Diagnose

Irritabel tarm syndrom (IBS)

Irritabel tarm er ein sjukdom som oftast kan greiast fullt ut hos fastlegen. Viss fastlegen finn spesiell grunn til å sjå bort frå annan sjukdom som årsak til symptoma dine, kan han/ho velje å tilvise til utgreiing.

Irritabel tarmsyndrom (IBS) kan gi plager som magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet og diaré. Symptomene forverres ofte av stress og enkelte matvarer, men mange opplever god bedring med livsstilsendringer.

Tilstanden er vanlig og anslås å ramme omtrent 15 av 100 i befolkningen. Irritabel tarmsyndrom kan sees hos begge kjønn og i alle aldre, men forekomsten er høyere hos kvinner og hos unge.

Informasjon frå helsenorge.no

Introduksjon

Irritabel tarm er ein folkesjukdom, og særleg er det mange unge som har ubehag knytt til ulike matslag og endra avføringsmønster. Irritabel tarm er i seg sjølv ikkje farleg, men kan vere svært plagsam i dagleglivet og setje grenser for livsutfaldinga.

Tilvising og vurdering

Irritabel tarm kan som hovudregel bli utgreidd og behandla hos fastlegen. Særleg hos unge menneske under 45 år er det oftast ikkje nødvendig med undersøkingar hos spesialist.

Oppfølging skal alltid skje hos fastlegen, som kjenner pasienten best. 

Ved uvisse om der ligg andre tarmsjukdommar føre, kan fastlegen velje å tilvise til spesielle undersøkingar hos spesialist, på sjukehus eller ved spesialistsenter. Ventetida for slik utgreiing kan vere lang, sidan ein sjeldan mistenkjer kreft eller annan svært alvorleg sjukdom.

Tilvisinga bør innehalde:        
 • Sjukdomsdisposisjon i familien (cøliaki, autoimmun sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, gastrointestinal og annan cancer)
 • Annen sjukdom inklusive autoimmun sjukdom
 • Symptomsvarighet
 • Symptombilde inklusive tilleggssymptom
 • Utgreiingshistorie som endoskopifunn med prøvesvar (fecal calprotectin? Thyroideaprøver? Cøliakiprøver? Evt. histologisvar)
 • Behandlingsforsøk til no
        

Utredning

Utgreiing hos spesialist har som mål å sjå bort frå annan tarmsjukdom, som betennelse i tarmveggen «kolitt», eller  cøliaki. Viss vanleg behandling hos fastlegen ikkje hjelper tilstrekkeleg, kan han/ho også velje å tilvise for vurdering av behandlingstiltak hos spesialist.

Det vanlegaste er at fastlegen tilviser for gastroskopi med prøvetaking frå tynntarmen eller til koloskopi med prøvetaking frå tjukktarmen. 

Ved sjukehuset gjer vi målretta utgreiing og det er først og fremst gastroskopi og kolonoskopi som blir gjort som rutine. Vi tek ofte blodprøver og avføringsprøver. Nokre gonger blir det også gjort røntgenundersøkingar eller magnet-resonans-tomografi (MR).  

Dei fleste pasientane vil kunne utgreiast poliklinisk. Ofte er det tilstrekkeleg med ein beskriving av sjukdomsbiletet, klinisk undersøking, avføringsprøvar og blodprøvar .

IBS er en sykdom som gjerne blir forverra under stress eller andre påkjenningar. Hos ein del pasientar er det derfor aktuelt å bli tilvist til psykosomatisk vurdering, til sosionom eller smerteklinikk.   
  Det kan og vere aktuelt med lactulose pusteprøve og avføringsprøve til kalprotektin-undersøkelse og/eller elastase/lipase-undersøkelse.
g_61d4a5d3_f712_4955_a5b5_b42d20bd176fBehandling

Pasienter med IBS må i hovudsak lære å leve med og ta hensyn til sin diagnose.  Det er likevel tiltak som kan bidra til betre kvardag for mange.  

IBS er ein sjukdom som kan gi langvarige helseplagar. Gjennom meir kunnskap både om eigen sjukdom og tiltak som kan bidra til å redusere plagane, kan mange pasientar oppnå betre livskvalitet. Det er viktig at tiltaka skjer i samråd med eigen lege og blir tilpassa den enkelte pasient.

Kostråd

Nokre pasientar kan ha nytte av å følge dietten FODMAP-redusert kost. Den er utvikla av ernæringsfysiologar med god kjennskap til IBS. Men dietten lav FODMAP-kost er ikkje anbefalt for alle pasienter med IBS. Det er derfor viktig at alle endringer av kostvanar/dietter skjer i samråd med helsepersonell som kjenner din situasjon og sjukehistorie. 

IBS kostråd: FODMAP-redusert kost

Her finner du ny og oppdatert informasjon om lavFODMAP-dietten skrevet av kliniske ernæringsfysiologer ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdommer.
Les meir
Rundstykke med hvitost

Oppfølging

Vanlegvis sender sjukehuset rapport til fastlegen din, der resultatet av undersøkingane og vurderingar blir gitt.

Viss fleire undersøkingar er gjorde ved sjukehuset, vil vi nokre gonger kalle inn til ein avsluttande samtale om diagnosen og gi deg råd om vidare behandling. Den vidare oppfølginga vil skje hos fastlegen.

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle tarmsykdommer har utvikla tiltak som har vist seg å vere gunstig for pasientar med IBS.

Mage- tarmskole  

Dette er eit e-læringskurs utarbeida av Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM). Spørreundersøkingar blant dei som har tatt kurset viser betring av plagane og auka livskvalitet. 

Mage- tarm skolen gjer deg innføring i ulike tiltak som kan vere til hjelp for deg som må leve med IBS. I kursperioden vil det vere mogeleg å sende spørsmål som blir svara av ernæringsfysiologar med kjennskap til IBS.   

Kurset er åpent for: 
 • Pasientar i heile Norge med IBS diagnose 
 • Du må vere over 18 år
 • Beherske norsk  
 • Ha mogeligheit til å logge deg inn med digital identitet (eks. Bank-ID). Du vil få tilgang via ein eigen innloggingskode. 
For å delta på mage -tarm skolen må din lege eller din spesialist tilvise deg.  

Les meir om  mage-tarmskolen . 

Kontakt

Sentralblokka Medisinsk klinikk

Kontakt Medisinsk klinikk

Oppmøtestad

Du finn Medisinsk Ekspedisjon i 2. etasje midt i Sentralblokka. Følg skilting frå heisen, eller ta rulletrappa opp i 2.etasje og inn døra til høgre. 

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

Kurs

 • IBS - Å leve med irritabel tarm
  Du vil få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du får mulighet til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.
  IBS - Å leve med irritabel tarm
  22.
  februar
  2024
  2 dagar