En mann og en gravid kvinne som står i et føderom

Kvinneklinikken KK

Kvinneklinikken tek årleg i mot mellom 4000 og 4500 fødande. I tillegg til å vere lokalsjukehus for Bergen og omland, tek vi imot fødande med komplikasjonar i svangerskapet frå heile Vestlandet. Vi har også eit breitt tilbod innan utgreiing og behandling av kvinnesjukdommar generelt. Vi er rundt 500 medarbeidarar ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Innleggingstelefon for fødande 55 97 22 00

Ring før du reiser til oss

Kvinneklinikken har flyttet til Glasblokkene. Du finn meir informasjon på flyttesidene. 

Information in English: 

Please call BEFORE coming to hospital. Phone number: 55 97 22 00

 

Kvinneklinikken i Bergen (KKB) er den nest største føde/barseleininga i Noreg, med mellom 4000 og 4500 fødslar i året. Klinikken har òg ein stor gynekologisk avdeling der vi har eit breitt tilbod innan utgreiing og behandling av kvinnesjukdommar. Klinikken har nasjonalt behandlingsansvar for gynekologiske fistlar og har regionansvar for behandling av gynekologiske kreftsjukdommar. 

Målet for arbeidet vårt er å gi eit fagleg høgverdig tilbod innan fødselshjelp og kvinnesjukdommar til kvinner i vårt nedslagsfelt. Vi satsar mykje på kvalitetsarbeid, forsking og systematisk fagleg utvikling for til ei kvar tid å kunne tilby pasientane våre den aller beste behandling og oppfølging.

 

Det var 4 248 fødslar på Kvinneklinikken (KK) i 2023. I gjennomsnitt blir det fødd om lag 12 barn her kvart døgn. Variasjonen er frå 5 – 25 barn per døgn. Tabellen under viser utviklinga i fødetal på KK frå 2015-2022, fordelt på dei tre fødeeiningane som var på "Gamle KK": Føde A, Føde B og Føde C Storken.  

Tabell som viser fødsler ved Kvinneklinikken fra 2015 til 2022 fordelt på fødeenhet

 

Totalt tal på fødslar ved Kvinneklinikken per år i same periode:

2015: 5259
2016: 5221
2017: 4881
2018: 4693
2019: 4580
2020: 4498
2021: 4709
2022: 4320
2023: 4248

Her kan du lese meir om korleis fødetilbodet er i Glasblokkene, etter at KK flytta dit  hausten 2023:
Slik blir framtidas føde- og barseltilbod på Haukeland - Helse Bergen (helse-bergen.no)

Vi arbeider målretta for å vedlikehalde og vidareutvikle det gode arbeidsmiljøet vårt, og skal halde fram med å vere ein attraktiv arbeidsplass også i framtida. På Kvinneklikken arbeider om lag 500 høgt kvalifiserte fagfolk. Undervisning av studentar frå høgskular og universitet er ein viktig del av oppdraget vårt.

Haukeland Universitetssjukehus (HUS) har eit samarbeid med Mnazi Mmoja Hospital (MMH) på Zanzibar, Tanzania. MMH er det største sjukehuset på Zanzibar med 500 sengeplassar, og er direkte underlagt helsestyresmaktene på Zanzibar.

Les meir om Zanzibar-prosjektet

Klinikkdirektør Susanne Albrechtsen
Assisterande klinikkdirektør Martha Svarstad Vadset, for tiden fungerande klinikkdirektør
Klinikkoverlege Lorentz Erland Linde 
Administrasjonssjef Anita Mellingen

 

Fødeavdelinga

Gynekologisk avdeling

Forsking ved Kvinneklinikken

Metodebok for helsepersonell

Kontakt

Telefon

Innleggingstelefon for fødande | Admission line for women in labour

55 97 22 00
Ring før du reiser til oss | Please call before coming to hospital

Resepsjon Kvinneklinikken

55 97 42 00

Telefaks

55 97 15 59

Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kvinneklinikken
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi held til i Glasblokkene 5 - 8, Haukelandsbakken 1

Hovudresepsjonen i 1. etasje i Glasblokkene 5-8 er open alle kvardagar frå
07.00 - 21.00, og frå 08.00-21.00 i helg/heilagdagar.

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Føde- og barselavdelinga ligg i blokk 5 i Glasblokkene. Ved fødsel skal de nytta ambulanseinngangen. Det er reserverte parkeringsplassar for dei fødande. På denne sida finn du informasjon om vegen inn, parkering og kor du skal gå. 

Sjå film, kart og informasjon om vegen inn for kvinner i fødsel. 

Det er ein eigen ambulanseinngang med innkøyring frå Jonas Lies vei (vegen mellom Glasblokkene og Sentralblokka). Pasientar som kjem til mottaket for barn og unge til Glasblokkene med bil i akutte situasjonar, kan nytte denne inngangen. Ambulanseinngangen skal berre nyttas for avstiging. Bil må parkerast i parkeringsområdet innanfor.  

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Brukarundersøking om fødsels- og barselomsorga ved Kvinneklinikken

Har du fødd eit barn på Haukeland universitetssjukehus i løpet av dei siste 6 månadane? inviterer Kvinneklinikken deg til å delta i ei spørjeundersøking der du kan dele erfaringane dine. 

Brukarundersøking om fødsels- og barselomsorga ved Kvinneklinikken
En mann og kvinne med en baby

Praktisk informasjon

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

Partnar/ledsager er velkomen til å overnatte på alle føde - og barselromma i blokk 5. Alle romma har ein fast seng som kan slås ned til bruk. Bruken av sengetøy betalast via Vipps med ein eingongssum for heile opphaldet.  

Partnar/ledsager kan kjøpe måltider i same buffeten som pasientane i 2. og 4.etasje. Matverten tek imot betaling via Vipps. Der er og ein stor cafe i 1.etasje som er open for alle.

I U2 har Nyføddintensiv ei spisestove for foreldre. I spisestovene er det eigne drikkestasjonar med kaffemaskin, juice, melkedispensar og vatn/isbitmaskin. Både mor, far og søsken kan spise der.

Måltida i spisestoven blir servert: 

Frokost: 08.00-09-00

Lunsj: 11.30-12.30

Middag: 15.00-16.00

Kvelds: 19.00-20.00

Vi oppmoder om at tidene overhaldas så langt som mogleg.

 

Det er også ein kafé i første etasje. Denne er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Det er i tillegg sju matautomatar spredt rundt i bygget. Desse vil innehalde eit variert utvalg av fersk og ferdig tilberedt mat.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Partnar/ledsager er velkomen til å vere til stades under heile opphaldet. Friske søsken til barnet er velkomne dagleg kl. 17.00-18.00. Andre pårørande må vente med å kome på besøk til etter heimreise.

Ved lang liggetid eller andre spesielle hensyn legg vi til rette for meir besøk.​

Slik er framtidas føde- og barseltilbod på Haukeland

7. november 2023 flytta Kvinneklinikken inn i Glasblokkene. I det nye og moderne sjukehuset har fødekvinnene og dei nyfødde fått eit heilskapleg tilbod tilpassa kvar enkelt.

Slik blir framtidas føde- og barseltilbod på Haukeland
Flyfoto av Glasblokkene

Forsking på KK

Det er høg forskingsaktivitet på Kvinneklinikken. Nokre av satsingsområda våre er forsking innan fostermedisin og kreft, og registerforsking i samarbeid med Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret. Våre forskingsresultat vert publisert i nasjonale og internasjonale tidskrift og databasar.
Les meir om forskingsaktiviteten på KK
Prøveglass på laboratorium. Foto

Gravid? Vi treng nokon opplysningar frå deg FØR du kjem til oss på ultralyd

Gå inn i din fødejournal på helsenorge.no og registrer viktig informasjon.
Les meir her
ultralyd_foto

Samtalar om seksualitet for kvinner

Forholdet mellom kropp og seksualitet er tett, og det er ikkje uvanleg å få eit annleis forhold til seksuallivet når kroppen blir endra. Gjennom samtalar kan du få auka innsikt og forståing for din eigen situasjon. Sexologen kan gi råd i forhold til dei utfordringane som du opplever.
Les meir om sexologisk rådgiving
Grafisk illustrasjon av sittande kvinne

Graviditet - mindre eller fravær av fosterbevegelsar i svangerskapet

Bevegelsar frå barnet i magen gir deg tryggleik om at barnet har det bra. Opplever du at barnet ikkje bevegar seg eller bevegar seg mindre og mindre, er dette ofte normalt. Men dersom det varer meir enn nokre timar, kan det vere eit av dei første teikna på at barnet ikkje har det bra i magen. Då må du kontakte Fødeavdelinga for vidare oppfølging!
Les meir om fosterbevegelsar i magen
Gravid kvinne holder ser på og holder seg på magen. Foto

Slit du med å bli gravid?

Kvart tiande par i fruktbar alder er ufrivillig barnlause. Dei tre mest vanlege årsakene er nedsett sædkvalitet, skada eggledarar og eggløysingssvikt. Vi tilbyr utgreiing og behandling til par med ufrivilleg barnløyse.
Les meir om assistert befruktning
En gutt smiler mot en jente. Foto

Innovasjonsprosjekt ved KK

Kvinneklinikken har ambisjonar om å vere eit fyrtårn for kvinnehelse i Noreg. Forsking og innovasjon speler er ein viktig rolle, og KK har for tida to spanande innovasjonsprosjekt: FetoCalc og Gravidia
Les meir om innovasjonsprosjekta på KK
Gravid kvinne med smarttelefon. Foto

Vil du jobbe hos oss?

KK er på jakt etter nye, dyktige medarbeidarar. Hos oss jobbar mange yrkesgrupper saman for kvinnehelsel
Sjå våre ledige stillingar
Jordmor undersøker maga til gravid kvinne som ligg i seng. Foto

Gyn-pasientar til Voss

Om du får tilvising til Gynekologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus (HUS), kan du òg få tilbod om time på Voss sjukehus.
Les meir om ordninga
Bilde av venterom