Infeksjonskontrollprogram

Alle helseinstitusjonar som er omtala i forskrifta «Smittevern i helse- og omsorgstjenesten» skal ha eit infeksjonskontrollprogram (IKP).

IKP er ein plan som gir oversikt over alle nødvendige tiltak knytt til førebygging, kontroll og overvaking av infeksjonar, handtering av utbrot av infeksjonar og antibiotikabruk i helseinstitusjonen. Innhaldet i IKP er definert i forskrift for smittevern § 2-2. 

Infeksjonskontrollprogrammet skal være tilpassa den enkelte verksemd på bakgrunn av ei risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen. Leiinga skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet blir utforma, iverksett og vedlikehalden i tråd med verksemdas system for internkontroll (§2-1, 2. ledd).

Det Regionale kompetansesenteret har starta arbeidet med å utarbeide malar som kan nyttast i IKP for aktuelle helseinstitusjonar.

Oppdatering kjem.

Referanser

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

 

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Arbeidstøy og personleg beskyttelsesutstyr.docx

Handhygiene.docx

Hostehygiene.docx

Pasientplassering.docx

Handtering smittefarleg avfall.docx

Flytskjema avfall (PDF)

Trygg injeksjonspraksis.docx

 

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Førebygging av infeksjonar ved bruk av intravaskulære katetre (DOCX)

Førebygging av kateterassosierte urinvegsinfeksjonar (DOCX)

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Clostridioides-difficile.docx

Handtering av ESBL-produserande bakteriar.docx

Norovirus.docx

Handtering av VRE.docx

luftvegsinfeksjon.docx

Indikasjonar og rutinar for isolering ved kontakt- og dråpesmitte (DOCX)​​​​​​​

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Handtering av utbrot (DOCX)

Infeksjonsovervaking og meldingsrutinar (DOCX)

Rett bruk av antibiotika (DOCX)

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Stikkskader og blodsmitte (DOCX)

Vaksinasjon av tilsette (DOCX)​​

Sist oppdatert 07.02.2024