Medisinsk biokjemi og farmakologi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er eitt av dei største sjukehuslaboratoria i Noreg. Laboratoriet er ansvarleg for drift av felles prøvemottak i Laboratorieklinikken og utfører prøvetaking for Helse Bergen sine avdelingar og poliklinikkar. Det er tett samarbeid med dei andre laboratoria i Helse Bergen.

MBF har rundt 350 tilsette. Det er for det meste bioingeniørar som er tilsett på laboratoriet, men også andre yrkesgrupper som legar, helsesekretærar, kjemikarar og molekylærbiologar. 
MBF utfører årleg over 10 millionar analysar for spesialist- og primærhelsetenesta. Hovudtyngda av analysane er elektronisk rekvirert. Det finnast og rekvisisjonsskjema i papir for dei som ikkje har moglegheit for elektronisk rekvirering.
 
Vi har sterkt fokus på riktig bruk av laboratorieanalysar og kva klinisk betyding eit analysesvar har for sjukdom og behandling. MBF styrkar kunnskapen gjennom forsking og undervising på høgt internasjonalt nivå. I legegruppa er det spesialistar i medisinsk biokjemi og i klinisk farmakologi som yter rådgiving til helsepersonell i diagnostikk og behandling av sjukdom.
 
Laboratoriet er delt inn i ulike driftsseksjonar avhengig av fagområde og/eller lokalisasjon. Store delar av laboratoriet har døgndrift. 
 

MBF er akkreditert etter ISO-standard 15189:2012. Det betyr at avdelinga sine tenester må oppfylle definerte krav til kvalitet og at det er etablert eit system for å dokumentere at krava blir følgt. 
Logo, firmanavn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBF bidrar med rettleiing, prøvetaking, prøvebehandling og analysearbeid til ei rekkje kliniske prosjekt som er initiert og styrt av kliniske avdelingar og eksterne institusjonar. 

 

 

MBF vil kunne etablere metodar for ulike biomarkørar som vi i dag ikkje har i analyserepertoaret, men som kan vere nyttige i forskingssamanheng og/eller rutine. Det analytiske arbeidet vil utførast til kostpris.

 

 

Pasientnær analysering (PNA) blir definert som laboratorieundersøkingar som blir utført nær pasienten. PNA blir utført både i og utanfor sjukehus. Les meir om PNA og søknadsskjema for anskaffing av utstyr i Helse Bergen.
 

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er ein arbeidsstad der medarbeidarane trivst godt. Vi arbeider målretta for å halde oppe trivselen. Kvardagane er prega av høgt tempo, og det er nødvendig med godt samarbeid og lagånd.
 
Våre tilsette har ulik fagleg bakgrunn og utdanning. Her er bioingeniørar, helsesekretærar, legar, kjemikarar og molekylærbiologar. Vi legg til rette for at dei tilsette skal få utvikle seg både personleg og fagleg.

 
Dei fleste bioingeniørane, men og kjemikarane, er involverte i analysearbeid og systematisk kvalitetsarbeid ved dei analytiske og ikkje-analytiske seksjonane. Seksjonsleiarane og anna driftspersonell ved dei enkelte seksjonane samarbeider med lege om å kvalitetssikre og vidareutvikle analysetilbodet og, om nødvendig, sørgje for at personalet får fagleg oppdatering. 

 

Lyst til å jobbe hos oss?
Sjå ledige stillingar i Helse Bergen

Les meir om korleis du søkjer jobb i Helse Bergen


 
Avdelinga er godkjend utdanningsinstitusjon for spesialistkandidatar innanfor medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi.

Analyseoversikten – våre laboratorieanalysar, Lab-info og bestilling av prøvetakingsmateriell

Fagleg rettleiing  - bruk og tolking av laboratorieanalysar, kliniske problemstillingar og diagnostikk

Rekvisisjonsskjema – rekvisisjonsskjema for utskrift 

Laboratorietenester – samla oversikt for laboratorietenester i Laboratorieklinikken og praktisk informasjon for helsepersonell, pasientar og blodgivarar.

Kontakt

Postadresse

Besøksadresse

Laboratoriebygget 2.etg
Adkomst via Sentralblokka 3. et. Følg gangbroen over til Laboratoriebygget, og deretter heis / trapp til 2. et.

Adresse for innsending av prøver

Haukeland universitetssjukehus
Felles prøvemottak
Jonas Lies vei 91 B
5021 Bergen

E-post

mbf@helse-bergen.no
klinisk.farmakologi@helse-bergen.no,
medisinsk.biokjemi@helse-bergen.no
hormonlaboratoriet@helse-bergen.no

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Skal du ta blodprøver?
Sjå nettsida til Poliklinikk for blodprøvetaking for meir informasjon om oppmøtestad og opningstid

Vår avdeling er lokalisert:

 

 

Laboratoriebygget

Laboratoriebygget på Haukeland

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Zander Kaaes gate 7

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Parkbygget

Haukelandsveien 22, 5021 Bergen

Kysthospitalet i Hagevik

Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik

Voss sjukehus

Sjukehusvegen 16

5704 Voss

Region Nordhordland helsehus, Knarvik

Kvassnesvegen 40

5914 Isdalstø

Kurs og møter

Analyseoversikten

Sjå vår elektroniske analyseoversikt for informasjon om alle våre analysar, Lab-info og for bestilling av prøvetakingsutstyr.
Analyseoversikten
Forsiden til analyseoversikten. Skjermdump

Poliklinikkar for blodprøvetaking

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) har eigne poliklinikkar for blodprøvetaking, først og fremst for pasientar som er innlagde eller får poliklinisk behandling ved sjukehuset.
Les meir om prøvetakingsstasjonane
Blodprøvetaking