Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer - NorArtritt

NorArtritt jobber for å øke kunnskapen om kroniske artrittsykdommer og behandlingen av disse i Norge. Vi ønsker å bedre pasientbehandlingen, øke legemiddelsikkerheten, og gjennom forskning å sikre riktig behandling av fremtidens pasienter. I NorArtritt registreres data om pasienter med kroniske artrittsykdommer, deriblant revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom).

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) samler inn data vedrørende pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom.

Inkluderte pasienter i 2022

Antall inkluderte i kvalitetsregisteret  2022. SøylediagramInkluderte pasienter i 2019

Antall inkluderte i kvalitetsregisteret

Inkluderte pasienter per august 2018

oversikt antall inkluderte. grafikk


Oversikt diagnoser og koder
ICD10-kode
Diagnoser
M05.8
Annen spesifisert seropositiv reumatoid artritt
M05.9
Uspesifisert seropositiv reumatoid artritt
M06.0Seronegativ reumatoid artritt
L40.5 + M07.2Psoriasis med artropati + andre psoriatisk spondylitt
L40.5 + M07.3Psoriasis med artropati + andre psoriatiske leddlidelser
K50.8 + M07.4Annen Crohns sykdom, spesifisert + leddlidelse ved Crohns sykdom
K51.8 + M07.5Annen spesifisert ulcerøs kolitt + leddlidelse ved ulcerøs kolitt
M12.3Palindromisk reumatisme
M45Ankyloserende spondylitt
M46.1
Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted
M46.8
Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen

Registeret har et fagråd med medlemmer fra alle helseregioner samt registerleder, representant fra styret i Norsk Revmatologisk Forening, og pasientrepresentant. 
 
Fagrådet har som oppgave å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Rådet skal møtes en gang i året og behandle regnskap og budsjett, gjennomgå aktiviteten i registeret og drøfte fremtidige planer. Fagrådet tar stilling til søknader om bruk av data til forskningsprosjekter. 
 

Fagrådets medlemmer

  • Gunnstein Bakland, Helse Nord
  • Merete Valen, Helse Bergen
  • Marianne Wallenius, Helse Midt-Norge
  • Inger Jorid Berg, Helse Sør-Øst
  • Anne-Birgitte Aga, Helse Sør-Øst
  • Åse Stavland Lexberg, representant med ekspertise på kvalitetsforbedringsarbeid
  • Liv Boge Amundsen, pasientrepresentant
  • Bjørg-Tilde Svanes Fevang, registerleder (møterett, men ikke stemmerett)

Les mer om hvordan man bruker data fra kvalitetsregisteret i forsking:

Slik finn du fram

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Deltagelse og registrering i NorArtritt

NorArtritt skal fremskaffe gode data vedrørende pasienter med kroniske artrittsykdommer for å kvalitetssikre og forbedre behandling og oppfølgning av pasientene. Her finner du veiledning til registrering i registeret og skjema for deltakelse.
Les meir om kvalitetsregisteret
Gruppebilde, flere generasjoner kvinner. Foto

Kroniske inflammatoriske leddsykdommer

Kroniske inflammatoriske (betennelsesaktige) leddsykdommer er en samlebetegnelse på tilstander karakterisert ved kronisk ikke-infeksiøs betennelse i ledd og / eller ryggsøyle.
Les mer om sykdommene
Hendene til eldre mann på tastatur. Foto