange koronavirus gjev berre forkjøling, mens andre igjen kan gje meir alvorleg sjukdom og i nokre tilfelle valda dødsfall.

Covid-19 er en luftveisinfeksjon som først og fremst smitter gjennom dråpesmitte. Symptomer på covid-19 kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk.

Les meir på helsenorge.no

Eit nytt koronavirus blei oppdaga i Kina i januar 2020. Dette fikk seinere navnet SARS-CoV-2 og er årsaka til sjukdommen vi idag kjenner som covid-19. Viruset gjev luftvegsinfeksjon og kan gje alt frå milde symptom til alvorleg sjukdom og i sjeldne tilfelle dødsfall. Nokre personar kan ha covid-19 utan å utvikle symptom. Innlegging, intensivbehandling og dødsfall er vanlegare hos eldre og personar med underliggande sjukdomar, og særleg hos eldre med underliggande sjukdom, men kan òg finnast hos personar utan kjende risikofaktorar.

Utredning

På sjukehuset

Dersom du blir vist til sjukehus, vil du først bli stilt nokre spørsmål knytt til covid-19. Dette inneber å svare på ein del spørsmål for at sjukehuset skal kunne vurdere om du må bli tatt imot som ein muleg smitta pasient. Spørsmåla kan vere:

 • Har du fått påvist covid-19?
 • Har du hatt nærkontakt med ein person som har fått påvis koronaviru?
 • Har du hoste, tungpust eller feber?
 • Har du diare, oppkast, eller tap av lukt- og smakssans?

Viss du svarer ja på eit av disse spøssmåla og utgreiinga eller behandligna ikkje kan vente, vil du bli testa for covid-19.

Test for covid-19

Helsepersonell iført smittevernutstyr vil føre ein pensel ned i bakre svelgvegg og holde den der i cirka fem sekundar. Deretter blir den same penselen ført forsiktig inn langs botn av naseholet til den støyter mot bakre del av nasen, og den vil bli halden der i cirka fem sekundar. Testen kan vera litt ubehageleg.

Tilstanden din avgjer kvar du skal opphalde deg imedan du ventar på resultatet av testen.

Dersom du er henvist til sjukehuset skal du følgje med på din kommune sin nettside for informasjon om testing for covid-19.Innlegging på sjukehus

Dei fleste pasientane treng ikkje å bli innlagd på sjukehus dersom dei har moglegheit for godt tilsyn og oppfølging der dei bur. Graden av tungpust er det mest kritiske i vurderinga om du har behov for innlegging på sjukehus. Det skal vere låg terskel for ny kontakt ved forverring av pust eller allmenntilstand.

Dersom du testar positivt på covid-19-testen og treng sjukehusinnlegging, blir du lagt inn på isolat på sengepost. Fleire pasientar med påvist covid-19 kan ved behov bli isolerte på same rom. Dette blir kalla kohortisolering.

Det er som hovudregel berre helsepersonell som er direkte involverte i pasientbehandlinga som skal ha åtgang til pasientrommet.

Det er ikkje lenger besøksrestriksjonar på sjukehuset. Om de planlegg besøk er det viktig å avtala med avdelinga slik at de blir rettleide i nødvendige smittevern-rutiner. Dersom pårørande er i risiko-gruppe bør behovet for besøk vurderast ut frå tilstanden til pasienten. 


Behandling

Vaksine gjer god beskyttelse mot sjukdom hvis du er fullvaksinert. Hensikta med vaksinasjon mot koronavirus er å førebyggje sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildere. Vaksinasjon gjer vanlegvis ingen eller milde biverknader.

Dersom du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tablettar. Tablettane, som heiter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorleg sjuk. Hvis du blir behandla heime kan du få tablettane via fastlegen din eller annan lege.

Les meir om behandling med Paxlovid på helsenorge.no

Hvem som blir vaksinert følgjer av vaksinasjonsprogrammet i din heimkommune.

Den generelle behandlinga ligg i febernedsetjande middel og oksygentilførsel ved behov samt intravenøs væskebehandling etter behov. Pasientar med lavt surstoffnivå i blodet kan ha nytte av immundempande behandling med eit kortison-preparat. Dei fleste pasientar vil også få behandling som skal redusere risikoen for blodpropp. Bruk av pustemaskin (respirator) er aktuelt hjå kritisk sjuke på intensivavdelinga.

Respirator

Respiratorbehandling er aktuelt hos covid-19-pasientar som utviklar alvorleg lungesviktsyndrom (ARDS).

Ein respirator er ein maskin som pustar for pasienten.

Dei vanlegaste respiratorane blæs luft inn i lungene, enten med ein førehandsbestemt frekvens (kontrollert ventilasjon) eller berre når pasienten sjølv prøver å puste inn (assistert ventilasjon). Etter kvar innblåsing kjem det ein utblåsingsperiode, slik at lungene kan få tømt seg.


Oppfølging

Før du kan bli skriven ut frå sjukehuset, må allmenntilstanden din ha blitt betre. Du må ikkje lenger ha behov for oksygentilskudd. Du må vere isolert i minst 4 dager, nokre ganger lenker, frå du blei sjuk og ha vært feberfri i minst 24 timar før isolering kan opphevast.

Legen din vil informere deg om kva som gjeld for deg før du blir skriven ut. Det er vanleg at det kan gå nokre veker eller månader til du kjenner deg heilt frisk etter covid-19. For nokre kan det vera aktuelt med rehabilitering.

Forløpet etter covid- 19 varierer frå person til person. Nokon bruker tid på å komme seg i form. Etter utskrivning heim frå sjukehuset, blir kvardagen for mange litt tyngre, spesielt i starten.
 
Det er normalt å oppleve èin eller fleire av disse symptoma etter ein virusinfeksjon:
 
 • Utmatting (fatigue).
 • Påverka hugs og konsentrasjon.
 • Tørrhoste og hovudpine.
 • Smerter i skjelett og muskulatur, ofte rundt brystet kor pustemuskulaturen fester seg.
 • Lettare andpusten og behov for å ta pausar ved aktivitet.
 • Dårlegare kondisjon.
 • Hjartebank, uregelrett puls.

Tidleg aktivitet

 • Gå tur, betre med to korte økter enn èin lang. Auk gradvis lengda og intensiteten etter kvart som formen betrar seg.
 • Tren gjerne med lette vekter, korte økter er lurt. Gjerne 4 repetisjonar gjentatt 4 gonger. (4x4)
 • Yoga, Tai Chi, dans på stuegolvet, hyggeleg aktivitet.
 • Lytt til kroppen, ikkje press deg til makspuls i starten.
 • Hugs at dagleg aktivitet er trening.

Tips til vidare sjølvhjelp

 • Fortsett gjerne med mini-PEP fløyta du fikk på sjukehuset.
 • Bruk leppepust (pust roleg inn gjennom nasen og blås ut gjennom nesten lukka lepper, som når du skal blåse ut eit lys).
 • Ved hosteanfall, forsøk hoste med lukka munn, drikk væske eller prøv eit drops.
 • Ligg på magen på dagtid. Dersom dette er ubehageleg, rull ei dyne på langs og legg deg halvvegs over (som i stabilt sideleie). Sov gjerne på magen om natta.
Hvis plagene er vedvarande meir enn 3 månadar må du ta kontakt med din fastlege.

 

 

Rapportering om pasientar innlagt i sjukehus

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) er eit medisinsk kvalitetsregistar. På nettsidane til Helse Bergen vil du kunne lese om føremålet med registeret, finne informasjon om kva som registrerast for intensivdelen og pandemidelen, og informasjon om retten til innsyn i eigne helseopplysningar.

Les meir om Norsk intensiv- og pandemiregister

Det blir sendt melding om alle nye tilfellar av covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sjukdommar (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.

Kontakt

 • Kontakt Medisinsk overvakningseining MOE - post 6

  Oppmøtestad

  Vi held til i 7. etasje i Sentralblokka.

  Besøkstider

  • I dag 17:00 - 20:00
  • Måndag 17:00 - 20:00
  • Tysdag 17:00 - 20:00
  • Onsdag 17:00 - 20:00
  • Torsdag 17:00 - 20:00
  • Fredag 17:00 - 20:00
  • Laurdag 17:00 - 20:00
  • Søndag 17:00 - 20:00
  Flyfoto av Sentralblokka

  Sentralblokka

  Haukelandsveien 22

  5021 Bergen

  Transport

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
   
  ​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
   
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
  ​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
  ​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

  ​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

   

  Reiseutgifter
  Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
  Les meir om å få dekt ei pasientreise

  Planlegging
  I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
  Les meir om planlegging av pasientreisa di

  Rettar/Rettane dine
  Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
  Les meir om rettane dine ved pasientreiser

  Tilrettelagt transport
  Helseekspressen
  Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

  ​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

  Praktisk informasjon

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  Besøkstida er kvar dag mellom klokka 17.00 og 20.00. Dersom du ønskjer å koma på besøk på eit anna tidspunkt må du avtale dette med personalet. Nokre gongar vil vi avgrense talet på besøkjande. Ofte gjeld dette pasientar på isolat, pasientar som treng ro eller fleirmannsrom der medpasientar treng ro. 

  • Kontakt personalet før du går inn til pasienten. 
  • Snakk med personalet dersom du har med mat eller drikke som må varmast eller blir oppbevart. 
  • Hovudregelen er 1-2 besøkjande om gongen. På overvakingsrommet vil vi ofte avgrense besøk for å skjerme medpasientar. Avklar gjerne besøk i forkant.  
  • På overvakingsrommet kan du ikkje snakke i mobiltelefon, hugs også å slå av lyden. Vi har dessverre ikkje eige pårøranderom i avdelinga. 
  • Skal du besøkje fleire pasientar på same dag må den som ligg på smitteisolat bli besøkt sist. 
  • Besøkjande skal ikkje drikke eller ete på isolata.  
  • Unngå å sitte på sengekanten, bruk heller ein stol.  
  • Pårørande kan ikkje bruke pasient- eller personaltoalett.  
  • Unngå å ta inn yttertøy, vesker eller liknande på eit isolasjonsrom. Spør personalet om kvar du kan henge dette frå deg. Verdisakene dine tek du med deg.  

  Det er ikkje tillate med potteplantar på avdelinga, dette på grunn av fare for oppvekst av bakterier i blomsterjord. Vi ønskjer også å unngå blomsterbukettar på overvakinsstova blant anna pga allergiar.

  Haukeland Hotell ligg like ved sjukehuset, ring: 55976800. Sjukehuset dekkjer ikkje utgifter til reise og opphald for pårørande til vaksne pasientar. Ta eventuelt kontakt med NAV. ​

  Vi oppfordrar deg til å alltid ha det reint og ryddig på nattbordet ditt og rundt senga di. Kast skittentøy i tøysekken på badet.  Hugs å bruk hånddesinfeksjonen som heng på veggen på rommet ditt. 

  • Vask/sprit deg alltid på hendene etter toalettbesøk og før måltider. 
  • Unngå å ta på sår eller bandasjar. 
  • Dersom bandasjen din løsnar, er våt eller blodig; gje beskjed til personalet. 
  • Bruk sko/tøflar når du trør på golvet. ​​

  Legevisitten går kvardagar frå ca. kl. 10.00 – 11.30. Det fint om du kan vere på rommet ditt i dette tidsrommet. I løpet av ettermiddagen vil legen som regel sjå til nye inneliggande pasientar.  

  Laurdag, søndag og heilagdagar er det ein kortare legevisitt til nye pasientar, og til pasientar som treng spesiell oppfølging. Det kan vere lurt å skrive ned spørsmål du vil stille til legen. Dersom pårørande ønskjer å vere med på visitten, er det fint om dette blir avtalt på førehand. Har du behov for å snakke med legen utanom visitten, gi beskjed til oss, så formidlar vi det vidare. Ved utreise vil du få ein utskrivingssamtale med lege. 

  Alle pasientar som har høve til det skal eta i buffeen. 
  Buffeen er open for servering i tidsrommet:   
  Frukost kl. 08.00-09.00   
  Lunsj kl.12.00-13.00  
  Middag kl. 15.30-16.30  
  Kvelds kl. 19.30-20.30  
  ​Til sengeliggande/isolerte pasientar blir maten servert inne på pasientrommet 20-30 minutt etter oppsett tid.   Dagen startar med morgonstell, måling av blodtrykk, puls, temperatur og eventuell blodprøvetaking. Sjukepleiarar og legar diskuterer pasientane i previsitt kl 9.15. Frå kl 10 er det visitt hos pasientane. Pleiepersonellet har vaktskifte kl. 07, kl.14.30 og kl. 22. ​

  Det er ikkje tilgang til fasttelefon på avdelinga. Du kan bruke mobiltelefon, men ver venleg å t.nk på dei du deler rom med, avgrens bruk og demp lyd etc. Pårøande er sjølvsagt velkommen til å ringe avdelinga, det ønskeleg at det er pasienten sine hovudpårørande som har telefonkontakt. Takk for at du ikkje ringer oss i vaktskiftet mellom 07–09 og 14–15. Telefonnummer til medisin post 6: 55 97 37 20 .​

  Å bli isolert treng ikkje bety at du er spesielt sjuk eller ”farleg”, men vi vil unngå at dei bakteriane i kroppen din som har gjort deg sjuk, skal spre seg til andre pasientar. Personalet vil vanligvis bruke gul frakk, hanskar og nokre gongar munnbind før dei kjem inn på rommet ditt. Dei som besøkjer deg må som oftast, ha den same påkledningen som personalet. Du kan ikkje gå ut av rommet ditt utan at du har avtalt dette med lege eller sjukepleiar. ​

  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  La aldri verdisaker/eigedelar liggje synleg! Dersom du forlet rommet, må du ta med deg verdisaker eller få personalet til å låse dei inn. Avdelinga er ikkje ansvarleg for verdisaker som forsvinn under opphaldet. ​

  Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

  Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

  Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


  Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

  Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

  Kontaktinformasjon: 

  Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

  Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

  Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
  For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

  Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

  I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

  ​​​​​​​​Besøke pasientar
  Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

  Betale eigendel
  Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

  Bestille drosje
  Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

  Leitar du etter ei avdeling?
  Sjå avdelingsoversikta

  Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

  Lån av rullestol
  Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

  Følgeteneste
  Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

  Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

  Oppbevaringsboksar
  Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

  Hittegods
  Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 
 • Kontakt Intensivmedisinsk seksjon

  Oppmøtestad

  Når du kjem inn hovudinngangen til Sentralblokka (0.etasje), må du ta heis eller trapper opp til 1.etasje. Avdelinga ligg på sørsida av Sentralblokka, følg skilt til Intensivmedisinsk seksjon. 

  Inngangsdøra til avdelinga er låst og du må ringje på for at vi skal kunne sleppe deg inn. Når vi svarer seier du kven du er og kven du skal besøkje. Nokon gongar brukar vi litt tid på å svare, prøv igjen om du ikkje får svar.Inngangsdør merka med: intensivmedisinsk seksjon og postoperativ seksjon

  Bruk ringjeklokka til venstre for døra og følg den gule stripa på golvet for å finne fram til oss.

  Flyfoto av Sentralblokka

  Sentralblokka

  Haukelandsveien 22

  5021 Bergen

  Transport

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
   
  ​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
   
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
  ​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
  ​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

  ​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

   

  ​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

  Reiseutgifter
  Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
  Les meir om å få dekt ei pasientreise

  Planlegging
  I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
  Les meir om planlegging av pasientreisa di

  Rettar/Rettane dine
  Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
  Les meir om rettane dine ved pasientreiser

  Tilrettelagt transport
  Helseekspressen
  Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

  Praktisk informasjon

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


  Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

  Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

  Kontaktinformasjon: 

  I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

  ​​​​​​​​Besøke pasientar
  Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

  Betale eigendel
  Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

  Bestille drosje
  Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

  Leitar du etter ei avdeling?
  Sjå avdelingsoversikta

  Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

  Lån av rullestol
  Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

  Følgeteneste
  Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

  Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

  Oppbevaringsboksar
  Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

  Hittegods
  Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

  Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

  Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

  Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

  Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

  Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
  For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

  Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.