Diagnose

Psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne - pakkeforløp

Nasjonale pasientforløp for psykose skal bidra til at dei som treng det, skal få ei rask avklaring om det er ein psykose som treng behandling. Behandlinga skal bli gitt på ein heilskapleg og effektiv måte. Vi legg til rette for medbestemming og for at resultatet av behandlinga skal bli vurdert undervegs.

Psykose er ikke én bestemt lidelse eller sykdom, men et tegn eller symptom som kan kalles en forvirringstilstand. Det finnes flere typer behandling. De fleste som får behandling blir bedre, og noen blir helt friske.

Les meir på helsenorge.no

Pasientforløpet startar ved tilvising, som regel frå den kommunale helsetenesta / fastlege eller som vidare utgreiing/behandling etter akuttinnleggingar. Dersom du har teikn til psykose, kan du bli tilvist til pasientforløp for psykose.

Det er spesialisthelsetenesta som er ansvarleg for tenestetilbodet i pasientforløpet. Undervegs kan du ha periodar med behandling i sjukehus, som døgnpasient ved eit distriktspsykiatrisk senter eller få poliklinisk behandling.

For å sikre at du får god oppfølging har pasientforløpet det som blir kalla forløpskoordinatorar. Koordinatoren er ein kontaktperson for deg og dine pårørande og kan svare på spørsmål som gjeld timeavtalar og kva som vil skje i forløpet ditt.

Dette er ei skjematisk oversikt over gangen i pasientforløpet og kva det inneheld.
Diagram

Tilvising og vurdering

Du kan bli tilvist til pasientforløp for psykose når du har eitt eller fleire teikn på psykose.

Ved behov for rask hjelp skal du bli tilvist direkte til akutte tilbod ved psykisk helsevern. Før du blir tilvist, skal den som tilviser, så godt det lar seg gjere kartlegge og vurdere teikna og symptoma dine. Ved kartlegginga skal tilvisar, så langt det er mogleg, sørge for at du og dine pårørande er delaktige i avgjerda, for å sikre god dialog og informasjonsutveksling.

 • forvirring eller store problem med å tenke
 • stor endring i åtferd eller svært påfallande åtferd
 • sosial isolering
 • uvanlege eller avflata følelsesmessige reaksjonar
 • stor svikt i personleg hygiene
 • uvanlege overtydingar eller magisk tenking
 • stor mistru eventuelt med idear om å bli forfølgt utan at det eigentleg er grunnlag for å tenke slik
 • trur at andre kan høyre eins tankar
 • uvanlege sanseopplevingar / hallusinasjonar (for eksempel høyrer stemmer)
 • endra opplevingar av seg sjølv eller omgivnadene
 • storleiksidear

Psykose hos barn og unge er vanlegvis prega av skiftande symptom som kjem gradvis, og det er vanleg å ha andre psykiske plager samtidig. Den som tilviser må vurdere symptoma i samanheng med utviklings- og evnenivå og livssituasjonen til pasienten: 

 • det kan vere vanskeleg for unge å sette ord på ei psykoseoppleving. Symptoma er ofte «private» og lite synlege for andre
 • barn og unge kan ha alvorlege symptom sjølv om funksjonsnivået er høgt
 • spørsmål om psykosesymptom må bli stilt direkte til barnet eller ungdommen og ikkje berre bli basert på opplysningar frå andre
 • barn og unge bør få tilbod om å skrive ned korleis dei opplever situasjonen sin og problema sine. Eit eventuelt skriv frå pasienten blir lagt ved tilvisinga

Tilvisande instans bør gjennomføre ei kartlegging som inkluderer punkta nedanfor før tilvising blir sendt. Pasienten bør få kopi av tilvisinga.     

    
Aktuell problemstilling    
 • Korleis pasienten opplever eigen situasjon og ønske om hjelp
 • Moglege utløysande årsaker til problema, for eksempel belastande livshendingar
 • Tidlegare behandlingserfaring og effekt av dette
 • Symptomutvikling og funksjonsnivå
 • Iverksett behandling og effekt av denne
 • Ressursane til pasienten
 • Rusmiddelbruk
 • Psykiatrisk status inkludert risikofaktorar for sjølvskading/sjølvmord
 • Somatisk status
 • Tilleggsundersøkingar med eventuelle funn
    
Familie/sosialt    
 • Familiesituasjon
 • Barn som pårørande eller mindreårige søsken
 • Arbeid/skule
 • Tolkebehov og kva språk dette gjeld
    
Tidlegare sjukdommar    
 • Tidlegare psykiske problem eller lidingar
 • Tidlegare og nåverande somatiske sjukdommar av betydning
    
Forventa utgreiing/behandling    
 • Grunngiving for tilvisinga og forventa nytte av utgreiing/behandling
    
Relatert helsepersonell    
 • Nåverande tilbod frå andre tenestestader
    
Legemiddel    
 • Legemiddel i bruk (LIB) og relevant tidlegare legemiddelbruk
    
Kritisk informasjon som allergi og eventuell smitterisiko    
     
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidingar for barn, unge og vaksne - Informasjon frå Helsedirektoratet
    

    


Utredning

Når du er tilvist til spesialisthelsetenesta, vurderer vi om du har rett til helsehjelp. Vurderinga blir gjort på bakgrunn av informasjon frå deg og dei andre opplysningane i tilvisinga. Føringar for vurdering av tilvisingar finst i prioriteringsforskrifta og prioriteringsrettleiarane.

Om det ligg føre psykose eller mistanke om psykose, har du rett til helsehjelp, og første konsultasjon bør skje så raskt som mogleg, helst innan 7 kalenderdagar etter mottatt tilvising. Spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi skal delta i dei diagnostiske og behandlingsmessige vurderingane som blir gjort i forløpet.

Når du er i eit pasientforløp, vil det vere ein forløpskoordinator som du kan vende deg til, og som har ansvar for og myndigheit til å sikre eit samanhengande forløp utan unødig ventetid. Forløpskoordinator har ansvar for å:
 • vere tilgjengeleg for deg og dine pårørande til du har fått tildelt eigen behandlar i spesialisthelsetenesta
 • koordinere heile forløpet, også når ein ikkje møter opp til avtalar
 • ha eit overordna ansvar for at forløpstidene blir følgt
 • informere, rettleie og gi råd til deg og dine pårørande 
 • koordinere avtalar og samarbeidsmøte, om det er behov for det
 • samarbeide med forløpskoordinator i kommunen

Ved utgreiing av psykoselidingar er det viktig med grundig kartlegging, og hensikta med den første samtalen er å bli litt kjent. I fortsetting gjennomfører vi ei meir omfattande kartlegging. For barn og unge vil behandlar som regel oppfordre til at foreldre deltar i utgreiing og behandling. Du og behandlaren din blir einige om ein kartleggingsplan. Vanlegvis vil kartlegginga innebere samtaler, strukturerte intervju og spørjeskjema.

I pasientforløpet er det også viktig med somatisk undersøking og blodprøver, og dette vil oftast bli utført hos fastlegen din. Mange vil også bli anbefalt ei CT- eller MR-undersøking av hjernen. Det er laga eigne utgreiingsprogram for personar som har ein psykose for første gong, og for personar med tilbakevendande psykoseepisodar.

Når utgreiinga er ferdig og hovudutfordringane dine er avklart, skal det etter samråd med deg og dine pårørande bli gjort ei klinisk avgjerd. Deretter blir det avgjort om du har behov for vidare behandling i spesialisthelsetenesta eller frå andre instansar, og det blir utarbeidd ein plan for vidare behandling – ein såkalla behandlingsplan.

Les meir om nasjonale pasientforløp og utgreiing på helsedirektoratet.no:
Behandling

I oppstarten av behandlinga er det viktig at du og behandlaren blir einige om behandlingsmål og framgangsmåte. Behandling for psykose består vanlegvis av samtaler, medikamentell behandling og eit strukturert familiesamarbeid. Bildeterapi, musikkterapi og fysisk trening er andre tilbod som mange har god nytte av.

Behandlinga vil variere ut frå tilstanden din og alvorsgraden av problema, og behandlinga skal bli tilpassa til ønska og behova dine. Det er svært viktig at du får kontinuerleg behandling i den perioden du treng det, og at behandlarane dine samarbeider med fastlege og eventuelle andre instansar som gir deg bistand. Dette er særleg viktig dersom du har omfattande eller samansette problem, for eksempel på grunn av rusavhengnad.

Vi legg opp til at du får spørjeskjema for å kunne gi tilbakemelding på korleis du opplever behandlingseffekten, og relasjonen til behandlaren din. Behandlinga blir evaluert fortløpande, og tilbakemeldingane dine er viktige for å kunne gi god behandling.

Alle pasientar skal ha ein behandlingsplan som gir ei samla oversikt over planlagde tiltak med tidspunkt for evaluering gjennom pasientforløpet. Ein behandlingsplan bør minimum innehalde:
 • behandlingsmål
 • rammer for behandlinga (hyppigheit, varigheit)
 • behandlingstilnærmingar og tiltak: samtaler, medikament, familieintervensjon, eventuelt andre tiltak
 • eventuelle tiltak utanfor psykisk helsevern
 • plan for å fortsette i skule/arbeid eller for tilbakevending til skule/arbeid
 • ansvarlege for dei ulike tiltaka
 • pasient og/eller foreldres ansvar for å følge opp behandlinga
 • kriterium for avslutning
 • plan for evaluering av tiltaka

Det er utarbeidd konkrete anbefalingar om ivaretaking av somatisk helse og gode levevanar. Dette er ikkje eit sjølvstendig pasientforløp, men alle forløpa har anbefalingar om kartlegging av somatisk helse og levevanar. Den somatiske helsa til pasienten blir følgt opp som ein integrert del av behandlinga.


Behandlingstilbod

Behandlingstilbodet er individuelt tilpassa din tilstand, og vi vil legge til rette for at du har innflytelse på eigen behandling og oppfølging. I samråd med deg vil behandlar lage ein behandlingsplan som kan bestå av ulike behandlingsformer og i ulike kombinasjonar:

Behandling med legemiddel kan ta bort eller dempe symptoma. Ved å redusere symptom kan det bidra til at du som erfarer psykose, kan bruke evnene og ressursane dine i større grad, få fullt utbytte av andre behandlingsformer og med det også klare deg betre. Behov for legemiddelbehandling blir vurdert individuelt og i samråd med deg.

Når nokre erfarer ein psykose, vil også familiemedlemmer kunne bli involvert i sjukdomsutviklinga. Ei kunnskapsformidlande familietilnærming kan gi ein reduksjon i antal tilbakefall, betre den sosiale fungeringa, redusere varigheita av og antal sjukehusinnleggingar, gi betre etterleving av legemiddelbehandling og betre livskvalitet til både den som erfarer psykose, og nære omsorgspersonar.

Samtalebehandling kan vere svært nyttig for mange som opplever psykosar. Det vil kunne gi ei betre sjølvforståing og vere ein del av ein tilfriskingsprosess. Kognitiv terapi kan blant anna vere med å redusere ubehag knytt til høyrselshallusinasjonar og redusere angst og depresjon.

Ein kan definere miljøterapi som ei planlagt tilrettelegging av dagleglivet i ei døgneining. Miljøterapi som omgrep omfattar både det psykososiale miljøet i eininga, det sosiale læringsmiljøet og relasjonen mellom miljøterapeuten og den enkelte pasienten, som også gjer det til ein god arena for sosial ferdigheitstrening.

Fleire nasjonale rettleiarar legg vekt på fysisk aktivitet som ein viktig del av behandlingstilbodet.

Nasjonal rettleiar for utgreiing, behandling og oppfølging av psykoselidingar (Helsedirektoratet, 2013) anbefaler følgande: «Informasjon om betydningen av fysisk aktivitet, motivasjon til og tilrettelegging for aktivitet og trening bør inngå som en viktig del av en helhetlig behandling

Ved innlegging i døgneining kan noko av behandlinga gå føre seg i grupper, for eksempel psykoedukative grupper, meistringsgrupper, turgrupper og grupper for fysisk aktivitet.
Oppfølging

Planlagt avslutning av pasientforløp for psykose skjer etter avtale mellom deg og behandlaren din. Helsehjelpa skal bli evaluert, og ei samla evaluering av behandlinga bør bli gjennomgått når de avsluttar forløpet.

Ved avslutning av pasientforløp for psykose vil det som regel vere nyttig med vidare oppfølging, og om det er fleire tenester som skal bli koordinert, må denne vere del av individuell plan (IP). Koordinator/behandlar i spesialisthelsetenesta, eller kommunens koordinator, har ansvaret for samordning av tenester etter at du har avslutta behandling i spesialisthelsetenesta.

Følgande skal bli gjennomgått og inngå i epikrisen (samanfatning av pasientjournal):
 • Plan for vidare tiltak og ansvar for dei, inkludert ivaretaking av somatisk helse
 • Kriseplan som er forankra hos involverte aktørar
 • Aktuelle avtalar, tilvisingar og søknader
 • Oppdatert legemiddelliste
 • Eventuell sjukemelding
 • Risikovurderingar, der det er behov, med beskriving av aktuelle tiltak

Les meir om tilrettelegging og samarbeid i forbindelse med utskriving i Forskrift om utskrivningsklare pasienter (lovdata.no).

 • Ein konkret fagperson er ansvarleg for oppfølging/koordinering av eventuelle vidare tiltak i kommunen.
 • Pasienten har eigna bustad og trygg økonomisk situasjon.
 • Pasienten har tilbod om skule, arbeid eller meiningsfull aktivitet eller ein plan for vidare tiltak.
 • Det er informert om kvar pasienten og/eller foreldre, ev. pårørande, kan vende seg ved behov for ytterlegare behandling i psykisk helsevern.
 • Kommunal helse- og omsorgsteneste / fastlege blir informert om aktuelle sjølvmordrisikovurderingar/valdsrisikovurderingar og eventuelle igangsette tiltak.

 
Kontakt

 • Kontakt Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)

  Oppmøtestad

  Bjørgvin DPS har stader både på Tertnes i Åsane og på Knarvik i Nordhordland. Begge stadene tilbyr eit breitt spekter av tenester innan psykisk helsevern og behandling. Vi legg stor vekt på å skape ein trygg og støttande atmosfære for våre pasientar, og vårt dedikerte team av fagfolk står klare til å bistå dei som treng det, enten det er i Tertnes eller Knarvik.

  Tertnesveien 37

  Tertnesveien 37

  Kvassnesveien 63, Knarvik

  Kvassnesveien 63

  5914 Isdalstø

  Transport

  Det er 2 timer gratis parkering på hverdager mellom kl. 08:00 – 17:00. Videre takst ut over de 2 gratis timene følger Helse Bergen HF-standard.

  Betaling med appen Unum: Du kan betale enten ved å registrere deg og betale automatisk med Unum-appen, betale på nett eller betale ved å bruke automat.Les meir om betaling og Unum på nettsidene deira

  Det er tilrettelagt for lading av bil ved AFR Tertnes.

  Prisar for parkering

  Kvardager:
  Kl. 08-17: Kr 15,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 250,- per døgn (samanhengande parkering).
  Kl. 17-21: Kr 10,- per påbegynte 30 minutt.
  Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr. 40,- per natt.

  Laurdag og søndag: 
  kl. 08-21: Kr 15,- per påbegynte 60 minutt. Maks 105,- per dag. 
  Kl. 21-08: Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt
  (samanhengande parkering).

  Gratis parkering for mopedar, motorsyklar og mopedbilar på oppmerka plassar ved hovedinngang til Bjørgvin DPS.

  ​Det er parkering for pasientar og besøkande i parkeringsanlegg under helsehuset. Her er det om lag 100 parkeringsplassar, der 70 av desse kan nyttast av pasientar og besøkande. Det er 3 timar gratis parkering (SesamSesam) for pasientar i parkeringskjellaren under helsehuset. Parkeringssystemet Sesam Sesam nyttar skiltgjenkjenningssystem der eit kamera les av bilskilta ved inn- og utkøyring.​


  Praktisk informasjon

  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

   

  Alle er velkomne til kantina vår i Bygg B.

  Opningstider måndag - fredag klokka 10:30 til 12:30

   

   

  ​Alle er velkommen til kantina vår i Bygg B. 
  Opningstider måndag - fredag klokken 10.30 til 13.00.
 • Kontakt Kronstad distriktspsykiatriske senter

  Oppmøtestad

  Kronstad DPS på Danmarksplass i Bergen.

  Kronstad

  Fjøsangerveien 36

  5054 Bergen

  Transport

  ​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  ​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

  Praktisk informasjon

  ​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

  Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

  ​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
  Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

  Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

 • Kontakt Psykiatrisk klinikk

  Oppmøtestad

  Sandviksleitet 1

  Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehage

  Sandviksleitet 1

  Transport

  ​Samtlege nordgåande rutebussar går forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

  Reiseplanleggar på Skyss si nettside

  ​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

  Prisar
  Kl. 08.00-17.00 Kr 15,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 250,- per døgn
  Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
  Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

  Dr. Martens
  Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


   

  Praktisk informasjon

  ​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

  Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 
 • Kontakt Øyane distriktspsykiatriske senter

  Oppmøtestad

  Øyane DPS held til i Blombakkane 75 på Straume. Ta inn vegen ved Helsehuset (vis-a-vis kommunehuset) og fortsett rett fram opp til toppen av bakken, der ligg bygget til Øyane DPS.

  Postadresse

  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
  Øyane DPS, Postboks 1400
  5021 Bergen
  Inngangsparti Øyane DPS. Foto

  Blombakkane 75

  Blombakkane 75

  5353 Straume

  Transport

  ​Det går regelmessig buss til og frå Straume terminal på dagtid. Det er om lag 10-15 minutt å gå frå terminalen til våre lokale. 

  Sjekk ruteplanleggaren til Skyss for ruter, haldeplassar og avgangstider​

  ​Det er gratis parkering for pasientar på plassen rett utanfor Øyane DPS. 

  Praktisk informasjon

  På formiddagen kan ein kjøpe ferdigsmurte rundstykke ved kantinene ved Øygarden medisinske senter eller Fjell sjukeheim. Det er også gangavstand til Sartor Storsenter som har eit variert tilbod av mat og servering.

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 
 • Kontakt Sikkerhetspsykiatri

  Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehage

  Sandviksleitet 1

  Transport

  ​Samtlege nordgåande rutebussar går forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

  Reiseplanleggar på Skyss si nettside

  ​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

  Prisar
  Kl. 08.00-17.00 Kr 15,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 250,- per døgn
  Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
  Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

  Dr. Martens
  Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


   

  Praktisk informasjon

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 
 • Kontakt Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

  Oppmøtestad

  Våre einingar held til på forskjellige plassar. Sjå din oppmøtestad ved å klikke på lenka til eininga i oversikta underliggande einingar. 

  Klinikken sin administrasjon held til i Glasblokkene, blokk 1, 3. etasje.

  Flyfoto av Glasblokkene

  Glasblokkene

  Haukelandsbakken 1

  5021 Bergen

  Transport

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
   
  ​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
   
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
  ​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

  Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

  Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

  Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

  Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

  Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

  Praktisk informasjon

  I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


  Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


  I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


  Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

  I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

  Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

  Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


  Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


  Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

  I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

  Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

  Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

  Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

  Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

  Opningstider
  Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

  Telefon 55 97 53 44
  Telefaks 55 29 07 40
  bergen@apotekene-vest.no

  For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

  Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både vaksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1.  


  Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få SMS om å gå til ventesona når det nærmar seg timen.  

  Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

  Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

  Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
  For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

  Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.